แต่งตัวไปกู้ : เช็คลิสต์เอกสารขอกู้เงิน-ชาวต่างชาติ (Checklist 2)

แต่งตัวไปกู้ : เช็คลิสต์เอกสารขอกู้เงิน-ชาวต่างชาติ (Checklist 2)

01 กุมภาพันธ์ 2014

ชาวต่างชาติเตรียมเอกสารอะไรไปกู้เมื่อได้พิจารณาเลือกบ้าน (กรณีให้ผู้สมรสเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ตามเกณฑ์ที่กฎหมายยินยอม) หรือซื้อคอนโดมิเนียมจากผู้ขาย ใม่ว่าจะเป็นจากบริษัทอสังหาริมทรัพย์หรือจะเป็นคอนโดฯ มือสองสำหรับการอยู่อาศัยได้เป็นที่ถูกใจ หากจำเป็นต้องกู้ยืมเงินก็ต้องพิจารณาเลือกธนาคารหรือสถาบันการเงิน ซึ่งทุกสถาบันการเงินก็จะให้ผู้กู้จัดเตรียมเอกสารสำหรับการกู้เงิน โดยธนาคารหรือสถาบันการเงินนั้นๆ จะมีรายการสำหรับการขอเอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อให้ลูกค้าเตรียมเอกสารตามเช็คลิสต์ (Checklist) 3 ส่วนด้วยกันคือ

เอกสารข้อมูลส่วนตัวสำหรับกรณีเป็นชาวต่างชาติ ได้แก่

  • สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport), สำเนาบัตรประชาชนคู่สมรส, สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สำเนาใบต่างด้าว/ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ทะเบียนบ้าน (ท.ร.14)
  • สำเนาหนังสือรับรองการทำงานในประเทศ (Work Permit)
  • สำเนาทะเบียนสมรสกับผู้มีสัญชาติไทย (ถ้ามี)

เอกสารข้อมูลรายได้ ได้แก่ หนังสือรับรองรายได้ สำเนา Statement บัญชีเงินฝากย้อนหลัง เอกสารอื่นๆ ที่แสดงที่มาของรายได้

เอกสารข้อมูลหลักประกัน ได้แก่ สำเนาโฉนด สำเนาใบกรรมสิทธิ์อาคารชุด สัญญามัดจำซื้อขาย ใบอนุญาตก่อสร้าง (กรณีสร้างบ้าน) เอกสารอื่นๆ

เอกสารประกอบสำคัญกรณีชาวต่างชาติซื้อคอนโดมิเนียม

ในกรณีชาวต่างชาติต้องการซื้อห้องชุดหรือคอนโดมิเนียม ต้องมีเอกสารสำคัญสำหรับการโอนกรรมสิทธิ ซึ่งจำเป็นต้องแสดงต่อทางราชการสำหรับการโอนกรรมสิทธิ์ดังนี้

เอกสารการโอนเงินเพื่อมาซื้อห้องชุด ตามกฎหมาย ชาวต่างชาติที่ต้องการซื้อห้องชุดต้องมีหลักฐานการโอนเงินจากธนาคารต่างชาติที่ตนโอนเงินมา โดยระบุว่าต้องการมาซื้อคอนโดมิเนียม แจ้งชื่อคอนโดฯ และหมายเลขห้องชุดที่ซื้อมาด้วย โดยผู้ซื้อจะต้องขอหนังสือรับรองจากธนาคารในประเทศที่รับเงินโอนมาแสดง  จำนวนเงินที่โอนต้องมีอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 50% ซึ่งอยู่ในดุลยพินิจของเจ้าพนักงานที่ดินในแต่ละท้องที่จะกำหนด (ต้องสอบถามกรมที่ดินให้แน่ชัดว่ามีเกณฑ์อย่างไร) ในกรณีที่กำหนดไว้สูงกว่าเงินโอนจะต้องให้ธนาคารรับรองเพิ่มเติมสำหรับเงินส่วนที่เหลือ ซึ่งอาจจะเป็นเงินฝากหรือเงินกู้ของชาวต่างชาติคนนั้นๆ

หนังสือรับรองจากนิติบุคคลอาคารชุด ในกรณีผู้ซื้อเป็นชาวต่างชาติต้องรับรองสัดส่วนการถือครอง ต้องไม่เกิน 50% รวมทั้งการไม่มียอดคงค้างค่าส่วนกลางของเจ้าของเดิม

ในกรณีผู้ซื้อมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์แทน หนังสือมอบอำนาจต้องนำไปสถานกงสุลไทยในต่างประเทศที่ผู้ซื้อมีภูมิลำเนาอยู่ เพื่อให้ลงนามรับรองลายมือชื่อของผู้มอบอำนาจเป็นหลักฐานด้วย

ข้อมูลจาก:
นิตยสารโฮมบายเออร์ไกด์ เชียงใหม่ ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2557
07 เมษายน 2016