ชลประทานทุ่ม 1.5 หมื่นล้าน ผุดอุโมงค์ส่งน้ำแม่งัด-แม่กวง

ชลประทานทุ่ม 1.5 หมื่นล้าน ผุดอุโมงค์ส่งน้ำแม่งัด-แม่กวง

01 กุมภาพันธ์ 2016

การก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำแม่งัด-แม่กวง ภายใต้โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ กรมชลประทาน แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำต้นทุนของเขื่อนแม่กวงอุดมธารา เพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยในจังหวัดเชียงใหม่ บริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำแม่แตง-แม่งัด-แม่กวง ร่วมกันให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยงบประมาณ 15,000 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่พ.ศ. 2555 - 2560

สำหรับการดำเนินงานแบ่งออกเป็น 2 สัญญา โดยสัญญาที่ 1 ใช้วิธีการเจาะและระเบิดในการขุดเจาะอุโมงค์ ความยาว 12.5 กิโลเมตร วงเงินตามสัญญา 2,334,600,000 บาท เริ่มสัญญา 24 มี.ค. 2558 - 18 ส.ค. 2564 และสัญญาที่ 2 ใช้เครื่องเจาะอุโมงค์ในการขุดเจาะความยาว 10.476 กิโลเมตร วงเงินตามสัญญา 1,880,008,000 บาท เริ่มสัญญา 28 เม.ย. 2558 - 6 เม.ย. 2562

สำหรับสัญญาที่ 1 ขณะนี้ได้เปิดปากทางก่อสร้างอุโมงค์เข้า-ออกหมายเลข 6 ที่จะเชื่อมกับอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่งัด-แม่กวง และก่อสร้างอุโมงค์ประมาณ 104 เมตรจากความยาวทั้งหมดประมาณ 600 เมตร พบว่าล่าช้าจากแผนก่อสร้างประมาณร้อยละ 2.61 ส่วนการดำเนินงานสัญญาที่ 2 ขณะนี้อยู่ระหว่างการผลิตเครื่องขุดเจาะที่ออกแบบเฉพาะสำหรับขุดเจาะอุโมงค์ในโครงการนี้จากต่างประเทศ คาดว่าจะทำการประกอบเสร็จในช่วงประมาณเดือนเม.ย. 2559 และคาดว่าจะทำการขุดเจาะอุโมงค์ได้ประมาณเดือนมิ.ย.2559

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจะเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงเฉลี่ยปีละ 160 ล้านลูกบาศก์-เมตร สนับสนุนน้ำเพื่อการเกษตร, อุปโภค-บริโภค, อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว, บรรเทาปัญหาอุทกภัยและลดความเสียหายจากน้ำท่วมในเขตจังหวัดเชียงใหม่, เพิ่มเสถียรภาพการส่งน้ำช่วงฤดูฝนของพื้นที่ชลประทานจำนวน 175,000 ไร่, เพิ่มพื้นที่เพาะปลูกช่วงฤดูแล้งจาก 17,600 ไร่ เป็น 76,129 ไร่ และเพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพในการจัดการน้ำในลุ่มน้ำปิงตอนบนและรักษาสมดุลนิเวศท้ายน้ำ

18 กุมภาพันธ์ 2016