สนข.เร่งผลศึกษาแผนขนส่งอัจฉริยะ

สนข.เร่งผลศึกษาแผนขนส่งอัจฉริยะ

14 กันยายน 2017

สนข.นำร่อง 3 โครงการพร้อมเร่งสรุปโครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบการจราจรและขนส่งอัจฉริยะในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รองรับกรณีเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดิจิตอลไทยแลนด์ 4.0

นางวิไลรัตน์ ศิริโสภณศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร(สนข.) เปิดเผยว่า ได้เร่งสรุปโครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บท การพัฒนาระบบการจราจรและขนส่งอัจฉริยะ(Intelligent Transport Systems: ITS) ให้มีประ สิทธิภาพในเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑลเพื่อสนองนโยบายรัฐบาลยุคดิจิตอลไทยแลนด์ 4.0
โดยมีระยะเวลาดำเนินงาน 8 เดือน (ม.ค.- ก.ย. 60) เมื่อดำเนินการศึกษาแล้วเสร็จจะมีแผนแม่บทการพัฒนาระบบ ITS ของภาพรวมของประเทศและระดับพื้นที่กรุงเทพฯ-ปริมณฑล เพื่อเป็นกรอบในการกำหนดทิศทางการพัฒนาระบบ ITS ตลอดจนการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายการบริหารและขับเคลื่อนแผนพัฒนา อีกทั้งยังได้โครงการนำร่องจากแผนงานซึ่งเป็นโครงการในระดับพื้นที่กรุงเทพฯ-ปริมณฑลที่สามารถเป็นตัวอย่างของโครงการในการดำเนินงานพัฒนาระบบ ITS โดยจัดทำเป็นแผนการดำเนินงานที่สามารถทำได้จริง

นอกจากนั้นยังได้มาตรฐานระบบ ITS ของประเทศที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาระบบโดยนำเสนอมาตรฐานการพัฒนาสำหรับตั๋วร่วมเป็นมาตรฐานนำร่อง และ 4) ฐานข้อมูลการพัฒนาระบบ ITS ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการบูรณาการการดำเนินงาน

“ได้นำเสนอโครงการนำร่องจำนวน 3 โครงการ ได้แก่ 1.การบูรณาการข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เพื่อใช้ในการนำเสนอเหตุการณ์ผิดปกติ (Incident) หรืออุบัติเหตุ (Accident) 2.การประเมินผลการใช้มาตรการตรวจจับผู้ที่กระทำผิดกฎหมายจราจรจากกล้องตรวจจับ และ 3.การพัฒนาป้ายจราจรอัจฉริยะพร้อมกับการแนะนำเส้นทางลัด”

ที่มา : thansettakij
ภาพประกอบ : thairath

14 กันยายน 2017