งานเปิดตัวหนังสือ Eternity: วัสดุก่อสร้างและการออกแบบ

งานเปิดตัวหนังสือ Eternity: วัสดุก่อสร้างและการออกแบบ

01 August 2014

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน) และบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) จัดพิมพ์หนังสือแสดงผลงานสถาปัตยกรรมที่ใช้ซีเมนต์บอร์ด วัสดุก่อสร้างที่มีการใช้งานแพร่หลายในปัจจุบัน เนื่องด้วยคุณสมบัติที่เหมาะสม กระบวนการผลิตไม่ยุ่งยาก ราคาไม่แพง และสามารถดัดแปลงใช้งานได้หลากหลาย เพื่อให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับซีเมนต์บอร์ดทั้งเรื่องคุณสมบัติและการใช้งาน โดยส่งมอบหนังสือ “Eternity: วัสดุก่อสร้างและการออกแบบ” ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อเร็วๆ นี้

Article Source:
นิตยสารโฮมบายเออร์ไกด์ เชียงใหม่ ฉบับเดือนสิงหาคม 2557
23 February 2016