ครม.เห็นชอบนำ Roadmap ของโครงการสาทรโมเดลไปสู่การปฏิบัติ

ครม.เห็นชอบนำ Roadmap ของโครงการสาทรโมเดลไปสู่การปฏิบัติ

03 กรกฎาคม 2017

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย นายพิชิต อัคราทิตย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และนายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม แถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงฯ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 ณ ห้องราชดำเนิน กระทรวงคมนาคม

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 และรับทราบมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ตามที่กระทรวงฯ เสนอ ดังนี้

1. โครงการคมนาคมอย่างยั่งยืน 2.0 (Sustainable Project 2.0) : สาทรโมเดล ครม. เห็นชอบในหลักการ ดังนี้

1.1 การนำ Roadmap ของโครงการสาทรโมเดลไปสู่การปฏิบัติ

1.2 มอบกระทรวงฯ จัดทำ MOU ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรในกรุงเทพฯ และปริมณฑล

1.3 การให้ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ประชาชนสามารถเข้าร่วมการประชุมในกรณีที่เกี่ยวข้อง

2. ผลการดำเนินงานภายใต้ MOU การมอบหมายให้กรุงเทพฯ เป็นผู้บริหารจัดการเดินรถโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต และช่วงแบริ่ง – สมุทรปราการ ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)

2.1 รับทราบผลการดำเนินงาน มูลค่าโครงการ และขั้นตอนการโอนทรัพย์สินและหนี้สิน โดยในส่วนข้อคัดค้านค่าใช้จ่ายของกรุงเทพฯ จำนวน 3 รายการ คือ ค่าจ้างที่ปรึกษาตาม พ.ร.บ. การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 ค่าใช้จ่ายบุคลากรของ รฟม. และค่าภาษีบำรุงท้องที่ มอบหมายให้คณะกรรมการหาข้อสรุปให้ได้ข้อยุติต่อไป

2.2 เห็นชอบให้กรุงเทพฯ บริหารเดินรถไฟฟ้าจากสถานีแบริ่ง – สำโรง จำนวน 1 สถานี เพื่อให้สามารถเปิดให้บริการได้โดยเร็ว

2.3 มอบ รฟม. และกรุงเทพฯ เจรจาเกี่ยวกับเงื่อนไขการใช้โครงสร้างของ รฟม. ในการให้บริการเดินรถ

2.4 มอบกรุงเทพฯ รฟม. กระทรวงฯ และกระทรวงการคลัง ร่วมกันพิจารณาแนวทางในการเดินรถและการลงทุนในอนาคตของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงสมุทรปราการ – บางปู และช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต

3. การพิจารณาแนวเส้นทางโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มของ รฟม. ซึ่งแนวเส้นทางทับซ้อนกับแนวเส้นทางของโครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดงอ่อน ช่วงตลิ่งชัน – สถานีศิริราช ของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)

3.1 รับทราบการดำเนินโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อน ช่วงตลิ่งชัน – ศิริราช ของ รฟท. และเห็นควรบรรจุโครงการในแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เนื่องจากเป็นแนวเส้นทางตามแผนแม่บทฯ

3.2 เห็นชอบให้ รฟม. ดำเนินโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม (ตะวันตก) ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย - ตลิ่งชัน โดยให้แนวเส้นทางสิ้นสุดที่สถานีบางขุนนนท์ (ถนนจรัญสนิทวงศ์) ก่อนในระยะแรก

3.3 มอบ รฟม. และ รฟท. ร่วมกันพิจารณาเรื่องการใช้อัตราค่าโดยสารร่วม โดยไม่คิดค่าแรกเข้าซ้ำซ้อน

4. การศึกษาความเหมาะสมโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล ช่วงแคราย – ลำสาลี (บึงกุ่ม)

4.1 มอบสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ศึกษาความเหมาะสมโครงการฯ โดยพิจารณาโครงข่ายการขนส่งและจราจรในภาพรวมและการเชื่อมต่อต่าง ๆ ตลอดจนทางเลือกในการเชื่อมต่อโครงข่ายทางยกระดับระหว่างวงแหวนรอบนอกกรุงเทพฯ ฝั่งตะวันออก (ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 9 ) และความเป็นไปได้ในการเชื่อมต่อโครงข่ายทางยกระดับอุตราภิมุขกับทางพิเศษศรีรัช - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพฯ ฝั่งตะวันตกด้วย

4.2 มอบการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ดำเนินการโครงการระบบทางด่วน ขั้นที่ 3 สายเหนือ ตอน N2 และส่วนต่อขยายกับทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 9 (ถนนกาญจนาภิเษก) ตามแนวทางที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเห็นชอบ

5. การจัดทำแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเมืองภูมิภาค

มอบ สนข. ดำเนินการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเมืองต้นแบบการพัฒนา จำนวน 3 เมือง ได้แก่ พิษณุโลก อุบลราชธานี และสระแก้ว โดยใช้ผลการศึกษาการจัดทำแผนหลัก การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเมืองภูมิภาคของประเทศ ที่ สนข. ได้ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์เป็นแนวทางในการดำเนินงาน และรายงานผลให้ คจร. ทราบต่อไป

6. ขอความเห็นชอบยกเว้นการปฏิบัติตามมติ ครม. (17 พฤษภาคม 2537)

เห็นสมควรเสนอ ครม. เห็นชอบให้ยกเว้นการปฏิบัติตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2537 เรื่อง พื้นที่ที่กำหนดให้ระบบขนส่งมวลชน (รถไฟฟ้า) เป็นระบบใต้ดิน สำหรับการดำเนินโครงการระบบขนส่งมวลชนขนาดรอง สายสีทอง (สถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรี – สำนักงานเขตคลองสาน – ประชาธิปก) ของกรุงเทพฯ

 

ที่มา : thansettakij

03 กรกฎาคม 2017