ลำพูนมุ่งเสนอโครงการ เชื่อมกลุ่มเหนือตอนบน1

ลำพูนมุ่งเสนอโครงการ เชื่อมกลุ่มเหนือตอนบน1

23 ธันวาคม 2016

จังหวัดลำพูน มุ่งเสนอโครงการพัฒนาด้านต่างๆ เพื่อเชื่อมโยงกับจังหวัดในกลุ่มภาคเหนือตอนบน 1 โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ งบกลุ่มจังหวัด 5,000 ล้าน
นายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้กล่าวกับหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำพูน ในโอกาสที่ได้พบปะและร่วมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แบบไม่ทางการ (สภากาแฟ ประจำเดือน) เกี่ยวกับการเสนอโครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ งบประมาณกลุ่มจังหวัด 5,000 ล้าน
ในส่วนของจังหวัดลำพูน มุ่งเสนอโครงการพัฒนาด้านต่างๆ เพื่อเชื่อมโยงกับจังหวัดในกลุ่มภาคเหนือตอนบน 1 โดยเฉพาะโครงการปรับปรุงเส้นทางคมนาคมสายหลักของจังหวัดลำพูน ที่เชื่อมโยงกับจังหวัดลำปาง เชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน เช่น เส้นทางสายลี้-ลำพูน-เชียงใหม่ เส้นทางเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด โครงการฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว โครงการส่งเสริมด้านวัฒนธรรม ส่งเสริมการผลิตและการตลาดสินค้า OTOP และอื่นๆ
ทั้งนี้ สืบเนื่องจากรัฐบาลมีแผนจัดทำงบประมาณเพิ่มเติมกลางปี ปีงบประมาณ 2560 จำนวน 1 แสนล้านบาท เพื่อยกระดับกลุ่มจังหวัด และอีก 3 หมื่นล้านบาทให้กองทุนหมู่บ้าน โดยมุ่งหวังจะปรับพื้นฐานเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยใช้กลไกกลุ่มจังหวัดเป็นตัวขับเคลื่อน ใช้แนวทางประชารัฐ โครงการที่จะดำเนินการจะต้องเป็นความต้องการของประชาชน รวมทั้งภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคประชาสังคม การจัดทำโครงการจะต้องยึดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ หรือ อัตลักษณ์ที่โดดเด่นของกลุ่มจังหวัดเป็นตัวตั้ง โดยมีฐานจุดยืนทางยุทธศาสตร์ของจังหวัดเป็นกลไกสนับสนุน เพื่อส่งผลต่อการสร้างความเจริญเติบโตของกลุ่มจังหวัด สามารถเชื่อมโยงทุกภาคส่วนตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง

 

ที่มา : chiangmainews

26 ธันวาคม 2016