เจาะร่างผังเมืองนนท์ เปิดพื้นที่พัฒนาคอนโด

เจาะร่างผังเมืองนนท์ เปิดพื้นที่พัฒนาคอนโด

05 July 2018

ร่างผังเมืองรวมนนทบุรี กำหนดให้แต่ละพื้นที่สามารถพัฒนาคอนโดมิเนียมได้แตกต่างกันไปตามความเหมาะสม มีตั้งแต่พื้นทีที่ห้ามสร้าง และพื้นที่ที่สร้างได้สูงสุด คราวนี้มาไล่เรียงกันไปในแต่ละพื้นที่ว่า จะสามารถพัฒนาที่อยู่อาศัย ประเภทอาคารพักอาศัยรวม และอาคารชุดได้มากน้อยขนาดไหน ขอเริ่มจากพื้นที่ที่ไม่สามารถพัฒนาคอนโดมิเนียมได้เลย ก็คือพื้นที่เกษตรกรรมทุกประเภทหรือพื้นที่สีเขียวทั้งหมด และพื้นที่อุตสาหกรรมหรือพื้นที่สีม่วงทั้งหมดของร่างผังเมืองรวมนนทบุรี 

สำหรับพื้นที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อยโดยใช้อักษรย่อ ‘ย. 1-3’ หรือพื้นที่สีเหลือง ตามร่างผังเมืองรวมนนทบุรีฉบับนี้ แบ่งเป็น

ที่ดินประเภท ย.1 ซึ่งเป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย เพื่อส่งเสริมและดำรงรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีของการอยู่อาศัยบริเวณเขตชานเมือง และบริเวณต่อเนื่องกับพื้นที่สงวนรักษาไว้สำหรับพื้นที่เกษตรกรรมพื้นถิ่น จึงไม่อนุญาตให้สร้างคอนโดมิเนียม แต่ยังให้สร้างอาคารอยู่อาศัยรวมเนื้อที่ไม่เกิน 2,000 ตร.ม.ความสูงไม่เกิน 12 เมตร และในพื้นที่นี้มี FAR เท่ากับ 1.5:1

ที่ดินประเภท ย.2 เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย รองรับการขยายตัวของที่อยู่อาศัยรอบศูนย์ชุมชนชานเมือง และพื้นที่ต่อเนื่องกับเขตชานเมือง 
-พื้นที่ ย 2.  ไม่อนุญาตให้สร้างคอนโดมิเนียม โดยให้สร้างได้เฉพาะอาคารอยู่อาศัยรวมเนื้อที่ไม่เกิน 1,000 ตร.ม. และต้องตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีเขตทางไม่น้อยกว่า 12 เมตร ความสูงไม่เกิน 12 เมตร และในพื้นที่ ย. 2 มี FAR เท่ากับ 2:1

ที่ดินประเภท ย.3 เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย เพื่อรองรับการขยายตัวของการอยู่อาศัยที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี บริเวณใกล้กับเขตการให้บริการของระบบขนส่งมวลชน และโครงข่ายคมนาคมและขนส่งขนาดใหญ่ 
-อนุญาตให้สร้างอาคารอยู่อาศัยรวมเนื้อที่ไม่เกิน 1,000 ตร.ม. อาคารอยู่อาศัยรวมหรือคอนโดมิเนียมที่มีพื้นที่อาคารรวมเกิน 1,000-2,000 ตร.ม. แต่ต้องตั้งอยู่บนถนนสาธารณะที่มีเขตทางไม่น้อยกว่า 10 เมตร หรือตั้งอยู่ในระยะ 500 เมตร รอบสถานีรถไฟฟ้า
-นอกจากนี้ ยังให้สร้างอาคารอยู่อาศัยรวมหรือคอนโดมิเนียมที่มีพื้นที่อาคารรวมเกิน 2,000-5,000 ตร.ม. แต่ต้องตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีเขตทางไม่น้อยกว่า 12 เมตร หรือตั้งอยู่ในระยะ 500 เมตร รอบสถานีรถไฟฟ้า โดยในพื้นที่ ย. 3 FAR เท่ากับ 3:1

สำหรับพื้นที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลางโดยใช้อักษรย่อ ‘ย.4-6’ หรือพื้นที่สีส้ม ตามร่างผังเมืองรวมนนทบุรีฉบับนี้ แบ่งเป็น 

ที่ดินประเภท ย.4 เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง เพื่อรองรับการขยายตัวของที่อยู่อาศัยที่มีสภาพแวดล้อมที่ดีอยู่ใกล้แหล่งงาน และเป็นพื้นที่ต่อเนื่องกับศูนย์กลางพาณิชยกรรมของชุมชนชานเมือง อนุญาตให้สร้าง 
-อาคารอยู่อาศัยรวม พื้นที่อาคารรวมไม่เกิน 1,000 ตร.ม. อาคารอยู่อาศัยรวมหรืออาคารชุด ที่มีพื้นที่อาคารรวมเกิน 1,000-2,000 ตร.ม. แต่ต้องตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะเขตทางไม่น้อยกว่า 10 เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ 500 เมตร รอบสถานีรถไฟฟ้า
-อาคารอยู่อาศัยรวมหรืออาคารชุด ที่มีพื้นที่อาคารรวมเกิน 2,000-5,000 ตร.ม. แต่ต้องตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 12 เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ 500 เมตรรอบสถานีรถไฟฟ้า
 -อาคารอยู่อาศัยรวม หรืออาคารชุดที่มีพื้นที่อาคารรวมเกิน 5,000-10,000 ตร.ม. แต่ต้องตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะเขตทางไม่น้อยกว่า 12 เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ 500 เมตร รอบสถานีรถไฟฟ้า โดยในพื้นที่ ย. 4 FAR เท่ากับ 3.5:1

ที่ดินประเภท ย.5 เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง เพื่อรองรับการอยู่อาศัยที่ยังคงสภาพแวดล้อมที่ดี ในบริเวณพื้นที่ต่อเนื่องกับเขตเมืองชั้นใน ศูนย์ชุมชนชานเมือง และอยู่ใกล้เขตการให้บริการของระบบขนส่งมวลชน อนุญาตให้สร้าง
-อาคารอยู่อาศัยรวมที่มีพื้นที่อาคารรวมเกิน 1,000 ตร.ม.  อาคารอยู่อาศัยรวมหรืออาคารชุดที่มีพื้นที่อาคารรวมเกิน 1,000-2,000 ตร.ม. แต่ต้องอยู่บนถนนสาธารณะเขตทางไม่น้อยกว่า 10 เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ 500 เมตร รอบสถานีรถไฟฟ้า
-อาคารอยู่อาศัยรวมหรืออาคารชุด ที่มีพื้นที่อาคารรวมเกิน 2,000-5,000 ตร.ม.ในบริเวณ ย.5-1-ย.5-5, ย.5-8, ย.5-10, ย.5-14-ย.5-15 ซึ่งต้องตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะเขตทางไม่น้อยกว่า 10 เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ 500 เมตร รอบสถานีรถไฟฟ้า
-อาคารอยู่อาศัยรวมหรืออาคารชุด ที่มีพื้นที่อาคารรวมเกิน 2,000-5,000 ตร.ม. ในบริเวณ ย.5-6-ย.5-7, ย.5-9, ย.5-11 ถึง ย.5-13, ย.5-16-ย.5-22 ต้องตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะเขตทางไม่น้อยกว่า 12 เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ 500 เมตร รอบสถานีรถไฟฟ้า
-อาคารอยู่อาศัยรวมหรืออาคารชุด ที่มีพื้นที่อาคารรวมเกิน 5,000-10,000 ตร.ม.ซึ่งต้องตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะเขตทางไม่น้อยกว่า 12 เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ 500 เมตร รอบสถานีรถไฟฟ้า โดยในพื้นที่ ย. 5 FAR เท่ากับ 4.5:1

ที่ดินประเภท ย.6 เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง เพื่อพัฒนาการอยู่อาศัยที่ดีสภาพแวดล้อมที่ดี ในบริเวณพื้นที่ชั้นใน ศูนย์กลางหลักของเมืองและอยู่ในเขตการให้บริการของระบบขนส่งมวลชน อนุญาตให้สร้าง
-อาคารอยู่อาศัยรวม พื้นที่อาคารรวมไม่เกิน 1,000 ตร.ม. และอาคารอยู่อาศัยรวม พื้นที่อาคารรวมเกิน 1,000 - 2,000 ตร.ม. 
-อาคารอยู่อาศัยรวมหรืออาคารชุด ที่มีพื้นที่อาคารรวมเกิน 2,000-5,000 ตร.ม. แต่ต้องตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะเขตทางไม่น้อยกว่า 10 เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ 500 เมตร รอบสถานีรถไฟฟ้า
-อาคารอยู่อาศัยรวมหรืออาคารชุด ที่มีพื้นที่อาคารรวมเกิน 5,000-10,000 ตร.ม. แต่ต้องตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะเขตทางไม่น้อยกว่า 12 เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ 500 เมตร รอบสถานีรถไฟฟ้า โดยในพื้นที่ ย. 6 FAR เท่ากับ 5:1

พื้นที่อยู่อาศัยหนาแน่นมากโดยใช้อักษรย่อ ‘ย.7-8’ หรือพื้นที่สีน้ำตาล ตามร่างผังเมืองรวมนนทบุรีฉบับนี้ แบ่งเป็น 

ที่ดินประเภท ย.7 เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก เพื่อรองรับการขยายตัว ที่อยู่อาศัยภายใต้สภาพแวดล้อมที่ดี ซึ่งอยู่บริเวณพื้นที่ศูนย์กลางชุมชนที่ต่อเนื่องกับศูนย์กลางพาณิชยกรรมหลักของเมือง และอยู่ใกล้เขตการให้บริการของระบบขนส่งมวลชน อนุญาตให้สร้าง
-อาคารอยู่อาศัยรวมทุกประเภทตั้งแต่พื้นที่รวมของอาคารไม่เกิน 1,000 ตร.ม. 1,000-2,000 ตร.ม.2,000-5,000 ตร.ม. 5,000-10,000 ตร.ม. และเกิน 10,000 ตร.ม.ขึ้นไป รวมทั้งคอนโดมิเนียม โดยไม่มีข้อกำหนดเรื่องของขนาดถนน ส่วนในพื้นที่ ย.7 FAR จะเท่ากับ 6:1

ที่ดินประเภท ย.8 เป็นที่ดินที่ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก เพื่อรองรับการอยู่อาศัย และบริการในบริเวณพื้นที่เมืองชั้นในและศูนย์กลางชุมชนชานเมือง โดยส่งเสริมและดารงรักษาทัศนียภาพของเมือง ให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี ซึ่งอยู่ในเขตบริการของระบบขนส่งมวลชน อนุญาตให้สร้าง
--อาคารอยู่อาศัยรวมทุกประเภท ตั้งแต่พื้นที่รวมของอาคารไม่เกิน 1,000 ตร.ม. 1,000-2,000 ตร.ม.2,000-5,000 ตร.ม. 5,000-10,000 ตร.ม. และเกิน 10,000 ตร.ม.ขึ้นไป รวมทั้งคอนโดมิเนียม โดยไม่มีข้อกำหนดเรื่องของขนาดถนน ส่วนในพื้นที่ ย.8 FAR จะเท่ากับ 7.5:1

ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมโดยใช้อักษรย่อ ‘พ.1-4’ หรือพื้นที่สีแดง ตามร่างผังเมืองรวมนนทบุรีฉบับนี้ แบ่งเป็น 

ที่ดินประเภท พ.1 เป็นที่ดินประเภทพาณิชยกรรม เพื่อเป็นศูนย์กลางพาณิชยกรรมของชุมชนที่อยู่อาศัยบริเวณชานเมือง เพื่อกระจายกิจกรรมการค้า การบริการ ที่อำนวยความสะดวกต่อการดารงชีวิตประจำวัน อนุญาตให้สร้าง อาคารอยู่อาศัยรวมหรืออาคารชุด ที่มีพื้นที่อาคารรวมไม่เกิน 1,000 ตร.ม. และ อาคารอยู่อาศัยรวมหรืออาคารชุด1,000-2,000 ตร.ม.  โดยมี FAR เท่ากับ 4:1

ที่ดินประเภท พ.2 เป็นที่ดินประเภทพาณิชยกรรม เพื่อเป็นศูนย์ชุมชนชานเมืองที่รองรับและส่งเสริมกิจกรรมทางการค้า การบริการและนันทนาการที่ก่อให้เกิดความสมดุลระหว่างที่อยู่อาศัยและแหล่งงาน อนุญาตให้สร้าง 
-อาคารอยู่อาศัยรวมหรืออาคารชุด ที่มีพื้นที่อาคารรวมไม่เกิน 1,000 ตร.ม. และ อาคารอยู่อาศัยรวมหรืออาคารชุด1,000-2,000 ตร.ม.  
-อาคารอยู่อาศัยรวมหรืออาคารชุดที่มีพื้นที่อาคารรวมเกิน 2,000-5,000 ตร.ม. แต่ต้องตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 10 เมตร โดยในพื้นที่ พ.2  FAR จะเท่ากับ 5:1

ที่ดินประเภท พ.3 เป็นที่ดินประเภทพาณิชยกรรม เพื่อเป็นศูนย์พาณิชยกรรมรองของจังหวัดที่รองรับการขยายตัวของกิจกรรมทางการค้า การบริการ และนันทนาการ ที่ให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่และใกล้เขตการให้บริการของระบบขนส่งมวลชน อนุญาตให้สร้าง
-อาคารอยู่อาศัยรวมหรืออาคารชุด ที่มีพื้นที่อาคารรวมไม่เกิน 1,000 ตร.ม. และ อาคารอยู่อาศัยรวมหรืออาคารชุด 1,000-2,000 ตร.ม.  
-อาคารอยู่อาศัยรวมหรืออาคารชุด ที่มีพื้นที่อาคารรวมเกิน 2,000 ตร.ม.แต่ไม่เกิน 5,000 ตร.ม.แต่ต้องตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 12 เมตร
-อาคารอยู่อาศัยรวมหรืออาคารชุด ที่มีพื้นที่อาคารรวมเกิน 5,000-10,000 ตร.ม.แต่ต้องตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะเขตทางไม่น้อยกว่า 16 เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ 500 เมตร รอบสถานีรถไฟฟ้า
-อาคารอยู่อาศัยรวมหรืออาคารชุด ที่มีพื้นที่อาคารรวมเกิน 10,000 ตร.ม. แต่ต้องตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 30 เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ 500 เมตร รอบสถานีรถไฟฟ้า โดยในพื้นที่ พ.3  FAR จะเท่ากับ 7:1

ที่ดินประเภท พ 4 เป็นที่ดินประเภทพาณิชยกรรมเพื่อเป็นพาณิชยกรรมหลักของจังหวัดที่รองรับการพัฒนา การขยายตัวของกิจกรรมทางการค้า การลงทุน และบริการ สาหรับประชาชนทั่วไป และพื้นที่บริเวณโดยรอบเขตการให้บริการของระบบขนส่งมวลชนซึ่งเชื่อมต่อกับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลใกล้เคียง อนุญาตให้สร้าง 
-อาคารอยู่อาศัยรวมหรืออาคารชุด ที่มีพื้นที่อาคารรวมไม่เกิน 1,000 ตร.ม. และ อาคารอยู่อาศัยรวมหรืออาคารชุด1,000-2,000 ตร.ม.  
-อาคารอยู่อาศัยรวมหรืออาคารชุด ที่มีพื้นที่อาคารรวมเกิน 2,000 - 5,000 ตร.ม.แต่ต้องตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะเขตทางไม่น้อยกว่า 12 เมตร
-อาคารอยู่อาศัยรวมหรืออาคารชุด ที่มีพื้นที่อาคารรวมเกิน 5,000 - 10,000 ตร.ม. ต้องตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะเขตทางไม่น้อยกว่า 16 เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ 500 เมตร รอบสถานีรถไฟฟ้า
-อาคารอยู่อาศัยรวมหรืออาคารชุด ที่มีพื้นที่อาคารรวมเกิน 10,000 ตร.ม.ซึ่งต้องตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 30 เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ 500 เมตร รอบสถานีรถไฟฟ้า โดยในพื้นที่ พ.4  FAR จะเท่ากับ 8:1

 

05 July 2018