ราชกิจจาฯประกาศ พ.ร.บ.เวนคืนที่ดินสร้างทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอก ใช้เวลาสี่ปีนับจากนี้

ราชกิจจาฯประกาศ พ.ร.บ.เวนคืนที่ดินสร้างทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอก ใช้เวลาสี่ปีนับจากนี้

03 กรกฎาคม 2017

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ในท้องที่อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี และเขตทวีวัฒนา เขตตลิ่งชัน เขตบางพลัด เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2560 มีรายละเอียดระบุว่า

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรให้เวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร ในท้องที่อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี และเขตทวีวัฒนา เขตตลิ่งชัน เขตบางพลัด เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติทําหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้

มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า "พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ในท้องที่อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี และเขตทวีวัฒนา เขตตลิ่งชัน เขตบางพลัด เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2560"

มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

มาตรา 3 ให้ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเป็นเจ้าหน้าที่เวนคืนตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา 4 ให้เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี และเขตทวีวัฒนา เขตตลิ่งชัน เขตบางพลัด เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ภายในแนวเขตตามแผนที่ ท้ายพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งปรากฏรายชื่อเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้ให้แก่การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เพื่อสร้างทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร

มาตรา 5 ให้เจ้าหน้าที่เวนคืนเข้าใช้อสังหาริมทรัพย์ที่เวนคืนตามมาตรา 4 ภายในระยะเวลาสี่ปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

มาตรา 6 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ทั้งนี้ เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ เนื่องจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้ทําการสํารวจที่ที่จะต้องเวนคืนเพื่อสร้างทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน ในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี และเขตทวีวัฒนา เขตตลิ่งชัน เขตบางพลัด เขตบางกอกน้อย เขตบางซื่อ และเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2555 เสร็จแล้ว สมควรเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวต่อไป จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

ที่มา: prachachat

ขอบคุณรูปภาพ: sc

03 กรกฎาคม 2017