ภาครัฐรุกฟื้นฟูคลองแม่ข่าเตรียมขุดลอกใช้รองรับปริมาณเพื่อชะล้างน้ำเน่าเสีย

ภาครัฐรุกฟื้นฟูคลองแม่ข่าเตรียมขุดลอกใช้รองรับปริมาณเพื่อชะล้างน้ำเน่าเสีย

01 October 2015

นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ปัญหาคลองแม่ข่าเน่าเสียถือเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมายาวนาน ทั้งเรื่องคุณภาพน้ำ และในลำน้ำที่มีวัชพืชส่งผลให้คลองตื้นเขิน อุดตัน มีการทิ้งขยะ สิ่งปฏิกูลและน้ำเสียลงสู่ลำน้ำแม่ข่า ชุมชนขาดการมีส่วนร่วมในการบำรุงรักษา ขาดจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังมีการบุกรุกพื้นที่ลำน้ำแม่ข่าเพื่อสร้างบ้านเรือน และมีสิ่งปลูกสร้างกีดขวางทางน้ำ ที่สำคัญขาดการประสานงานและการบูรณาการร่วมกันที่จะดำเนินการอย่างเป็นระบบ

ทั้งนี้คณะกรรมการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าได้รายงานความคืบหน้าและแผนการดำเนินงานระยะต่อไป ตามขั้นตอน 8 มาตรการ ภายใต้แผนปฏิบัติการบริหารจัดการน้ำแม่ข่าแบบบูรณาการในภารกิจ 4 ด้าน ด้านการจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุน ที่จะนำมาล้างน้ำเสียด้วยน้ำสะอาด ด้านการบำบัดน้ำเสีย มีการดำเนินการขุดลอก คลองแม่ข่า ในช่วงฤดูแล้งเพื่อเตรียมการรองรับน้ำในฤดูฝน ถือเป็นการล้างน้ำเสียในคลองแม่ข่าไปพร้อมๆกัน

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการกรณีมีการบุกรุกพื้นที่คลองแม่ข่า โดยจะทำการประชาสัมพันธ์และสร้างจิตสำนึก ให้ประชาชนมามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ บำรุงรักษาคลองแม่ข่า ให้ใสสะอาด ไร้ขยะ กลับมาเป็นหนึ่งในไชยมงคลของเมืองเชียงใหม่ในโอกาสต่อไป

Article Source:
นิตยสารโฮมบายเออร์ไกด์ เชียงใหม่ ฉบับเดือนตุลาคม 2558
03 February 2016