รัฐไฟเขียว8โครงการ บริหารน้ำรับ“อีอีซี”

รัฐไฟเขียว8โครงการ บริหารน้ำรับ“อีอีซี”

27 ตุลาคม 2017

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)วันที่ 26 ก.ย.60 มีมติอนุมัติงบกลางเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อดำเนินโครงการภายใต้แผนงานพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก(อีอีซี) พ.ศ.2560-2564 วงเงิน 77 ล้านบาทจากมูลค่าโครงการ 785 ล้านบาท ดังนั้นที่เหลืออีก 707.77 ล้านบาทกระทรวงเกษตรจะต้องใช้งบปกติของปี 2561 เพื่อดำเนิน 8 โครงการ

ประกอบไปด้วย 1.โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนหลักการพัฒนาและจัดการทรัพยากรน้ำภาคตะวันออกเป็นการศึกษารวบรวมข้อมูลด้านต่างๆ มาวิเคราะห์เพื่อจัดทำแผนพัฒนา 2.โครงการปรับปรุงคลองชลประทานพานทองเพื่อรองรับระบบการผันน้ำจากคลองชลประธานพานทองไปยังอ่างเก็บน้ำบางพระ ต.บางนาง อ.บางพระ จ.ชลบุรี เป็นการดำเนินเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและเพิ่มความจุของคลองชลประทานพานทอง ที่จะช่วยลดปัญหาเกิดอุทกภัย รวมทั้งสามารถผันน้ำจากคลองชลประธานพานทองไปยังอ่างเก็บน้ำพระเพิ่มเพื่อเพิ่มปริมาณในการใช้อ่างเก็บน้ำบางพระ

3.โครงการระบบสูบน้ำคลองสะพาน-อ่างเก็บน้ำประแสร์ ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง เป็นการเก็บน้ำสถานีสูบน้ำเพิ่มระบบสูบกลับ และอาคารประกอบเพื่อทดระดับน้ำให้เพียงพอต่อระบบสูบน้ำในคลองบางบางสภาพคล่องไปยังอ่างเก็บน้ำประแสร์ด้วยการสูบน้ำส่วนเกินในช่วงฤดูน้ำหลากไปเพิ่มเติมในอ่างเก็บน้ำประแสร์ปีละประมาณ 50 ล้าน ลูกบาศก์เมตร 4.โครงการอาคารอาบน้ำท้ายอ่างเก็บน้ำประแสร์ ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง เป็นการก่อสร้างอาคารชลประธานเพื่อคุมระดับน้ำบ่อสูบน้ำ ให้สามารถรองรับการสูบน้ำจากอ่างเก็บน้ำประแสร์ไปยังอ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ และอ่างเก็บน้ำหนองปลาใหล ให้เสร็จภายใน 1 ปี

5.โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำดอกกราย ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง เป็นการขุดลอกตะกอนดินอ่างเก็บน้ำดอกปลายประมาณ 2 ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อรักษาความจุน้ำที่เก็บกักให้เต็มศักยภาพ 6.โครงการอาคารบังคับน้ำแม่น้ำระยอง ต.บ้านค่าย อ.บ้านค่าย จ.ระยอง เป็นการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำพร้อมติดตั้งฝายชนิดพับได้ซึ่งจะทำให้มีปริมาณน้ำในการใช้เพิ่มขึ้น 0.8 ล้านลูกบาศก์เมตร 7.โครงการเพิ่มความจุอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง เป็นการก่อสร้างฝายชนิดพับได้บริเวณอาคารสะพานน้ำล้น อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล ขุดลอกอ่างเก็บน้ำเพื่อให้ปริมาณน้ำใช้ในอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลเพิ่มอีก 24.8 ล้านลูกบาศก์เมตร

8.โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำหน้าพระธาตุระยะที่ 2 ต.หน้าพระธาตุ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี เป็นการก่อสร้างประตูระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบและคลองระบายน้ำที่สามารถระบายน้ำได้ 80 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อลดการท่วมขังของน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำใน อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

นอกจากนั้น ครม.ยังเห็นชอบแนวทางการช่วยเหลือวิสาหกิจชุมชนเพื่อยกระดับการพัฒนากิจการผ่านโครงการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนวงเงิน 3,500 ล้านบาท เพื่อให้เป็นกลไกในการส่งเสริม สนับสนุน และสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนของประเทศ เพื่อนำไปสู่การพัฒนากระบวนการการเรียนรู้ การบริหารจัดการเทคโนโลยีด้านการผลิต การตลาด การรับรองคุณภาพและการพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน รวมทั้งใช้เงินจำนวนดังกล่าวในการจัดสรรเป็นทุนหมุนเวียนในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

กำหนดระยะเวลาในการดำเนินงาน 3 ปีงบประมาณ รวม 3500 ล้านบาท แบ่งเป็นปีงบประมาณ 2561 จำนวน 300 ล้านบาท ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 1200 ล้านบาท และงบประมาณในปี 2563 จำนวน 2,000 ล้านบาท ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะขอจัดสรรจากกระทรวงการคลังตามลำดับต่อไป

ที่มาและภาพประกอบ : komchadluek

27 ตุลาคม 2017