ผลักดันเชียงใหม่ขึ้นแท่น เมืองมรดกโลกอย่างยั่งยืน

ผลักดันเชียงใหม่ขึ้นแท่น เมืองมรดกโลกอย่างยั่งยืน

13 มกราคม 2017

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดการประชุม The Lanna Historic City Forum Experts 2017 ระหว่างวันที่ 4-7 มกราคม 2560

ที่สำนักบริการวิชาการ (UNISERV CMU) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดการประชุม "The Lanna Historic City Forum Experts 2017" โดยมี นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ

ทั้งนี้ ตามที่เมืองเชียงใหม่ ได้รับการพิจารณาขึ้นบัญชีเบื้องต้นตามอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกไปเมื่อเดือนกุมภาพันธุ์ 2557 ที่ผ่านมา จังหวัดเชียงใหม่ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้ริเริ่มจัดทำแผนปฏิบัติการด้านอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ตามแนวทางมรดกโลก เพื่อดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์ และบริบทต่างๆ ของเมือง รวมถึงสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อจัดทำแผนและข้อกำหนดพื้นที่สำหรับพื้นที่มรดก และเพื่อเสนอเมืองเชียงใหม่เป็นมรดกโลกต่อคณะกรรมการองค์กรยูเนสโกต่อไป โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมล้านนา ไต และวัฒนธรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเมืองเชียงใหม่ รวมถึงผู้เชี่ยวด้านการอนุรักษ์ และพัฒนาเมือง เข้าร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับคุณค่า และอัตลักษณ์ของเมืองเชียงใหม่ใน 5 ประเด็นสำคัญ ได้แก่ ภูมิทัศน์และการตั้งเมือง, ประวัติศาสตร์และโบราณคดี, คติ ความเชื่อและพิธีกรรม, องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม และการปกป้อง การรักษาความจริงแท้ของวัฒนธรรมล้านนา

จากการประชุมทั้ง 5 ประเด็น จะนำข้อสรุปและข้อเสนอแนะที่ได้รับไปพัฒนาการจัดทำแผนการจัดการพื้นที่มรดกโลก และการดำเนินโครงการเพื่อประโยชน์ในด้านการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเชียงใหม่ ให้คนเชียงใหม่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและยั่งยืนต่อไป

ที่มา : chiangmainews

27 มกราคม 2017