"มรภ.สงขลา"ระดมกึ๋นทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนามหา’ลัย

"มรภ.สงขลา"ระดมกึ๋นทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนามหา’ลัย

19 September 2018

เปิดเวทีสัมมนาปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ เทียบเชิญองค์กรท้องถิ่น-สถาบันการศึกษา ดึงผู้มีส่วนได้เสียร่วมทำงานเพื่อท้องถิ่น ลดความซ้ำซ้อนเชิงพื้นที่

ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เนื่องจากแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561ของ มรภ.สงขลา จะสิ้นสุดลงในวันที่ 30ก.ย.61มหาวิทยาลัยจึงจัดโครงการสัมมนาปรับปรุงและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 5 ปี พ.ศ. (2561-2565) แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) และจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มรภ.สงขลา ให้มีเป้าหมายการพัฒนาที่ชัดเจนเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ตามวิสัยทัศน์ของประเทศ และแนวทางการพัฒนาที่สำคัญของชาติ

ทั้งนี้ ได้เชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของมหาวิทยาลัยเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ ประกอบด้วย องค์กรภาครัฐ คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เทศบาลเมืองเขารูปช้าง และมหาวิทยาลัยในพื้นที่ ได้แก่ ม.สงขลานครินทร์ ม.ทักษิณ มทร.ศรีวิชัย ม.หาดใหญ่

ด้าน ผศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและงบประมาณ มรภ.สงขลา กล่าวว่า การเชิญหน่วยงานต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในครั้งนี้ เพื่อรับรู้แผนยุทธศาสตร์ฯ จะได้ลดความซ้ำซ้อนและช่วยกันทำงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นร่วมกัน นอกจากนั้น ยังเชิญคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ประธานโปรแกรม ประธานหลักสูตร ผอ.สำนัก/สถาบัน/ศูนย์/กอง/โรงเรียนสาธิต มรภ.สงขลา หัวหน้างาน และผู้แทนนักศึกษาคือประธานสภานักศึกษา นายกองค์การนักศึกษา และบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย

จุดประสงค์เพื่อทบทวนผลการดำเนินงานและจัดทำร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของ มรภ.สงขลา นำเสนอให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ โดยมุ่งหวังยกระดับคุณภาพการศึกษาของประชาชนในท้องถิ่นให้ได้รับการพัฒนา สามารถแข่งขันได้ในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติ

ที่มา...สยามรัฐ

19 September 2018