พลิกฟื้นพื้นที่ธนารักษ์...เนรมิตสวนเขียวกลางเมือง

พลิกฟื้นพื้นที่ธนารักษ์...เนรมิตสวนเขียวกลางเมือง

11 ตุลาคม 2016

หลังจากกรมธนารักษ์ประกาศยกเลิกการใช้พื้นที่ราชพัสดุ ขนาด  9  ไร่เศษ ติดโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย  ถนนเจริญประเทศ  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นที่ตั้งห้องเย็นเดิมนั้น เพื่อสร้างที่พักใน “โครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ” ซึ่งกรมธนารักษ์ได้มอบพื้นที่ให้จังหวัดเชียงใหม่ปรับปรุงให้เป็นสวนสาธารณะเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม

นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้เมื่อวันเสาร์ที่1ตุลาคมที่ผ่านมา นายปวิณ ชำนิประศาสน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เป็นประธานไขกุญแจเข้าสู่พื้นที่อย่างเป็นทางการ โดยมีครู, นักเรียน, สมาคมผู้ปกครองและศิษย์เก่าโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย พร้อมทั้งเครือข่ายภาครัฐ, เอกชนและ, ประชาชน เข้าร่วมสำรวจพื้นที่

โดยชุมชนและหน่วนงานต่างๆได้มีการจัดตั้ง “สภาเมืองสีเขียว” มีจังหวัดสนับสนุนในเรื่องคำสั่ง-การแต่งตั้งคณะกรรมการ, ตั้งคณะทำงาน ให้เกิดเป็นรูปธรรม

ในการพัฒนาก่อนจะส่งมอบให้เป็นสวนของชาวเชียงใหม่ ตามความต้องการของโรงเรียนฯและชุมชน ให้เป็นพื้นที่อนุรักษ์ธรรมชาติ, วัฒนธรรมและ, ความเชื่อ

นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่


ด้านนายบรรจง สมบูรณ์ชัย อดีตคณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้  หรือที่รู้จักกันในนามหรือหมอต้นไม้  กล่าว หลังจากที่หลายฝ่ายเข้าสำรวจพื้นที่ซึ่งถูกปิดไว้มานานกว่า  10  ปี พบว่ามีต้นไม้ใหญ่, พรรณไม้แและลำเหมือง พร้อมทั้งทางเดินคอนกรีตเดิม ซึ่งเป็นพื้นที่สีเขียวที่มีสภาพอุดมสมบูรณ์แห่งหนึ่งในเขตพื้นที่ตัวเมืองเชียงใหม่  ทั้งนี้จะเป็นการพัฒนาพื้นที่ให้มีความสะดวกปลอดภัย สำหรับพักผ่อนและเป็นแหล่งเรียนรู้

ซึ่งจะมีการระดมความเห็น โดยการจัดประกวดแบบภายใน  60  วัน คาดว่าจะใช้งบประมาณ  10  ล้านบาท โดยจะคงสภาพเดิมไว้ให้มากที่สุด

อย่างไรก็ตาม งบประมาณในการดำเนินการนั้น ที่ประชุม “สภาเมืองสีเขียว” มีข้อสรุปให้ตั้งคณะกรรมการและคณะทำงาน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน และมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเป็นกรรมการ ซึ่งการดำเนินการเห็นควรให้เป็นรูปแบบมูลนิธิ ที่มีภาครัฐเป็นเจ้าภาพ 

 

บทความแนะนำ

ข้อมูลจาก:
Baania.com
12 ตุลาคม 2016