ตลาดที่อยู่อาศัยฝั่งอุปสงค์ (Demand Report) ขอนแก่น 2559

ตลาดที่อยู่อาศัยฝั่งอุปสงค์ (Demand Report) ขอนแก่น 2559

11 พฤษภาคม 2017

Baania ขอนำเสนอข้อมูลสถานการณ์ฝั่งอุปสงค์ในแง่ของยอดโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย ในภาคอีสาน พบว่ามียอดโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย จำนวน 17,309 ยูนิต และ จังหวัดขอนแก่นมีสัดส่วนการโอนกรรมสิทธิ์คิดเป็น 27% ของทั้งหมด ถือเป็นจังหวัดที่สองรองจาก จังหวัดนครราชสีมา

ปี 2559 จังหวัดขอนแก่น มียอดโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย 4,644 ยูนิต ปรับตัวลดลง 31% จากปี 2558 ซึ่งมีจำนวน 6,733 ยูนิต คิดเป็นมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ในปี 2559 มีมูลค่ารวม 7,886 ล้านบาท ปรับตัวลดลง 10% ในภาพรวมปรับตัวลดลงทั้งในด้านจำนวนและมูลค่า แต่ในทางกลับกันราคาเฉลี่ยกลับปรับเพิ่มสูงขึ้นถึง 30%

โครงการแนวราบ

ด้านจำนวน ปี 2559 มีการปรับตัวลดลงในทุกประเภทบ้านเมื่อเทียบกับปี 2558 ซึ่ง บ้านเดี่ยว ยังคงเป็นตลาดบ้านในแนวราบที่ได้รับความนิยมสูงสุด โดยในปี 2559 มียอดโอนกรรมสิทธิ์ 58% หรือ 2,698 ยูนิต ปรับลดลง 32% รองลงมาเป็น อาคารพาณิชย์ 15% หรือ 700 ยูนิต ปรับลดลง 41% อันดับที่ 3 ทาวน์เฮาส์ 11% หรือ 493 ยูนิต ซึ่งมีการปรับตัวลดลง 23% และที่เหลือเป็นบ้านแฝด 2% หรือ 105 ยูนิต ปรับลดลงสูงสุดถึง 48%

ด้านมูลค่า โดยในปี 2559 บ้านเดี่ยวมีมูลค่าสูงสุด 58% หรือ 4,613 ล้านบาท ปรับลดลงจากปีก่อนหน้า 6% รองลงมาเป็นอาคารพาณิชย์ 19% หรือ 1,504 ล้านบาท ปรับลดลง 25% อันดับต่อมาเป็นทาวน์เฮาส์ 6% หรือ 470 ล้านบาท ปรับลดลง 6% และที่เหลือเป็น บ้านแฝด 2% หรือ 164 ล้านบาท ปรับลดลงเพียง 1%

ด้านราคา อาคารพาณิชย์ถือเป็นบ้านแนวราบที่มีราคาเฉลี่ยสูงสุด ถึง 2.1 ล้านบาท ปรับเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 28% รองลงมาเป็น บ้านเดี่ยว 1.7 ล้านบาท ปรับเพิ่มขึ้น 38% อันดับต่อมาคือบ้านแฝด  1.6 ล้านบาท ปรับเพิ่มขึ้นสูงสุดถึง 90% และทาวน์เฮาส์ 1 ล้านบาท ปรับเพิ่มขึ้น 23%

 

โครงการแนวสูง

ด้านจำนวน คอนโดมิเนียมได้รับความนิยมน้อยกว่าโครงการบ้านจัดสรร ในปี 2559 มียอดโอนกรรมสิทธิ์คอนโดมิเนียม 648 ยูนิตหรือ 14% ของทั้งหมด โดยมีจำนวนลดลง 14% จากปี 2558 

ด้านมูลค่า คอนโดมิเนียมในปี 2559 มีมูลค่ารวมสูงสุด 1,135 ล้านบาท หรือ 14% ของยูนิตการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยทุกประเภทรวมกัน ปรับลดลง 7% จากปีก่อนหน้า

ด้านราคา โครงการคอนโดมิเนียมมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 1.8 ล้านบาท ปรับเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 8%

จำนวนการโอนกรรมสิทธิ์ ปี 2559 มีจำนวน 4,644 ยูนิต เมื่อเทียบกับปี 2558 ที่อยู่อาศัยแนวราบลดลง 33% จาก 5,980 ยูนิต เป็น 3,996 ยูนิต และคอนโดมิเนียมลดลง 14% จาก 753 ยูนิต เป็น 648 ยูนิต มีผลทำให้การโอนกรรมสิทธิ์ลดลง 31% จาก 6,733 ยูนิต เป็น 4,644 ยูนิต

จากยูนิตการโอนกรรมสิทธิ์ทั้งหมด บ้านแฝด มีสัดส่วนลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า สูงที่สุด โดยมีสัดส่วนประมาณเกือบครึ่งหนึ่งของทั้งหมด รองลงมาเป็น อาคารพาณิชย์ บ้านเดี่ยวและทาวน์เฮาส์ ตามลำดับ ในทางกลับกัน ในส่วนของคอนโดมิเนียม มีจำนวน ยูนิตและมูลค่าลดลงสวนทางกับราคาเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า

 

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ (REIC)

บทความที่เกี่ยวข้อง :

แนวโน้มราคาที่อยู่อาศัย "นครราชสีมา - โซนจอหอ"

แนวโน้มราคาที่อยู่อาศัย “ในเมืองโคราช 1-2”

 

15 พฤษภาคม 2017