ตลาดที่อยู่อาศัยฝั่งอุปสงค์ (Demand Report) เชียงราย 2559

ตลาดที่อยู่อาศัยฝั่งอุปสงค์ (Demand Report) เชียงราย 2559

01 เมษายน 2017

Baania ขอนำเสนอข้อมูลสถานการณ์ฝั่งอุปสงค์ในแง่ของยอดโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย  ในภาคเหนือ พบว่ามียอดโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยทั้งหมด จำนวน 18,820 ยูนิต และ จังหวัดเชียงรายมีสัดส่วนการโอนกรรมสิทธิ์คิดเป็น 16% ของทั้งหมด ถือเป็นจังหวัดที่สองรองจาก จังหวัดเชียงใหม่

ปี 2559 จังหวัดเชียงราย มียอดโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย 3,015 ยูนิต ปรับตัวลดลง 9% จากปี 2558 ซึ่งมีจำนวน 3,320 ยูนิต คิดเป็นมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ในปี 2559 มีมูลค่ารวม 4,020 ล้านบาท ปรับตัวลดลง 4%                                

ในภาพรวมปรับตัวลดลงทั้งในด้านจำนวนและมูลค่า แต่ในทางกลับกันราคาเฉลี่ยกลับปรับเพิ่มสูงขึ้น 6%


โครงการแนวราบ
ด้านจำนวน ปี 2559 มีการปรับตัวลดลงในทุกประเภทบ้านเมื่อเทียบกับปี 2558 ยกเว้น บ้านเดี่ยว ซึ่งยังคงเป็นตลาดบ้านในแนวราบที่ได้รับความนิยมสูงสุด โดยในปี 2559 มียอดโอนกรรมสิทธิ์ 56% หรือ 1,685 ยูนิต ปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเพียง 0.2% รองลงมาเป็น ทาวน์เฮาส์ 19% หรือ 558 ยูนิต ปรับลดลง 15% อันดับที่ 3 เป็นอาคารพาณิชย์ 12% หรือ 370 ยูนิต ซึ่งมีการปรับตัวลดลง 30% และที่เหลือเป็นบ้านแฝด 1% หรือ 31 ยูนิต ปรับลดลงสูงสุดถึง 73%

ด้านมูลค่า โดยในปี 2559 บ้านเดี่ยวมีมูลค่าสูงสุด 54% หรือ 2,159 ล้านบาท ปรับเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 9% รองลงมาเป็นอาคารพาณิชย์ 17% หรือ 690 ล้านบาท ปรับลดลง 26% อันดับต่อมาเป็นทาวน์เฮาส์ 13% หรือ 530 ล้านบาท ปรับลดลง 8% และที่เหลือเป็น บ้านแฝด 2% หรือ 64 ล้านบาท ปรับลดลงสูงสุด43%

ด้านราคา เป็นที่น่าสังเกตว่าในปี 2559 บ้านแฝดถือเป็นบ้านแนวราบที่มีราคาเฉลี่ยสูงสุด ถึง 2.1 ล้านบาท ปรับเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าถึง 106% รองลงมาเป็น อาคารพาณิชย์ 1.9 ล้านบาท ปรับเพิ่มขึ้น 5% อันดับต่อมาคือบ้านเดี่ยว  1.3 ล้านบาท ปรับเพิ่มขึ้น 9% และทาวน์เฮาส์ 0.9 ล้านบาท ปรับเพิ่มขึ้น 7%

โครงการแนวสูง
ด้านจำนวน คอนโดมิเนียมได้รับความนิยมน้อยกว่าโครงการบ้านจัดสรร ในปี 2559 มียอดโอนกรรมสิทธิ์คอนโดมิเนียม 371 ยูนิตหรือ 12% ของทั้งหมด โดยมีจำนวนเพิ่มขึ้น 7% จากปี 2558 

ด้านมูลค่า คอนโดมิเนียมในปี 2559 มีมูลค่ารวม 577 ล้านบาท หรือ 19% ของ ยูนิตการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยทุกประเภทรวมกัน ปรับลดลง 3% จากปีก่อนหน้า

ด้านราคา โครงการคอนโดมิเนียมมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 1.6 ล้านบาท ปรับลดลงจากปีก่อนหน้า 9%


จำนวนการโอนกรรมสิทธิ์ ปี 2559 มีจำนวน 3,015 ยูนิต เมื่อเทียบกับปี 2558 ที่อยู่อาศัยแนวราบลดลง 11% จาก 2,974 ยูนิต เป็น 2,644 ยูนิต และโครงการแนวสูง เพิ่มขึ้น 7% จาก 346 ยูนิต เป็น 371 ยูนิต มีผลทำให้การโอนกรรมสิทธิ์ลดลง 9% จาก 3,320 ยูนิต เป็น 3,015 ยูนิต

จากยูนิตการโอนกรรมสิทธิ์ทั้งหมด บ้านแฝด มีสัดส่วนลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า สูงที่สุด โดยมีสัดส่วนประมาณ 73% ของทั้งหมด แต่กลับมีราคาเฉลี่ยที่สูงกว่าปีก่อนหน้าถึง 106% รองลงมาเป็น อาคารพาณิชย์ ทาวน์เฮาส์และบ้านเดี่ยว ตามลำดับ ในทางกลับกัน ในส่วนของคอนโดมิเนียม มีจำนวน ยูนิตเพิ่มขึ้นแต่มูลค่าลดลง ส่งผลให้ราคาเฉลี่ยที่ลดลงจากปีก่อนหน้า

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ (REIC)

บทความแนะนำ

 

10 พฤษภาคม 2017