เปิดตัว “สมาคมอสังหาริมทรัพย์เชียงใหม่” (Chiang Mai Real Estate Association)

เปิดตัว “สมาคมอสังหาริมทรัพย์เชียงใหม่” (Chiang Mai Real Estate Association)

07 เมษายน 2017

“สมาคมอสังหาริมทรัพย์เชียงใหม่” (Chiang Mai Real Estate Association) ได้ฤกษ์เปิดตัวอย่างเป็นทางการ หลังธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในภาคเหนือมีการเติบโตแบบก้าวกระโดดจากความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการที่อยู่อาศัยเพิ่มมากขึ้น จึงเกิดการรวมตัวกันของผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ในเชียงใหม่และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกว่า 40 รายร่วมก่อตั้ง โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของเชียงใหม่ให้ได้มาตรฐานสากล

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 60 ที่ผ่านมา ณ ห้อง Convention 1 โรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงใหม่ มีพิธีเปิดตัวสมาคมอสังหาริมทรัพย์เชียงใหม่ (Chiang Mai Real Estate Association) อย่างเป็นทางการ โดยนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด มีนายปราชญ์ วงศ์วรรณ เป็นนายกสมาคมฯ ท่ามกลางนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์จากทั่วประเทศเข้าร่วมงาน และสื่อมวลชนร่วมเป็นสักขีพยาน พร้อมจัดสัมมนาในหัวข้อ “อสังหาริมทรัพย์ บนความเปลี่ยนแปลง” โดยนายอนันต์ อัศวโภคิน ประธานกรรมการ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) อุปนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ ซึ่งมีผู้ที่อยู่ในแวดวงอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ระดับภูมิภาคในวันนี้มีความสำคัญมาก เพราะใกล้โครงการการลงทุนของรัฐบาล เห็นได้ว่าทางรัฐบาลเน้นการเติบโตของเศรษฐกิจภายในประเทศ ซึ่งในอดีตการเติบโตของเศรษฐกิจไทยอยู่ที่การส่งออกประมาณกว่า 70% ของประเทศ ซึ่งหากเกิดอะไรขึ้นกับการส่งออกเราก็ลำบาก ขณะนี้ทางรัฐบาลทำสองเรื่องคือการปรับโครงสร้างการส่งออก ปีที่ผ่านมาเริ่มฟื้นขึ้นบ้างประมาณ 0.4% ส่วนในปีนี้คาดจะเพิ่มมากขึ้น สำหรับในเรื่องอสังหาริมทรัพย์ของไทยอย่างไรก็เติบโต เพราะว่าในแถบภูมิภาคอาเซียนมีการเติบโตมาก และไทยเองเป็นจุดศูนย์กลาง ซึ่งจะเชื่อมโยงไปยังประเทศอื่นๆ และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะเป็นหัวใจสำคัญในอนาคตอย่างแน่นอน

นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า สมาคมอสังหาริมทรัพย์เชียงใหม่จะมาช่วยกันพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้เศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น จากความร่วมมือร่วมใจกันของสมาชิกสมาคมอสังหาริมทรัพย์เชียงใหม่ และจากการสนับสนุนของสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทยและจากทุกภูมิภาค โดยจังหวัดเชียงใหม่เองนั้นได้มีการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ให้ขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์จังหวัด ทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่เองเป็นทั้งศูนย์กลางการศึกษา เศรษฐกิจ การค้าการลงทุน และการค้าภายในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต นอกจากนี้อีกส่วนหนึ่งมาจากนโยบายของภาครัฐในการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน และหวังว่าทางสมาคมอสังหาริมทรัพย์เชียงใหม่จะมีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนให้เชียงใหม่เป็นเมืองที่น่าอยู่ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนเชียงใหม่ให้ดียิ่งขึ้น

นายปราชญ์ วงศ์วรรณ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์เชียงใหม่ กล่าวว่า สมาคมอสังหาริมทรัพย์เชียงใหม่ได้จดทะเบียนจัดตั้งสมาคมเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์เชียงใหม่และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกว่า 40 รายร่วมก่อตั้ง ทั้งนี้สมาคมอสังหาริมทรัพย์เชียงใหม่มีเป้าหมายในการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของจังหวัดเชียงใหม่ให้ได้มาตรฐานสากล และมีส่วนในการผลักดันให้เศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ให้มีความแข็งแกร่ง โดยได้รับการสนับสนุนจากสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย และสมาคมอสังหาริมทรัพย์ทุกภูมิภาค เพราะธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในเชียงใหม่มีการเจริญเติบโตแบบก้าวกระโดด จากความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้น เนื่องจากการขยายตัวรองรับครอบครัวใหม่ รวมถึงผู้ที่เริ่มข้ามาทำงานในพื้นที่เชียงใหม่ และผู้ที่ต้องการซื้อเพื่อการลงทุน

สำหรับสมาคมอสังหาริมทรัพย์เชียงใหม่จะมีสมาชิก 2 ประเภท ได้แก่

สมาชิกสามัญ ต้องเป็นนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง สามารถส่งตัวแทนนิติบุคคลได้ 1 คน มีสิทธิ์ในการลงคะแนนเสียงในที่ประชุมใหญ่ของสมาคม มีค่าสมัครสมาชิกปีละ 2,000 บาท และค่าลงทะเบียนแรกเข้า 500 บาท
สมาชิกวิสามัญ เป็นบุคคลธรรมดาที่สนใจเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ไม่มีสิทธิ์ในการลงคะแนนเสียงในที่ประชุมใหญ่ของสมาคม ค่าสมัครสมาชิกปีละ 1,000 บาท และลงทะเบียนแรกเข้า 200 บาท

ผู้สนใจสามารถติดต่อหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

เลขที่ 21/5 ซอย 9 ถ.ศิริมังคลาจารย์ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทร. 053 213 708

facebook.com/chiangmairea/?ref=page_internal

E-mail: [email protected]

07 เมษายน 2017