กฟน. ประกาศเป็น the MetGE พร้อมเป็นองค์กรชั้นนำควบคุมระบบจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าแห่งอนาคต

กฟน. ประกาศเป็น the MetGE พร้อมเป็นองค์กรชั้นนำควบคุมระบบจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าแห่งอนาคต

29 June 2017

          การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ประกาศความพร้อมการเป็นองค์กรชั้นนำด้านการควบคุมและจัดการระบบจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าแห่งอนาคต ภายใต้การเป็น “the MetGE” ด้วยนวัตกรรมที่ล้ำสมัย ระบบไฟฟ้าที่มั่นคง เพื่อควบคุมระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ พร้อมรองรับเทคโนโลยีทางด้านพลังงานไฟฟ้าแห่งอนาคต ในรูปแบบของ Smart Metro ณ โรงละครเคแบงค์ สยามพิฆเนศ อาคารสยามสแควร์วัน กรุงเทพมหานคร

          นายชัยยงค์ พัวพงศกร ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง เปิดเผยว่า กฟน. ในฐานะองค์กรชั้นนำด้านธุรกิจพลังงานไฟฟ้าในระดับสากล มีความตระหนักในกระแสของยุคโลกาภิวัฒน์ที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ทันสมัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีทางด้านพลังงาน ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีรถยนต์พลังงานไฟฟ้า (EV) แบตเตอรี่ พลังงานทดแทน ระบบกักเก็บพลังงาน ระบบคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เครื่องอัดประจุสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า ระบบแผงโซล่าร์เซลล์ อาคารอัจฉริยะ และแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์ที่นำมาใช้ในการควบคุมอุปกรณ์และระบบไฟฟ้า ซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยีดังกล่าวเริ่มมีบทบาทที่สำคัญมากยิ่งขึ้นทั้งในภาคธุรกิจและชีวิตประจำวัน กฟน. จึงมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาและประยุกต์นวัตกรรมล้ำสมัยมาใช้เพื่อการกำกับ ดูแล และกำหนดหลักเกณฑ์ในการนำเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้งาน ตลอดจนการเชื่อมต่อกับระบบจำหน่ายของ กฟน. ซึ่งหากใช้งานหรือเชื่อมต่อโดยปราศจากการควบคุมที่ถูกต้อง อาจจะส่งผลกระทบต่อระบบจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าในภาพรวมได้ ดังนั้น ในวันนี้ กฟน. จึงพร้อมในการประกาศตัวเป็น “the MetGE : METRO GRID ENABLER ระบบโครงข่ายไฟฟ้ามหานคร” เพื่อทำหน้าที่กำกับ ดูแล ให้คำปรึกษาและอนุญาตการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น เครื่องอัดประจุสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า ระบบแผงโซล่าร์เซลล์ และเทคโนโลยีอื่น ๆ กับระบบจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าของ กฟน. โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ พร้อมตอบสนอง Disruptive Technology ในยุคปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อม การส่งเสริม Start up การสนับสนุน Digital economy เป็นต้น หลอมรวมการเป็น Smart Metro ในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นมหานครแห่งอาเซียน ตอบสนองนโยบาย Thailand 4.0 ของทางรัฐบาล

ที่มา : voicetv

ขอขอบคุณ ภาพจาก : twitter.com

29 June 2017