เปิดประมูลสร้างศูนย์เปลี่ยน ถ่ายการขนส่งสินค้าเชียงของ

เปิดประมูลสร้างศูนย์เปลี่ยน ถ่ายการขนส่งสินค้าเชียงของ

23 มกราคม 2017

กรมการขนส่งทางบกเปิดประมูลก่อสร้างศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ ค่ากว่า 1,406 ล้านบาท กำหนดยื่นข้อเสนอ 12 ม.ค.60 จากนั้นเตรียมประกวดราคาก่อสร้างศูนย์ที่นครพนมต่อไป

นายกมล บูรณพงศ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยว่า ได้เปิดขายเอกสารประกวดราคาหาผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของจังหวัดเชียงราย ระยะที่ 1 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางค่าก่อสร้าง 1,406 ล้านบาทตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมาโดยกำหนดให้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาในวันที่ 12 มกราคม 2560

โดยปี 2559 ได้รับเวนคืนที่ดินเพิ่มเติมจากปี 2558 และได้จ่ายค่าชดเชยกรณีเวนคืนที่ดินอย่างต่อเนื่อง ใช้พื้นที่ทั้งสิ้น 330 ไร่ มีทั้งที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์ (นส.3 ก.) และที่ดินในการใช้ประโยชน์ของสำนักการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) พร้อมกันนี้ขบ.ยังได้นำเสนอโครงการดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ(สคร.)พิจารณารายละเอียดวิธีการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐพ.ศ.2556 นอกจากนั้นได้ว่าจ้างให้สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นที่ปรึกษาในโครงการดังกล่าวนี้ด้วย

“ศูนย์เปลี่ยนถ่ายฯเชียงของ ทำหน้าที่รองรับการขนส่งสินค้าจากจีนตะวันตก ซึ่งทำการขนส่งมาทางถนนผ่าน สปป.ลาว เข้ามาในประเทศไทยก่อนข้ามสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 4 เพื่อกระจายสินค้าไปยังส่วนต่าง ๆ ภายในประเทศ และต่างประเทศ ล่าสุดได้จัดประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความเห็นนักลงทุน (มาร์เก็ตซาวดิ้ง) ขึ้นที่จังหวัดเชียงรายเมื่อเร็วๆนี้ อีกทั้งจะจัดสัมมนาเพื่อรับฟังความเห็นนักลงทุนเป็นครั้งที่ 2 ช่วงปลายเดือนมกราคม 2560 นี้โดยจะเน้นกลุ่มนักลงทุนรายใหญ่และสมาคมต่างๆเกี่ยวข้องกับวงการโลจิสติกส์ ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปได้ร่วมแสดงความเห็นในครั้งนี้ด้วย”

นายกมล กล่าวอีกว่า นอกจากนั้นขบ.ยังได้รับงบประมาณการก่อสร้างศูนย์เปลี่ยนถ่ายที่จังหวัดนครพนม วงเงิน 1,111 ล้านบาทบนพื้นที่ราว 600 ไร่ ดังนั้นขบ.จึงออกประกาศประกวดราคาควบคู่กันไป โดยจะใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 3 ปีซึ่งศูนย์เปลี่ยนถ่ายฯจังหวัดนครพนมนั้นได้ดำเนินการตาม พ.ร.บ.ร่วมลงทุนพีพีพีเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว และตั้งงบประมาณไว้เพื่อการเวนคืนที่ดินพร้อมกับจะเร่งเสนอกำหนดพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดินต่อไป อีกทั้งยังจะมีการปรับผังสถานีขนส่งจังหวัดนครพนมเพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาระบบรางเส้นทางรถไฟทางคู่บ้านไผ่-มุกดาหาร-นครพนมที่รัฐบาลอยู่ระหว่างการเร่งผลักดันรองรับเอาไว้ด้วย

“ศูนย์ฯ นครพนมตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญแห่งหนึ่งของเส้นทางคมนาคมระหว่างประเทศในภูมิภาค เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ของประเทศ มีหนึ่งเฟสที่จะดึงเอาระบบรางเข้าไปเชื่อมโยงการเดินทางและการขนส่งสินค้าในพื้นที่ โดยจะมีการปรับพื้นที่โครงการลดลงเนื่องจากมีพื้นที่แนวถนนของกรมทางหลวงชนบทเข้ามาประชิดแนวโครงการ อีกทั้งยังต้องจัดพื้นที่ให้เชื่อมโยงกับระบบรางเอาไว้ด้วย ซึ่งศูนย์เปลี่ยนถ่ายที่นครพนมจะส่งผลให้เกิดการกระตุ้นทางเศรษฐกิจกรณีการขนส่งสินค้าข้ามแดนได้ของเขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนม เช่นเดียวกับเส้นทางเชียงของจะมีการก่อสร้างเส้นทางถนนสาย R3A เชื่อมโยงด้วยจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) รูปแบบซุปเปอร์ไฮเวย์ ขนาด 4 เลน ที่รัฐบาลจีนลงทุนให้ทั้งโครงการ”

 

ที่มา : chiangmainews

07 กุมภาพันธ์ 2017