ทาวน์โฮม คานารี่วิลล์ โนนทัน

Town Home Kanary Ville Nontan
ทาวน์โฮม คานารี่วิลล์ โนนทัน

2,390,000
Loan Calculator
086-3010724
 • Address
  ทาวน์โฮม คานารี่วิลล์ โนนทัน Phra Lap · Mueang Khon Kaen · Khon Kaen
 • Status
  Sold out
 • Property Type
  ทาวน์โฮม
 • Segment
  Not Specified
 • Developed By
  บริษัท พิมานกรุ๊ป จำกัด
5.7 Point
Expert Review

Highlight

* โครงการตั้งอยู่ใกล้มหาวิยาลัยขอนแก่น

Promotion

* ฟรี ผ่อน 2 ปี

Project Concept

Basic Information

 • Number of Unit Type: 1
 • Number of Floor: 2
 • Starting Price: 2.39 MBaht

Transportation

บนถนนเลี่ยงเมืองขอนแก่น เลี้ยวไปทางถนนฉิมพลีมุ่งหน้าไปตามเส้นทางประมาณ 800 เมตร โครงการอยู่ซ้ายมือ

Nearby Places

สนามกีฬาจังหวัดขอนแก่น, ศาลเจ้าแม่สองนาง, สวนสาธารณะบึงแก่นนคร และโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง, ร้านอาหารเพชรีลาบก้อย, ขอนแก่นกุ้งเผา, สวนอาหารนัดพบ, ก๋วยเตี๋ยวเรือแม่บัวลอง และครัวพยอม

Videos and Project Photos

Project Photos

 • บริเวณหน้าโครงการ
 • แบบบ้านในโครงการ
 • ห้องนอน

Unittype and Reselling Unit in this Project

 • Unit Type
 • Bank NPA
 • Resale
 • Rental
 
Bedroom
Bathroom
Parking Space
There is no Bank NPA Unit for this Project yet
There is no Property Listing for this Project yet
There is no Property Listing for this Project yet

Project Review

Review Score

5.7
Point
Location
5
Project Location
4
Facility
4
Material
6
Utilization
6
Investment
7
ดร.สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ
ที่ปรึกษาศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมืองจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดร.สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ
ที่ปรึกษาศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมืองจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ที่ปรึกษาศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC : Urban Design and Development Center)
และที่ปรึกษาสมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดนครราชสีมา

นักวิจัยด้านการวางแผนเพื่อการพัฒนาเมือง สนใจในด้าน Urban Informatics for Planning and Development ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และผู้เชี่ยวชาญในโครงการพัฒนาเมืองด้านต่างๆ

ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนและออกแบบเมือง สถาบันบริการวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
และอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

บรรณาธิการวารสารสภาพแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย (Built Environment Inquiry - BEI)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิชาการ,วิทยากรรับเชิญบรรยายด้านการพัฒนา
การวางแผนและผังเมืองกับระเบียบวิธีวิจัยเพื่อการพัฒนาในหลายสถาบัน

นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นพัฒนาองค์ความรู้ในวิชาชีพด้วยการวิจัยในโครงการต่าง ๆ ร่วมกับสถาบันชั้นนำ อาทิ
โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองสุรินทร์
โครงการศึกษาออกแบบรายละเอียดระบบขนส่งสาธารณะในเขตจังหวัดขอนแก่นและผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (www.kts2016.com) ในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเมือง
ทุนโดยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
และโครงการส่งเสริมสมรรถนะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัย
และแผนป้องกัน/แก้ไขปัญหาชุมชนแออัด กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก : ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด
ในตำแหน่งหัวหน้าโครงการ ทุนโดยการเคหะแห่งชาติ (http://urp.kku.ac.th/nha_plge/index.html)

Contact Info
Email: [email protected] 
Website: www.sarit.cuid.in.th

 

54 Reviews
3 Helpful votes

Location

5 Point

 ทำเลโครงการตั้งอยู่บรถนนฉิมพลี ซึ่งห่างจากถนนเลี่ยงเมืองประมาณ 800 เมตรเท่านั้น ถือได้ว่าไม่ได้อยู่ในตัวเมือง โดยห่างจากตัวเมืองประมาณ 5 – 6 กิโลเมตร โดยบริเวณรอบๆถูกพัฒนาเป็นพื้นที่อยู่อาศัยมากกว่า เช่น ชุมชน หมู่บานจัดสรรค์ มีบริการพื้นฐานเท่าที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน หากต้องการเข้าถึงสินค้าและบริการที่ดีขึ้นต้องเดินทางเข้าเมืองเท่านั้น

Project Location

4 Point

ถนนหน้าโครงการเป็นถนนสายย่อยแต่ก็เป็นเส้นทางหลักของชุมชน หรือ บ้านจัดสรรค์บริเวณนั้น ถึงกระนั้นก็ตามการเดินทางเข้าเมืองเพื่อเข้าถึงสินค้าและบริการระดับสูงต้องเดินทางระยะไกลประมาณ 6 กิโลเมตร แต่สะดวกอย่างยิ่งกับการออกนอกเมืองผ่านถนนเลี่ยงเมือง จึงค่อนข้างเหมาะกับผู้ที่มีรถส่วนบุคคลเนื่องด้วยมีเพียงรถประจำทางเพียงสายเดียวเท่านั้นที่ตัดผ่าน และจำเป็นต้องไปต่อสายอื่นๆเพื่อเข้าสู่ตัวเมือง

Facility

4 Point

 บริเวณรอบๆโครงการเป็นที่อยู่อาศัยเป็นส่วนใหญ่ทำให้มีบริการพื้นฐานที่ใช้ในชีวิตประจำวันให้บริการอยู่ใกล้ๆ เช่น ร้านค้าปลีก ร้านหาอารท้องถิ่น การเข้าถึงสินค้า บริการที่สูงขึ้น รวมไปถึง โรงพยาบาล สถานีตำรวจ แหล่งพักผ่อนหย่อนใจ จำเป็นต้องเมืองอย่างเดียว ซึ่งห่ายจากโครงการไปอย่างต่ำ 4 กิโลเมตร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล ตั้งสกุล
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและอาจารย์ประจำหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล ตั้งสกุล
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและอาจารย์ประจำหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและอาจารย์ประจำหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อีกทั้งเป็นบรรณาธิการที่ปรึกษา วารสารสภาพแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย (Built Environment Inquiry - BEI) และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานวิชาการวารสารทางด้านสถาปัตยกรรมหลายเล่ม

มีผลงานที่เห็นเด่นชัดคือวิทยากรพิเศษการบรรยายเพื่อเตรียมความพร้อมการสอบใบประกอบวิชาชีพด้านสถาปัตยกรรม สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ และการวางแผนสภาพแวดล้อมทางกายภาพเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเมืองและชุมชน และเป็นที่ปรึกษาด้านสถาปัตยกรรมโครงการวิจัยที่ดำเนินการภายใต้ ศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ความสนใจพิเศษด้านการวิจัยและออกแบบสถาปัตยกรรม โดยเฉพาะประเด็นด้านการออกแบบที่อยู่อาศัยแบบร่วมสมัยที่มีอัตลักษณ์ของพื้นที่  ที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยในชุมชนเมืองและสถาปัตยกรรมในย่านชุมชนเมืองเก่าในลุ่มน้ำโขง  และมีงานเขียนเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองขอนแก่น อันเป็นผลจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (https://www.komazawa-u.ac.jp/gakubu/bun/geography/iag/chiikigaku/chiikigaku026e.html) และแนวทางการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (http://www.huso.kku.ac.th/thai/hsJournal/journal/25-2.pdf) และงานวิจัยทางด้านพัฒนาการทางสถาปัตยกรรม ประเภทที่อยู่อาศัยเผยแพร่ในวารสารวิชาการ ประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ

13 Reviews
2 Helpful votes

Material

6 Point

พื้นปูกระเบื้องเซรามิค ส่วนห้องน้ำมีการออกแบบให้สลับลายของพื้นกับผนัง   วงกบประตูหน้าต่างเป็นอลูมิเนียมสีขาว   ราวระเบียงทำจากสแตนเลสให้ความคงทนและเงางามในระยะยาว   บันไดปูกระเบื้องเซรามิค ราวบันไดเป็นเหล็กทาสี ด้านหน้าส่วนระเบียงชั้นบน ออกแบบให้มีส่วนระแนงสำหรับกันแดดกันฝน พร้อมกับสร้างรูปลัษณ์ที่ดูอบอุ่นและน่าอยู่

Utilization

6 Point

ทาวน์โฮมแบบร่วมสมัย ใช้สีเอิร์ทโทนให้ความรู้สึกอบอุ่น ใกล้ชิดธรรมชาติ บรรยากาศเหมาะสำหรับการอยู่อาศัย โดยเฉพาะในพื้นที่เมืองที่มีพื้นที่จำกัด แบบบ้านทาวน์โฮมจึงเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ เนื่องจากใช้งานพื้นที่ได้คุ้มค่า   แบบบ้านเป็นอาคารสองชั้น พื้นที่ใช้สอย 102 ตร.ม. ขนาดสองห้องนอน สองห้องน้ำ พร้อมที่จอดรถ   สร้างบนที่ดินขนาด 20 ตร.ว. โครงการมีระบบรักษาความปลอดภัย

ดร.ชูชาติ เตชะโพธิวรคุณ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการกำหนดราคาประเมิน
ดร.ชูชาติ เตชะโพธิวรคุณ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการกำหนดราคาประเมิน

จบการศึกษา เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

MSc in Financial Economics, University of Exeter, UK

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์) (MRE) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และการวางแผนภาคและเมืองดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ การวิเคราะห์ศักยภาพที่ดิน การประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาคณะกรรมการกำหนดราคาประเมิน ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน), กรรมการสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย และกรรมการผู้จัดการ บจก. วิน เรียล เอสเตท อินเทลลิเจนซ์รีเสิร์ช เซอร์วิส แอนด์ แมนเนจเมนต์

446 Reviews
12 Helpful votes

Investment

7 Point

โครงการทาวน์โฮม 2 ชั้น บนที่ดิน 20 ตร.วา พร้อมพื้นที่ใช้สอย 102 ตร.ม. สไตล์ไทยประยุกต์ บนถนนเลี่ยงเมืองขอนแก่น ใกล้มหาวิทยาลัยขอนแก่น, สนามกีฬาจังหวัดขอนแก่น, ศาลเจ้าแม่สองนาง, สวนสาธารณะบึงแก่นนคร และโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง

 

โดยผู้ประกอบการท้องถิ่น ปัจจุบันราคาขาย เฉลี่ย ตร.วา ละ 120,000 บาท ในแความคุ้มค่าด้านการลงทุน เมื่อพิจารณาทำเลที่ตั้ง รูปแบบของโครงการและวัสดุก่อสร้าง อาจกล่าวได้ว่าโครงการมีความคุ้มค่าในระยะยาว หากซื้อเพื่อใช้ประโยชน์เอง โดยเฉพาะเป็นที่อยู่อาศัย เนื่องจากแนวโน้มการพัฒนาที่ดินในทำเลดังกล่าว ยังไม่หนาแน่นมากนัก

Living Convenience

Living Score

What is Living Score
6.1
Point

Overall Pictures

 • Fairly Drivable
  Fairly Drivable
  5.3
 • Not Walkable
  Not Walkable
  0.8
 • Bad for transit
  Bad for transit
  0.0
 • Public Service
  9.1
 • Shopping
  10.0
 • Work
  8.2
 • Sport and Leisure
  9.1
 • School
  8.2
 • Public Service
  0.1
 • Shopping
  10.0
 • Work
  0.1
 • Sport and Leisure
  0.1
 • School
  0.1
 • Bus
  0.0
 • Train
  0.0
 • Boat
  0.0

What is Living Score

Living Score คือ คะแนนอธิบายความสะดวกในการใช้ชีวิตในพื้นที่ โดยคำนวณจากการเดินทางไปสถานที่สำคัญในชีวิตประจำวันโดยการขับรถ การเดิน และการเข้าถึงสถานีขนส่งมวลชน ซึ่งมีคะแนนเต็ม 10 คะแนน พื้นที่ที่มีคะแนนที่สูง หมายถึง พื้นที่ที่สามารถเดินทางไปสถานที่สำคัญในชีวิตประจำวันได้อย่างสะดวกสบาย

Driving Score คือ คะแนนการเดินทางโดยการขับรถภายในระยะ 3 กิโลเมตรสู่สถานที่สำคัญในชีวิตประจำวัน ได้แก่ ร้านค้าร้านอาหาร สถานที่ทำงาน สถานที่พักผ่อน โรงเรียน และบริการสาธารณะ

 • 8.0 - 10.0
  Very Drivable
  Very Drivable
 • 6.0 - 7.9
  Drivable
  Drivable
 • 4.0 - 5.9
  Fairly Drivable
  Fairly Drivable
 • 2.0 - 3.9
  Drivable with Difficulty
  Drivable with Difficulty
 • 0 - 1.9
  Not Drivable
  Not Drivable

Walking score คือ คะแนนการเดินทางโดยการเดินภายในระยะ 500 เมตรสู่สถานที่สำคัญในชีวิตประจำวัน ได้แก่ ร้านค้าร้านอาหาร สถานที่ทำงาน สถานที่พักผ่อน โรงเรียน และบริการสาธารณะ

 • 8.0 - 10.0
  Very Walkable
  Very Walkable
 • 6.0 - 7.9
  Walkable
  Walkable
 • 4.0 - 5.9
  Fairly Walkable
  Fairly Walkable
 • 2.0 - 3.9
  Walkable with Difficulty
  Walkable with Difficulty
 • 0 - 1.9
  Not Walkable
  Not Walkable

Transit Score คือ คะแนนการเดินทางโดยการเดินภายในระยะ 500 เมตรสู่สถานีขนส่งมวลชน อาทิ ป้ายรถเมล์ ท่าเรือ สถานีรถไฟฟ้า

 • 8.0 - 10.0
  Best for transit
  Best for transit
 • 6.0 - 7.9
  Good for transit
  Good for transit
 • 4.0 - 5.9
  Average
  Average
 • 2.0 - 3.9
  Transit with Difficulty
  Transit with Difficulty
 • 0 - 1.9
  Bad for transit
  Bad for transit

Neighborhood Info คือ ข้อมูลชุมชนที่สำคัญต่อการเลือกที่อยู่อาศัย อาทิ ความหนาแน่นประชากร ความเสี่ยงต่ออุทกภัย ข้อกำหนดทางผังเมือง และนักการเมืองประจำพื้นที่

Nearby Places

 • โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
 • สวนสาธารณะบึงแก่นนคร
 • สนามกีฬาจังหวัดขอนแก่น
 • ศาลเจ้าแม่สองนาง
 • ครัวพยอม
 • ขอนแก่นกุ้งเผา
 • ก๋วยเตี๋ยวเรือแม่บัวลอง
 • สวนอาหารนัดพบ
 • ร้านอาหารเพชรีลาบก้อย

Contact Bank

Contact Us

Project Recommendation

Project Related Articles