ซิป้าลุย 3 โปรเจ็กต์ หวังดันเวียงพิงค์สู่ Chiang Mai Smart City

ซิป้าลุย 3 โปรเจ็กต์ หวังดันเวียงพิงค์สู่ Chiang Mai Smart City

17 มีนาคม 2016

นางจีราวรรณ บุญเพิ่ม ประธานกรรมการบริหาร สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA) เปิดเผยว่า ซิป้าได้จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการพัฒนาให้เป็น Chiang Mai Smart City เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของพื้นที่ โดยใช้เทคโนโลยีต่างๆ ให้เข้าถึงชนบท และหารือเรื่องการปรับเปลี่ยนศูนย์ ICT ชุมชนพัฒนา เป็นศูนย์ดิจิตอลชุมชน ซึ่งจะทำให้เกิดการใช้ Digital Economy หรือ ระบบเศรษฐกิจที่อาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
โดยมี 3 โครงการ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ได้แก่ 
    1. โครงการ Technology Startup เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยแนวคิด “ร่วมแรงและแบ่งปัน” 
    2. Oon IT Valley (OITV) ในพื้นที่อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ เป็นโครงการที่เกิดจากการร่วมมือระหว่าง SIPA, ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์, ผู้ประกอบการ SMEs และสถาบันการศึกษา พัฒนาพื้นที่ให้รองรับการส่งเสริมและพัฒนา SMEs ให้เป็น SMEs แบบดิจิตอล
    ทั้งนี้โครงการ OITV ประกอบด้วยหลายส่วน เช่น ศูนย์พัฒนาขีดความสามารถสู่ความเป็นเลิศ SMEs, Business Process Outsourcing (BPO), IT for SMEs, IT for Agriculture, ศูนย์สร้างสรรค์เศรษฐกิจนวัตกรรม (Greenovation Economy) และท่องเที่ยววิถีไทย แม่ออน (ล้านนา)


    3. โครงการ One Stop Service Software and Digital Content เป็นความร่วมมือระหว่าง SIPAสาขาเชียงใหม่ และพรอมเมนาดา รีสอร์ทมอลล์ ในการตั้งศูนย์บริการเพื่อให้เป็นสถานที่รองรับผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ และ SMEs โดยสามารถใช้บริการทางด้านดิจิตอลได้ครบวงจร 

 

ข้อมูลจาก:
นิตยสารโฮมบายเออร์ไกด์เชียงใหม่ ฉบับเดือนมีนาคม 2559
17 มีนาคม 2016