จัดแผนพัฒนาเชียงใหม่สู่มหานครแห่งชีวิต

จัดแผนพัฒนาเชียงใหม่สู่มหานครแห่งชีวิต

21 December 2018

เชียงใหม่เมืองท่องเที่ยวอันดับต้นๆของประเทศที่มีประวัติศาสตร์มามากกว่า 700 ปี ถึงเวลาต้องพัฒนาให้เป็นอีกหนึ่งมหานครของประเทศเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวและเพื่อพัฒนาให้เทียบเท่ากับเมืองใหญ่ในนานาประเทศ โดยได้เปิดแผนพัฒนาเชียงใหม่ปี 2561-2564 ฉบับทบทวนรอบปี 2562

ทั้งนี้แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ (2561-64) ฉบับทบทวนรอบปี 2562 ผ่านทุกขั้นตอนเป้าหมายพัฒนาเพื่อก้าวสู่นครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง ประเด็นพัฒนามี 5 มิติ เช่น
1.ด้านเศรษฐกิจ มีสิ่งชี้วัดมีค่ารายได้ท่องเที่ยวมากกว่า 86,570 ล้านบาท รายได้ครัวเรือนสูงขึ้นราวๆ 5.94
2.สังคมน่าอยู่
3.ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
4.การบริหารจัดการภาครัฐมีความทันสมัย มีธรรมาภิบาล
5.มีการกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายสิ่งชี้วัด

แนวทางดำเนินการไว้ครบถ้วน ซึ่งผลพิจารณา กลั่นกรองงบแต่ละด้าน มี 28 โครงการที่เสนอของบจังหวัด รวมทั้งสิ้น 781,361,800 บาท เห็นควรสนับสนุน 19 โครงการ รวมวงเงิน 383,733,600 บาท 

รายละเอียด พรบ.งบรายจ่ายประจำปี 2562 ซึ่งประกาศออกมาในราชกิจจานุเบกษา 17 กันยายน 61 วงเงินรวม 3 ล้านล้านบาท โดยกลุ่มภาคเหนือตอนบน 1 ได้ 1,452,465,800 บาท ซึ่งเชียงใหม่ได้รับจัดสรร 373,933,600 บาท และยังมีงบตามพรบ.โอนงบฯรายจ่าย 2561 เมื่อ 5 สค.61 ที่กลุ่มจังหวัดได้ 1,136,804,000 บาทนั้น เชียงใหม่ได้ 6 ล้านเศษ แม่ฮ่องสอนได้งบมากสุดกว่า 33 ล้านบาทและลำปาง กว่า 30 ล้านบาท

ในส่วนปีงบ 61 ซึ่งผูกพันแผนงานมาถึงปี 62 มีงบพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภาคและจังหวัดกว่า 200,238,093,800 บาท ภาคเหนือได้มา 31,436,230,600 บาท
เชียงใหม่ได้ 4,403,988,300 บาท แบ่งเป็น
งบทางหลวงแผ่นดิน 2,304,322,800 บาท
ทางหลวงชนบท 1,753,844,800 บาท

ที่เหลือกระจายไปตามส่วนงานต่างๆ เช่น ขนส่ง,อปท.และอื่นๆ เช่น
การก่อสร้างสะพาน คสล.
ทางลอดจุดตัด ทล.11กับทล.1001 รวมสะพานข้ามแม่น้ำปิง ประมาณ 332 ล้านบาท
ถนนสายสามแยกดอยติ เชียงใหม่-ลำพูน 24.35 กม. กว่า 473 ล้านบาท
งานบำรุงเส้นทาง ทั้งปรับผิวทาง,ลาดยาง อาทิทล.1095-บ.เมืองกึ้ด แม่แตง 1.8 กม. 10 กว่าล้านบาท เป็นต้น

งบปี 61 ส่วนหนึ่งจะต่อเนื่องมาในงบปี 62 ซึ่งงบที่ได้จัดสรรมากพอๆกัน จะเริ่มเห็นการดำเนินการแต่ละพื้นที่เป็นระยะๆ หลังจากเกิดการล่าช้าในกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง หากก่อนเลือกตั้งปีหน้า แผนฯขอใช้งบเกี่ยวกับเรื่อง พรฎ.เวนคืน เพื่อจัดการโฉนดที่มีปัญหาในการก่อสร้างสนามบินเชียงใหม่แห่งที่ 2 ได้รับอนุมัติ คาดว่าคงจะได้เห็นความคืบหน้างานก่อสร้างไม่เกิน 4 ปี และจะเปิดให้บริการได้ตามที่ ทอท.ยืนยัน ปีหน้าเราคงได้เห็นแผนงานก่อสร้าง และงบจัดซื้อจัดจ้างในเชียงใหม่ กระจายแบบปูพรมทั้ง 25 อำเภอ อย่างแน่นอน

ที่มา..เชียงใหม่นิวส์

ไม่พลาดทุกข่าวสาร ทันทุกเรื่องราวอสังหาริมทรัพย์กับ Baania ได้ที่ Line Official >> @baania

21 December 2018