เปิดใจพ่อเมืองโคราชกับแผนนโยบายพัฒนาศักยภาพเมืองสู่ SMART CITY

เปิดใจพ่อเมืองโคราชกับแผนนโยบายพัฒนาศักยภาพเมืองสู่ SMART CITY

01 เมษายน 2017

นี่คือบทสัมภาษณ์พิเศษถึงมุมมอง วิสัยทัศน์ วิธีการบริหารงาน สรุปผลงานประจำปี 2559 และทิศทางในอนาคต สู่ความเป็น Korat Smart City ของ วิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาคนปัจจุบัน โดยส่วนตัวผมมองว่าเป็นความจริงมากกว่า 80% เพราะสามารถพิสูจน์ได้อย่างแจ่มชัดตลอดหนึ่งขวบปีที่ผ่านมา กับผลงานเป็นที่ประจักษ์ โดดเด่น และเห็นผลได้จริงในทุกๆ นโยบายที่ได้ลงมือปฏิบัติงาน

ลองอ่านดูแล้วคุณจะรู้ว่าผมไม่ได้อวยผู้ว่าฯท่านนี้แบบตะพึดตะพือ...

KS : โคราช: ศักยภาพแห่งทรัพยากร
“ในสายตาของผม โคราชเป็นเมืองใหญ่ มีศักยภาพในทุกๆ ด้าน ครบทั้งทรัพยากรทางธรรมชาติและภูมิอากาศที่เอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาเมือง ภูมิศาสตร์ตั้งอยู่ในจุดประตูอีสาน อยู่ไม่ไกลกรุงเทพฯมากนัก แล้วก็เชื่อมต่อกับจังหวัดทางภาคอีสานและภาคตะวันออก รวมทั้งประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นกัมพูชาหรือทางลาว เรื่องของคนซึ่งมีความหลากหลายและมีจำนวนมากก็เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาอย่างยิ่ง นี่คือสิ่งที่ผมมองเห็นในจังหวัดนครราชสีมา”

KS: วิสัยทัศน์การบริหารงาน
“เรามีแผนระยะยาวในการพัฒนาจังหวัด และเราพยายามดำเนินการให้สำเร็จลุล่วงตามแผนที่เราวางเอาไว้ แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องยอมรับว่ามีปัญหาต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย ซึ่งแต่ละเรื่องก็จำเป็นต้องใช้เวลาและทรัพยากรในการแก้ไข ทั้งปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน เรื่องการแก้ปัญหาสังคม และเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งบางเรื่องมีความจำเป็นต้องใช้เวลาตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างละเอียดอ่อน การขับเคลื่อนอาจจะยังไม่ถูกใจพี่น้องประชาชนเท่าใดนัก แต่อยากเรียนว่าไม่เคยละเลย และใช้เวลาทั้งหมดมาทำงานแก้ปัญหาเหล่านี้ ส่วนใหญ่ลงกำกับด้วยตนเอง เจาะเข้าไปเลย”

“การดำเนินงานของผมสามารถแยกคร่าวๆ เป็นสองระยะคือ ระยะสั้นซึ่งเป็นการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า ที่ชัดเจนก็เรื่องของภัยแล้งซึ่งกระทบทั้งคนและพืชผลทางการเกษตร เรื่องของปัญหาที่ดินทำกิน แล้วก็เรื่องทุจริตและการร้องเรียนการกระทำผิดในลักษณะต่างๆ ซึ่งจำเป็นต้องใช้เวลาและคณะกรรมการในการดำเนินการมาก แต่ในขณะเดียวกันเราก็ไม่มัวแต่ใช้เวลาไปกับปัญหาพวกนี้เพียงอย่างเดียว เพราะเมืองต้องการการพัฒนา เพื่อให้โคราชมีทิศทางที่ชัดเจนไปสู่ความเป็นสมาร์ทซิตี้ เมืองที่ทันสมัยและน่าอยู่สำหรับทุกคน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน เรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต พี่น้องชาวนครราชสีมาจะต้องมีรายได้มากขึ้น คุณภาพชีวิตต้องดี มีความสุขมากขึ้น อยู่ในพื้นที่ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีสภาพแวดล้อมที่ดี มีอากาศที่ดีมีความเป็นเมืองสีเขียว ลดการใช้พลังงาน ขยะจะต้องได้การรับการบริหารจัดการ เรื่องของความมั่นคง แล้วก็ความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน”

KS: ก้าวสู่ความเป็นสมาร์ทซิตี้
“โดยส่วนใหญ่ การดำเนินงานโดยปกติของเราก็เป็นไปในลักษณะที่เน้นแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชน อำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชน อย่างการแก้ปัญหาเรื่องภัยแล้ง น้ำท่วม เรื่องศัตรูพืชต่างๆ เรื่องของราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ และเรื่องการจราจร ฯลฯ แต่เรื่องที่ทางจังหวัดได้รับผลพวงมากที่สุดคือเมกะโปรเจกต์ของทางรัฐบาล ทั้งเรื่องรถไฟรางคู่ รถไฟความเร็วสูง การทำมอเตอร์เวย์ ฯลฯ สิ่งเหล่านี้ส่งเสริมให้ความเจริญเข้ามาที่จังหวัดนครราชสีมา ส่งผลให้นักลงทุนภาคเอกชนมีความมั่นใจมากขึ้น กล้ามาลงทุนมากขึ้น”

KS: ประชาชนชาวโคราชสามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง
“โดยสไตล์การทำงานของผมคือการรับฟังข้อคิดเห็นของพี่น้องประชาชน การบริหารงานในรอบปีที่ผ่านมาต้องถือว่าเราเองพยายามเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะพี่น้องภาคเอกชนอันเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพ มีประสบการณ์ทำงาน หลายท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ในด้านนั้นๆ โดยตรง เพราะฉะนั้น ข้อคิดเห็นจากพี่น้องเอกชนคือสิ่งที่ผมเล็งเห็นว่าสำคัญมากในการพัฒนาจังหวัด การจะทำให้โคราชเป็นสมาร์ทซิตี้ที่น่าอยู่นั้นจำเป็นต้องรวมกันทุกภาคส่วน ให้ทุกคนเห็นพ้องว่าเราจะเดินไปในทิศทางเดียวกัน เราต้องมาตั้งเป้าไว้ว่าเราอยากเห็นอะไรในอีก 20 ปีข้างหน้า เมื่อเราคิดร่วมกันแล้ว ทางราชการพร้อมที่จะสนับสนุน งบประมาณที่ทางจังหวัดมีเป็นงบประมาณของทุกคน ทุกคนสามารถมาร่วมกันดูแลร่วมกันบริหารได้ อยากให้ทุกฝ่ายจับมือร่วมกันเดิน อยากให้เป็นเมืองที่เรียกได้ว่ามีความสุขที่สุดในประเทศไทย”

ที่มา Koratstartup

 

บทความแนะนำ

20 เมษายน 2017