เปิดแผนปูพรมพัฒนาเมืองเชียงใหม่

เปิดแผนปูพรมพัฒนาเมืองเชียงใหม่

03 October 2018

จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 โดยงบกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้งบรวม 1,452,464,800 บาท เชียงใหม่จัดแผนพัฒนาจังหวัดด้วยงบประมาณจัดสรรปี 62 เพื่อพัฒนาพื้นที่และสร้างเชียงใหม่ให้เป็น Smart City ทั้งยังอนุรักษ์เมืองเก่า เพื่อเตรียมพร้อมสู่การเป็นเมืองมรดกโลก โดยเชียงใหม่ได้งบส่วนนี้ถึง 373,933,600 บาท

โดยงบประมาณที่ได้มา เชียงใหม่ได้จัดสรรงบพัฒนาด้านสังคมไว้ที่ 35,931,100 บาท ซึ่งจะมีกิจกรรมเชียงใหม่สู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ,ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมทางสังคม ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น

ในงบส่วนนี้มีกิจกรรมหลายอย่าง ดังนี้
- อนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าเชียงใหม่ วงเงิน 206,900 บาท
- กิจกรรมจัดทำป้ายสื่อความหมายที่สำคัญในพื้นที่อุทยานดอยสุเทพ-ปุย เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นมรดกโลก 995, 500 บาท
- การบริหารจัดการด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 66,923,200 บาท เช่น การก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่ง ด้านหลังอนุสาวรีย์พระเจ้ากาวิละ ความยาว 140 ม.วงเงิน 10,796,000 บาท
- แผนจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำ 43,308,400 บาท
- กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 9,953 ,900 บาท
- แผนพัฒนาด้านการเกษตร 125,682,700 บาท
- แผนพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน 13,268,700 บาท
- กิจกรรมศึกษาและวิเคราะห์แนวทางแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่โดยรอบสนามบินเชียงใหม่วงเงิน 2,250,000 บาท
- กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก ในการผลิตและประกอบธุรกิจ มีงบ 43,190,700 บาท

โดยรายละเอียดการแบ่งงบ จะเน้นที่การปรับปรุงถนนลาดยาง, และซ่อมแซมผิวจราจร เช่น ปรับปรุงถนนลาดยางบ้านหลังม่อน ม.14-บ้านห้วยโจ้ ม.5 อ.ดอยหล่อ เชื่อมถึง ต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง ลำพูน กว้าง 8 ม. ยาว 1,531 ม. วงเงิน 2,8700,000 บาท เป็นต้น เป็นที่น่าสังเกตว่า งบปี 62 มีการกระจายงบ เพื่อก่อ สร้าง พัฒนาถนนหนทางเป็นจำนวนมาก เช่น กิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาสวนสตรอเบอร์รี่ปลอดภัย เพื่อสร้างมูลค่าการท่องเที่ยวกว่า 13 ล้านบาท แบ่งเป็นงบลงทุนสร้างถนนในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นถนนคอน  กรีตเสริมเหล็ก ม.11 ในทางหลวง เชียงใหม่ บ้านอมโก๋น-บ้านป่าคาใน ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง 2 กม. ขนาดกว้าง 4 ม. วงเงิน 4 .4 ล้านบาท

กิจกรรมพัฒนามาตรฐานมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง (มะม่วงส่งออก) เพื่อสร้างความยั่งยืนแก่เกษตรกรเชียงใหม่ 41,636,900 บาท แบ่งเป็นงบก่อสร้างถนนในชุมชน เช่น ถนนคอนกรีตในซอยบ้านฮ่องถอนพัฒนา ม.10 ต.แม่นาวาง อ.แม่อาย ความยาว 855 ม.กว้าง 4 ม.หนา 0.15 ม.วงเงิน 1,997,400 บาท ในงบพัฒนามาตรฐานมะม่วง ใช้จ่ายงบด้านถนนร่วมๆ 258,804,900 บาท

โดยงบประมาณส่วนใหญ่จะถูกนำไปพัฒนาถนนเพื่อแก้ไขปัญหาด้านการคมนาคมขนส่งในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งนอกจากงบจังหวัด ยังมีงบของแต่ละหน่วยงานที่ดูแลจัดการด้านถนน อาทิ ทางหลวง,ทางหลวงชนบท และ อบจ.ปูพรม พัฒนาเส้นทางคมนาคม ใน 25 อำเภอ 204 ตำบล 2,066 หมู่บ้านอย่างเต็มที่อีกหลายหมื่นล้านบาท

ที่มา...เชียงใหม่นิวส์

ไม่พลาดทุกข่าวสาร ทันทุกเรื่องราวอสังหาริมทรัพย์กับ Baania ได้ที่ Line Official >> @baania

03 October 2018