ประกาศผังเมืองรวมเชียงใหม่บังคับใช้แล้ว

ประกาศผังเมืองรวมเชียงใหม่บังคับใช้แล้ว

01 July 2013

ผู้สื่อข่าวรายงานว่ากฎกระทรวงมหาดไทย เรื่องผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ ได้มีผลใช้บังคับใช้หลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2556 โดยผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ พ.ศ.2555 มีสาระสำคัญให้ใช้บังคับผังเมืองรวมในท้องที่ตำบลหนองหาร ป่าไผ่ หนองจ๊อม สันทรายหลวง สันนาเม็ง สันทรายน้อย สันพระเนตร อำเภอสันทราย ตำบลเหมืองแก้ว ริมใต้ แม่สา ดอนแก้ว อำเภอแม่ริม ตำบลสันผีเสื้อ ช้างเผือก ป่าตัน ฟ้าฮ่าม สุเทพ หนองป่าครั่ง ศรีภูมิ ช้างม่อย วัดเกต พระสิงห์ ช้างคลาน ท่าศาลา หายยา หนองหอย ป่าแดด แม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด ตำบลสันกลาง ต้นเปา อำเภอสันกำแพง ตำบลไชยสถาน หนองผึ้ง ท่าวังตาล ป่าบง ยางเนิ้ง ชมภู ดอนแก้ว หนองแฝก สารภี ขัวมุง ท่ากว้าง อำเภอสารภี และตำบลหนองควาย สันผักหวาน น้ำแพร่ บ้านแหวน หางดง สบแม่ข่า หนองแก๋ว ขุนคง อำเภอหางดง ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวง

          ทั้งนี้ผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงดังกล่าว ได้กำหนดให้ใช้ประโยชน์ที่ดินจำแนกไว้ท้ายกฎกระทรวง 11 โซน โดยเฉพาะโซนสีเหลืองมีเส้นทแยงสีขาวให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์เพื่อการอยู่อาศัย โซนสีเขียวมะกอกใช้เป็นที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา สีน้ำตาลอ่อนใช้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย และสีเทาอ่อนใช้เป็นที่ดินประเภทสถาบันศาสนา กำหนดให้ควบคุมการสร้างอาคารสูงไม่เกิน 9 เมตร และ 12 เมตร ริมแม่น้ำ ลำคลอง แหล่งน้ำสาธารณะให้สร้างอาคารห่างไม่น้อยกว่า 6 เมตร และบางโซนห้ามสร้างอาคารในพื้นที่รวมกันไม่เกิน 1,000 ตารางเมตร และความสูงไม่เกิน 9 เมตร ยกเว้นการสร้างสำหรับใช้ส่งกระแสไฟฟ้า สัญญาณวิทยุ โทรทัศน์ หรืออุปกรณ์สื่อสารอื่น

Article Source:
นิตยสารโฮมบายเออร์ไกด์ เชียงใหม่ ฉบับเดือนกรกฏาคม 2556
07 March 2016