Living Score

 • อัตราดูดซับของตลาดที่อยู่อาศัย (Absorption Rate) กรุงเทพฯ - ปริมณฑล

  อัตราการดูดซับ (Absorption Rate) คือดัชนีชี้วัดความต้องการซื้อของผู้บริโภคในตลาดอสังหาริมทรัพย์ว่า มีความต้องการที่อยู่อาศัยในทำเลนั้นมากน้อยเพียงใด และเป็นการคาดการณ์ว่ายอดขายทั้งโครงการของผู้ประกอบก
  Living Score
 • สินเชื่อที่อยู่อาศัยบุคคลทั่วไป ปี 2559

  แม้ภาพรวมของการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยจะลดลง แต่ยอดการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงินทั้งระบบในปี 2559 กลับมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้ สำหรับ สินเชื่อที่อยู่อาศัยบุคคลทั่วไป “ปล
  Living Score
 • ที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จพร้อมขาย ขอนแก่น ปี 2559

  Baania ขอนำเสนอข้อมูล ภาพรวมตลาดที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จพร้อมขาย ในจังหวัดขอนแก่น ปี 2559 ซึ่งถือเป็นปีที่มีบ้านจัดสรรและคอนโดมิเนียมพร้อมขาย สูงสุด นับตั้งแต่ ปี 2556 โดยมีจำนวนทั้งหมด 732 ยูนิต เ
  Living Score
 • ที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จพร้อมขาย นครราชสีมา ปี 2559

  ภาพรวมตลาดที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จพร้อมขาย ในนครราชสีมา ปี 2559 มีจำนวน 1,538 ยูนิต เพิ่มขึ้น 16% จากช่วงเดียวกันของปี 2558 ซึ่งมีจำนวน 1,321 ยูนิต แบ่งออกเป็น โครงการบ้านจัดสรร ปี 2559 บ้านจั
  Living Score
 • ที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จพร้อมขาย เชียงใหม่ ปี 2559

  ภาพรวมตลาดที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จพร้อมขายในเชียงใหม่ ปี 2559 ซึ่งถือเป็นปีที่มีบ้านจัดสรรและคอนโดมิเนียมพร้อมขาย สูงสุด นับตั้งแต่ปี 2556 โดยมีจำนวนทั้งสิ้น 3,098 ยูนิต เพิ่มขึ้น 26% จากช่วงเดียวกันของ
  Living Score
 • ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ กรุงเทพฯ-ปริมณฑล ปี 2559

  ค่าดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ คืออะไร?  เป็นค่าที่แสดงถึงความเชื่อมั่นในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของผู้ประกอบการ  โดยมีการวัดค่าดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการ จา
  Living Score
 • ตลาดที่อยู่อาศัย ฝั่งอุปสงค์ (Demand Report) กรุงเทพฯ – ปริมณฑล (2) ปี 2559

  รัฐบาลได้มีการออกนโยบายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ ระหว่าง เดือนตุลาคม 2558 ถึง เมษายน 2559 คือ มาตรการการลดหย่อนภาษีบ้านไม่เกิน 3 ล้านบาท ลดค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์จาก 2% เหลือ 0.01%&n
  Living Score
 • ตลาดที่อยู่อาศัย ฝั่งอุปทาน (Supply Report) นครราชสีมา 2559

  Baania.com ขอนำเสนอข้อมูล ภาพรวมโครงการอสังหาริมทรัพย์เปิดใหม่ในจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งในปี 2559 มีจำนวนทั้งหมด 1,088 ยูนิต คิดเป็นมูลค่ารวม 4,113 ล้านบาท แบ่งเป็น บ้านจัดสรรเปิดตัวใหม่ทั้งหมด 869 ยูนิ
  Living Score
 • ตลาดที่อยู่อาศัยฝั่งอุปสงค์ (Demand Report) ขอนแก่น 2559

  Baania ขอนำเสนอข้อมูลสถานการณ์ฝั่งอุปสงค์ในแง่ของยอดโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย ในภาคอีสาน พบว่ามียอดโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย จำนวน 17,309 ยูนิต และ จังหวัดขอนแก่นมีสัดส่วนการโอนกรรมสิทธิ์คิดเป็น 27% ข
  Living Score
 • ที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่ ในกรุงเทพฯ - ปริมณฑล ปี 2559

  Baania ขอนำเสนอข้อมูลตลาดที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่มีการสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่ในปี 2559 แบ่งออกเป็น โครงการบ้านจัดสรร และ คอนโดมิเนียม โดยมีรายละเอียดดังนี้ ภาพรวมที่อยู่อาศัยสร้างเ
  Living Score
 • 5 ทำเล “คอนโดมิเนียม” เปิดใหม่ สูงสุด ปี 2559

  Baania ขอนำเสนอข้อมูล 5 ทำเลยอดนิยม ที่มีการเปิดตัวคอนโดมิเนียมโครงการใหม่สูงสุดใน 3 ไตรมาสแรกของปี 2559 โดยมีทำเลและจุดเด่นที่น่าสนใจดังนี้ พื้นที่จังหวัดกรุงเทพฯ เขต "ธนบุรี" มีการเปิดตัวคอนโ
  Living Score
 • 5 ทำเล “บ้านจัดสรร” เปิดใหม่สูงสุด ปี 2559

  Baania ขอนำเสนอข้อมูล 5 ทำเลยอดนิยม ที่มีการเปิดตัวโครงการใหม่ของบ้านจัดสรร สูงสุดของทั้ง 3 ไตรมาสแรกในปี 2559 ซึ่งจุดเด่นหลักของทำเลต่างๆ มีดังนี้   พื้นที่จังหวัด นนทบุรี ถูกกำหนดให้เ
  Living Score
 • ภาพรวมโครงการที่อยู่อาศัยเปิดใหม่ กรุงเทพฯ - ปริมณฑล ปี 2559

  Baania  ขอนำเสนอข้อมูลภาพรวมตลาดที่อยู่อาศัยเปิดใหม่ปี 2559 ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 5 จังหวัด นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร และนครปฐม ดังนี้ จำนวนยูนิตโครงการบ้านจัดสรร และคอนโดมิ
  Living Score
 • ตลาดที่อยู่อาศัย ฝั่งอุปทาน (Supply Report) กรุงเทพฯ-ปริมณฑล ปี 2559

  Baania ขอนำเสนอข้อมูลภาพรวมตลาดอสังหาฯ ที่มีการเปิดตัวโครงการใหม่ ในพื้นที่กรุงเทพฯ - ปริมณฑล ซึ่งในปี 2559 มีจำนวนทั้งหมด 403 โครงการ รวม 96,526 ยูนิต คิดเป็นมูลค่ารวม 303,160 ล้านบาท โดยภาพรวมปี
  Living Score
 • ตลาดที่อยู่อาศัย ฝั่งอุปทาน (Supply Report) ขอนแก่น 2559

  Baania ขอนำเสนอข้อมูล ภาพรวมโครงการอสังหาฯเปิดใหม่ ในขอนแก่น ซึ่งในปี 2559 มีจำนวนทั้งหมด 1,313 ยูนิต คิดเป็นมูลค่ารวม 4,373 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น บ้านจัดสรร ภาพรวมโครงการที่อยู่อาศัยในขอนแก่น
  Living Score
 • ตลาดที่อยู่อาศัย ฝั่งอุปทาน (Supply Report) จังหวัดเชียงใหม่ 2559

  Baania ขอนำเสนอข้อมูลภาพรวมโครงการอสังหาริมทรัพย์เปิดใหม่ ในเชียงใหม่ ซึ่งในปี 2559 มีจำนวนทั้งหมด 3,233 ยูนิต คิดเป็นมูลค่ารวม 12,081 ล้านบาท แบ่งเป็นบ้านจัดสรรเปิดตัวใหม่ทั้งหมด 1,841 ยูนิต คิดเป็นม
  Living Score
 • เปิดคลังอสังหาริมทรัพย์ (Stock Report) เชียงราย ปี 2559

  Baania ขอนำเสนอข้อมูลตลาดที่อยู่อาศัยในเชียงราย ที่เหลือขายสะสมทั้งหมดในตลาดปี 2559  แบ่งออกเป็น โครงการบ้านจัดสรร และ คอนโดมิเนียม มีรายละเอียดดังนี้ โครงการบ้านจัดสรร โครงการบ้านจัดสร
  Living Score
 • ภาพรวมตลาดอสังหาด้านผู้บริโภคในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล 2559

  Baania ขอนำเสนอข้อมูลภาพรวมสถานการณ์ของผู้บริโภคในแง่ของยอดโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 5 จังหวัด นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร และนครปฐม  ดังนี้ ปี พ.ศ. 2559
  Living Score
 • ตลาดที่อยู่อาศัยฝั่งอุปสงค์ (Demand Report) นครราชสีมา 2559

  Baania ขอนำเสนอข้อมูลสถานการณ์ฝั่งอุปสงค์ ในแง่ของยอดโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย ในภาคอีสาน พบว่ามียอดโอนกรรมสิทธิ์ทั้งหมด 17,309 ยูนิต และ จังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดที่มีสัดส่วนมากที่สุดถึง 35%
  Living Score
 • ตลาดที่อยู่อาศัยฝั่งอุปสงค์ (Demand Report) เชียงราย 2559

  Baania ขอนำเสนอข้อมูลสถานการณ์ฝั่งอุปสงค์ในแง่ของยอดโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย  ในภาคเหนือ พบว่ามียอดโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยทั้งหมด จำนวน 18,820 ยูนิต และ จังหวัดเชียงรายมีสัดส่วนการโอนกรรมสิทธิ
  Living Score
 • ตลาดที่อยู่อาศัยฝั่งอุปสงค์ (Demand Report) เชียงใหม่ 2559

  Baania ขอนำเสนอข้อมูลสถานการณ์ของฝั่งอุปสงค์ในแง่ของยอดโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยในภาคเหนือ พบว่ามียอดโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยทั้งหมดจำนวน 18,820 ยูนิต และจังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีสัดส่วนมากที่
  Living Score
 • ปี 2016 ชาวเชียงใหม่ชอบหาบ้านย่านไหนกัน?

  Baania ได้เริ่มเปิดตัวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ไปเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2559 เราคือเว็บไซต์ที่ให้บริการด้านที่อยู่อาศัย รวมถึงการอยู่อาศัยในยุคดิจิทัล สามารถค้นหาบ้านและคอนโดมีเนียมที่มีมากกว่า 1,000 โ
  Living Score, Trend/Technology
 • 5 เหตุผลที่ควรเลือกอยู่ย่านคลองชลฯ

  ใครๆก็อยากมาอยู่เชียงใหม่ แต่จะเลือกซื้อบ้านทั้งทีก็ต้องเลือกทำเลที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์เรา ให้มากที่สุด จริงป่าว!!! มาดู 5 เหตุผล ว่าทำไมคุณควรเลือกอยู่ย่านคันคลองชลประทานกันดีกว่า... 1. เส้นทางดี
  Living Score, Infrastructure/Location
 • 5 เหตุผลที่คุณควรเลือกอยู่ย่านนิมมานเหมินท์

  ถนนนิมานเหมินท์ อีกหนึ่งแลนด์มาร์คของเชียงใหม่ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ เป็นย่านที่คุณสามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้ตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นไปจนถึงยามราตรี นอกจากจะรายล้
  Living Score