หาบเร่ทั่วกรุงเหลือ 243 จุดพญาไทคลองเตยแชมป์

หาบเร่ทั่วกรุงเหลือ 243 จุดพญาไทคลองเตยแชมป์

05 กรกฎาคม 2017

รายงานข่าวแจ้งว่าสำนักนโยบายและแผนสำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร(กทม.)ได้ทำการศึกษาเรื่องหาบเร่-แผงลอยในกรุงเทพมหานครปี พ.ศ.2559  เพื่อใช้ประกอบการวางและจัดทำผังเมืองรวมกทม.ฉบับต่อไปโดยได้ดำเนินการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลหาบเร่ -แผงลอยในพื้นที่ 50เขต ซึ่งจากการศึกษาพบว่ามีจำนวนจุดขายและจำนวนผู้ค้าลดลงทุกเขต ตั้งแต่เริ่มมีจุดผ่อนผันตามประกาศฯปี2548 ตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้ยกเลิกจุดผ่อนผันหาบเร่แผงลอยทั้งหมด  จากจุดผ่อนผันตามประกาศฯปี2548 จำนวน683จุดผู้ค้า20,642 คนปัจจุบันมีจุดผ่อนผันที่เหลือทั้งสิ้น243จุดจำนวนผู้ค้า 10,676 คนเขตที่มีจำนวนจุดผ่อนผันมากที่สุด คือเขตพญาไทและเขตคลองเตยมี  22จุดรองลงมาคือเขตดุสิต 19จุดส่วนเขตที่มีน้อยที่สุดคือเขตจตุจักรมี  1จุด นอกจากนี้ เขตที่ไม่มีจุดผ่อนผันเหลืออยู่แล้วมีทั้งหมด 22เขต ได้แก่เขตห้วยขวาง เขตดินแดงเขตบางเขน เขตสายไหม เขตหลักสี่เขตคันนายาว เขตคลองสามวาเขตบึงกุ่ม เขตบางกะปิเขตประเวศ เขตมีนบุรีเขตลาดกระบัง เขตสะพานสูงเขตหนองจอก เขตจอมทองเขตบางกอกใหญ่ เขตตลิ่ง ชันเขตทวีวัฒนา เขตบางแค เขตบางบอนเขตทุ่งครุ และเขตหนองแขมส่วนเขตที่มีจำนวนผู้ค่ามากที่สุดคือเขตพระนครมีจำนวนผู้ค่า 1,399 คนรองลงมาคือเขตดุสิต  จำนวนผู้ค่า950คนสวนเขตที่มีจำนวนผู้ค้าน้อยที่สุด คือเขตภาษีเจริญจำนวนผู้ค้า 34คน
 ทั้งนี้การศึกษาได้มีข้อเสนอแนะ คือ เจ้าหน้าที่รัฐต้องเข้มงวดกวดขัน ไม่ให้มีผู้ค้ากลับมาอีกถ้าเจ้าหน้าที่รัฐที่ปล่อยปละละเลยต้องมีมาตรการลงโทษอย่างจริงจังรวมถึง เพิ่มบทลงโทษผู้ฝ่าฝืนกฎหมาย ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อช่วยเป็นหูเป็นตาแทนเจ้าหน้าที่และนโยบายในการแก้ไขปัญหาหาบเร่แผงลอยในระดับชาติและระดับท้องถิ่นต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน    

ที่มา: dailynews

05 กรกฎาคม 2017