สนข.กางแผนAction Plan โชว์

สนข.กางแผนAction Plan โชว์

08 กันยายน 2017

นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)  เปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่งระยะเร่งด่วน พ.ศ. 2560 (Action Plan) ของกระทรวงคมนาคม ว่าเพื่อเป็นการขับเคลื่อนแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง  ของไทยในระยะ 8 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 ถึงปี พ.ศ. 2565 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมนั้น จำเป็นต้องมีแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน สำหรับใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนด ดังนั้น รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงคมนาคม โดยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) จัดทำแผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่งระยะเร่งด่วน ปี 2560 (Action Plan 60) เช่นเดียวกับแผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่งระยะเร่งด่วน ปี 2558 และปี 2559 (Action Plan 58, Action Plan 59) โดยพิจารณาถึงความสอดคล้อง เชื่อมโยงกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) (ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560- 2579) และแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย (พ.ศ. 2558 - 2565) เพื่อขับเคลื่อนการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งสร้างเสริมความเข้าใจและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน และนักลงทุน

นายชัยวัฒน์ กล่าวว่า สำหรับแผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่งระยะเร่งด่วน ปี 2560 (Action Plan 60) ได้พิจารณาคัดเลือกโครงการลงทุนขนาดใหญ่ ภายใต้แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558 - 2565 และโครงการที่มีความสำคัญเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาลที่มีความพร้อมในการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รวมทั้งโครงการสำคัญที่ต้องการเร่งผลักดัน รวมทั้งสิ้นจำนวน 36 โครงการ แบ่งเป็น 6 กลุ่มโครงการ กรอบวงเงินลงทุนรวมทั้งสิ้นจำนวน 893,776.09 ล้านบาท โดยมีความคืบหน้าผลการดำเนินงานแต่ละโครงการ ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 : โครงการที่พร้อมให้บริการ /กลุ่มที่ 2 : โครงการที่เริ่มดำเนินการก่อสร้างได้  / กลุ่มที่ 3 : โครงการที่เริ่มประกวดราคาได้ จำนวน 15 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการจัดซื้อรถโดยสารรถไฟฟ้า จำนวน 200 คัน พร้อมก่อสร้างสถานีประจุไฟฟ้า นำร่าง TOR ประกาศลงเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว 2) โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงบางแค - พุทธมณฑลสาย 4 จะดำเนินการประกวดราคาในช่วงเดือนเมษายน - กันยายน 2560 3) โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวเข้ม ช่วงสมุทรปราการ - บางปู จะดำเนินการประกวดราคาในช่วงเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2560 4) โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวเข้ม ช่วงคูคต - ลำลูกกา จะดำเนินการประกวดราคาในช่วงเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2560  5) โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงตลิ่งชัน - ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย อยู่ระหว่างทบทวนกรอบวงเงินค่าก่อสร้างโยธา จะดำเนินการประกวดราคาในช่วงเดือนกรกฎาคม 2560 - พฤษภาคม 2561 6) โครงการระบบรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ARL) ส่วนต่อขยาย (ระยะที่ 1) ช่วงพญาไท - บางซื่อ และ (ระยะที่ 2) ช่วงบางซื่อ - ดอนเมือง ประกอบด้วยส่วนต่อขยาย (ช่วงที่ 1) ช่วงพญาไท - บางซื่อ จะดำเนินการประกวดราคาในช่วงเดือนมิถุนายน - ธันวาคม 2560 และส่วนต่อขยาย (ช่วงที่ 2) ช่วงบางซื่อ - ดอนเมือง จะดำเนินการประกวดราคาในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2560 - มกราคม 2561

7) โครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงเข้ม ช่วงรังสิต-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต

จะดำเนินการประกวดราคาในช่วงเดือนกันยายน 2560 - มีนาคม 2561  8) โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ 7 เส้นทาง จะดำเนินการประกวดราคาในช่วงเดือนพฤษภาคม - ตุลาคม 2560, ช่วงสุราษฎร์ธานี - หาดใหญ่ - สงขลา, ช่วงหาดใหญ่ - ปาดังเบซาร์ และช่วงเด่นชัย - เชียงใหม่ จะดำเนินการประกวดราคาในเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2560 9) โครงการศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน (Maintenance Repair and Overhaul: MRO) ณ ท่าอากาศยานอู่ตะเภา คาดว่าจะสามารถนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติโครงการได้ภายใน เดือนสิงหาคม 2560

กลุ่มที่ 4 : โครงการที่เสนอคณะรัฐมนตรี หรือคณะกรรมการ PPP จำนวน 8 โครงการ ได้แก่ โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงเด่นชัย - เชียงราย - เชียงของ, โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงบ้านไผ่ - มุกดาหาร - นครพนม, โครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงอ่อน ช่วงตลิ่งชัน - ศิริราช และช่วงตลิ่งชัน - ศาลายา (เพิ่มเติมสถานี    บางกรวย - กฟผ. และสะพานพระราม 6), โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3, โครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือ ตอน N2 และ E-W Corridor ด้านตะวันออก, โครงการทางพิเศษสายกะทู้ - ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต, โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายนครปฐม - ชะอำ และโครงการศูนย์การขนส่งชายแดน จังหวัดนครพนม / กลุ่มที่ 5 : โครงการที่หน่วยงานเตรียมข้อเสนอโครงการแล้วเสร็จ จำนวน 4 โครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนาท่าเรือเฟอร์รี่เชื่อมโยงอ่าวไทยตอนบน ฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกในระยะยาว, โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายหาดใหญ่ - ชายแดนไทย/มาเลเซีย, โครงการพัฒนาสถานีขนส่งสินค้าเมืองชายแดน 9 แห่ง และโครงการพัฒนาสถานีขนส่งสินค้าเมืองหลักในภูมิภาค 8 แห่ง /และกลุ่มที่ 6 : โครงการสำคัญที่ต้องการผลักดัน จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนาจุดพักรถบรรทุกตามเส้นทางการขนส่งสินค้าหลักของประเทศ (จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดกำแพงเพชร) และโครงการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชน จังหวัดภูเก็ต

อย่างไรก็ตาม สำหรับแผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่ง ระยะเร่งด่วน พ.ศ. 2560 (Action Plan 60) เพื่อขับเคลื่อนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของประเทศนั้น เป็นเครื่องมือสำคัญของกระทรวงคมนาคมในการเร่งรัดติดตามการดำเนินงานโครงการขนาดใหญ่ (Megaproject) ให้มีความต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รวมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน

ด้านคมนาคมขนส่งที่มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้เอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุนเพื่อลดภาระการใช้งบประมาณของภาครัฐ

ที่มา : banmuang
ภาพประกอบ : banmuangmoney.sanook

08 กันยายน 2017