เปิด 5 โครงการ ยกระดับยางพาราไทยสู่ยางพาราโลก

เปิด 5 โครงการ ยกระดับยางพาราไทยสู่ยางพาราโลก

28 September 2018

ยางพาราถือเป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมการส่งออกที่สำคัญของไทย แต่ด้วยปัญหาราคายางที่ไม่ค่อยได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง ทำให้ราคายางพารานั้นค่อนข้างผันผวน โดยมีปัจจัยกดดันราคายางจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีนที่ยังคงตึงเครียดและไม่มีทีท่าจะอ่อนลง ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจโลกที่ถดถอยจากความไม่แน่นอนจากนโยบายของประเทศขนาดใหญ่ และความเสี่ยงจากภาวะเงินเฟ้อที่ยังคงขยายตัวออกไปในหลายภูมิภาค เช่น ประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป ประเทศในกลุ่มเอเชียใต้ ประเทศในกลุ่มละตินอเมริกา และประเทศในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินเริ่มปรับตัวสูงขึ้น และส่งผลกระทบต่อการลงทุนและการบริโภค

โดยจากได้เห็นถึงเศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน ใช่ว่าจะเป็นเรื่องเลวร้ายเสมอไป สำหรับอุตสาหกรรมยางพารานั้น ถือว่ายังเป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญและเป็นวัตถุดิบที่สำคัญในการผลิตสินค้าทั่วโลก ส่วนราคายางปรับตัวตามตลาดล่วงหน้าต่างประเทศ โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากเศรษฐกิจสหรัฐฯยังคงขยายตัวอย่างแข็งแกร่ง ทั้งในด้านการบริโภคที่สะท้อนดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค 

กระทรวงอุตสาหกรรม ได้สั่งให้ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) และ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) พัฒนาเอสเอ็มอีในพื้นที่ภาคใต้ เพื่อยกระดับยางพาราตั้งแต่ต้นน้ำถึงผลิตภัณฑ์ในอนาคต หวังเปิดช่องทางการตลาดใหม่ ดันยางพาราไทยสู่ยางพาราโลก

นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยในโอกาสเป็นประธานการประชุมเครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อน เอสเอ็มอี 4.0 พื้นที่ภาคใต้ในกิจกรรม เอสเอ็มอี สัญจร: พลิกธุรกิจสู่อุตสาหกรรม 4.0 ครั้งที่ 4 จังหวัดสงขลา โดยกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ร่วมหารือกับเครือข่ายภาครัฐและเอกชน 14 จังหวัดภาคใต้ และได้นำเสนอความต้องการของพื้นที่ 5 โครงการ เป็นแนวทางขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ และส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงทางการค้า การท่องเที่ยว และการลงทุนในพื้นที่ ประกอบด้วย 

1.โครงการการพัฒนาอุตสาหกรรมไม้ยางพารา และยางพาราครบวงจร เพื่อให้ “ไม้ยางพาราไทยสู่ไม้ยางพาราโลก” ยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) อุตสาหกรรมไม้ยางพาราทั้งระบบสู่อุตสาหกรรม 4.0 ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมไม้ยางพารา และการสร้างมูลค่าเพิ่มวัสดุเหลือใช้ และสนับสนุนการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

2.โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราครบวงจร สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการยางพาราพันธุ์ใหม่ ต่อยอดขยายผลและขอบเขตการใช้งานของวัตถุดิบยางพาราเพื่อใช้ในวงการอื่น ซึ่งเบื้องต้นได้สั่งการให้สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) และสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เข้าไปศึกษาและดูการพัฒนาแผนงานที่จะจัดการยางพาราทั้งระบบ โดยเน้นตั้งแต่การเกษตรต้นน้ำไปจนถึงผลิตภัณฑ์ในอนาคต เพิ่มคุณค่าและเพิ่มช่องทางการเข้าสู่ตลาดให้มากขึ้น

“การพัฒนาผู้ประกอบการยางพาราพันธุ์ใหม่จะอาศัยเครื่องมือของกระทรวง เช่น ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 (ไอทีซี) ที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเข้ามาใช้ศูนย์ทดสอบ (แลป) ยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป้าหมายในอุตสาหกรรมเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป พร้อมสนับสนุนการออกแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มคุณค่าและจัดการทรัพยากรทุกอย่างให้เต็มประสิทธิภาพ ทั้งน้ำยาง ต้นยาง และตอต้นยาง ที่สามารถเอาไปแปรรูปต่อยอดการนำวัตถุดิบไปใช้ในด้านผลิตภัณฑ์การแพทย์และพลังงานทดแทน ทดแทนการนำเข้ายางสังเคราะห์จากต่างประเทศ” นายสมชายกล่าว

3.โครงการจัดตั้งศูนย์รับรองมาตรฐานฮาลาล เพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับรองตราสัญลักษณ์ฮาลาล จากปัจจุบันต้องส่งเอกสารไปยังสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยก็สามารถขอได้ในพื้นที่ภาคใต้ คาดว่าหากมีการจัดตั้งศูนย์ฯ แล้วจะส่งผลให้มีสินค้าและบริการที่ได้รับเครื่องหมายฮาลาลเพิ่มขึ้น 30%

นายสมชาย กล่าวว่า เบื้องต้นได้หารือกับสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย (กอท.) และสถาบันอาหาร ถึงแนวทางจัดตั้งศูนย์พัฒนาอาหารฮาลลาลในภาคใต้ ที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ จ.สงขลา เพื่อช่วยยกระดับการพัฒนาเอสเอ็มอีให้เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวในโครงการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ โดยนำสินค้าและผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นมาต่อยอดเชิงพาณิชย์มากขึ้น และแก้ปัญหามาตรฐานสินค้าฮาลานที่ไม่สามารถส่งออกไปยังบางประเทศได้

4.โครงการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 4.0 (ซีไอวี) เพื่อพัฒนาต่อยอดหมู่บ้านทั้ง 5 จังหวัด โดยปี 2562 ตั้งเป้าหมายพัฒนาเป็นจุดเช็คอินศูนย์เรียนรู้ ร้านค้าชุมชน ให้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตร ยกระดับผลิตภัณฑ์ให้ได้ โดยชาวบ้านในพื้นที่ประกอบอาชีพทำสวนยางพาราและปลูกพืชเกษตร

5.โครงการแฮนด์ อิน แฮนด์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง ฮับ มุ่งส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปจากยางพาราเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ด้วยการส่งเสริมให้ภาคใต้ของไทย เป็นฐานของการประกอบธุรกิจการบริการ และการลงทุน สร้างความเป็นหุ้นส่วนกับการพัฒนาประเทศเชื่อมโยงกับภูมิภาค

ที่มา : thaipost

ไม่พลาดทุกข่าวสาร ทันทุกเรื่องราวอสังหาริมทรัพย์กับ Baania ได้ที่ Line Official >> @baania

28 September 2018