ทอท. ทุ่ม 20 ล้าน ปรับปรุงพร้อมขยายพื้นที่สนามบินเชียงใหม่

ทอท. ทุ่ม 20 ล้าน ปรับปรุงพร้อมขยายพื้นที่สนามบินเชียงใหม่

12 เมษายน 2016

ปัจจุบันท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่สามารถรองรับผู้โดยสารได้ประมาณ 8 ล้านคนต่อปี แต่ในระยะเวลา 2-3 ปี ที่ผ่านมา พบว่ามีเที่ยวบินและผู้โดยสารใช้บริการเพิ่มมากขึ้นแบบก้าวกระโดด โดยในปี 2558 พบว่ามีจำนวนผู้โดยสารมากถึงกว่า 8.36 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ร้อยละ 20 ส่งผลให้บริษัท   ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. มีแผนปรับปรุงและขยายพื้นที่ให้บริการท่าอากาศยานเชียงใหม่ ตามมาตรฐานสากลและมาตรฐานความปลอดภัยขององค์กรการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO)

สำหรับแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2559 ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ ใช้งบประมาณ  20 ล้านบาท ปรับปรุงและขยายพื้นที่ห้องโถงผู้โดยสารขาออกภายในประเทศและห้องโถงผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ, ปรับปรุงประตูทางออกขึ้นเครื่องผู้โดยสาร, ขยายลานจอดรถให้รองรับการจอดรถยนต์, ปรับปรุงเส้นทางการจราจรภายในท่าอากาศยานให้สามารถหมุนเวียนได้สะดวก เป็นการลดผลกระทบการจราจรบนถนนสายหลัก

นอกจากนี้มีโครงการพัฒนาตามแผนแม่บทปีงบประมาณ 2561 – 2567 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ ได้แก่ โครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศหลังใหม่และการปรับปรุงอาคารผู้โดยสารหลังเดิม, โครงการสร้างอาคารที่จอดรถให้รองรับจำนวนรถได้ 2,500 คัน, งานก่อสร้างลานจอดอากาศยาน ซึ่งแผนงานทั้งหมดอยู่ระหว่างนำเสนอที่ประชุมบอร์ด ทอท. พิจารณา หากได้รับความเห็นชอบ คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ภายในปี 2562 และหากโครงการทั้งหมดแล้วเสร็จ จะทำให้ท่าอากาศยานเชียงใหม่สามารถรองรับผู้โดยสารได้ไปอีกประมาณ 10 ปี หรือ 17 ล้านคน ต่อปี

ข้อมูลจาก:
นิตยสารโฮมบายเออร์ไกด์ฉบับเดือนเมษายน 2559
21 เมษายน 2016