Neighborhood Guide: ย่านขามทะเลสอ

Neighborhood Guide: ย่านขามทะเลสอ

01 มิถุนายน 2017

ย่านขามทะเลสอ คือ ชุมชนชานเมืองของโคราช มีโครงข่ายการเดินทางได้ทั้งถนนสายหลัก สายรอง และทางรถไฟ ไม่ว่าในอดีตหรือปัจจุบันย่านขามทะเลสอถือว่าเป็นพื้นที่รองรับการขยายตัวของเมือง รวมไปถึงกิจกรรมด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ซึ่งเดิมทีอาจจะมีบทบาทความสัมพันธ์กับเมืองโคราชไม่มากนัก มีเพียงโรงงานขนาดกลางไปถึงใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นที่จำนวนหนึ่ง เป็นพื้นที่ศักยภาพเชื่อมโยงระหว่างเมืองโคราชกับพื้นที่เกษตรกรรมขนาดใหญ่

แต่ในปัจจุบันพื้นที่ย่านขามทะเลสอได้มีโครงการพัฒนาโครงข่ายในระดับภูมิภาคผ่านเข้ามา อาทิ ถนนวงแหวนรอบเมือง และถนนมอเตอร์เวย์บางปะอิน-นครราชสีมา อาจทำให้ในอนาคตย่านขามทะเลสอมีการพัฒนากลายเป็นเมืองบริวารที่มีบทบาทเชื่อมโยงกับเมืองโคราชเพิ่มมากขึ้น


Tags: #ชุมชนชานเมือง #ย่านโรงงานอุตสาหกรรม #พื้นที่เกษตรกรรม #ถนนวงแหวนรอบเมือง #ถนนมอเตอร์เวย์บางปะอิน-นครราชสีมา #เมืองบริวาร

ภาพรวมของย่าน : พื้นที่เกษตรกรรมและชุมชนชานเมือง
ย่านขามทะเสสอเป็นชุมชนเมืองขนาดเล็ก มีบทบาทรองรับกิจกรรมภาคเกษตรกรรมพื้นที่โดยรอบ มีพื้นที่ชุมชนเกาะไปตามแนวถนน 2068 และมีกิจกรรมพาณิชย์และแหล่งบริการพื้นฐานตลอดเส้นทาง อาทิ โรงเรียน สถานีตำรวจ สำนักงานเทศบาลตำบล และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นต้น

นอกจากนี้ลักษณะของพื้นที่ซึ่งมีถนน 2068 ผ่านกลางชุมชนสามารถเชื่อมโยงระหว่างอำเภอได้ เนื่องจากย่านนี้มีลักษณะพื้นที่ผสมผสานกิจกรรมหลายระดับ ทั้งร้านค้า แหล่งงาน และรถเดินทางวิ่งระหว่างเมือง ส่งผลให้ความปลอดภัยค่อนข้างต่ำกว่ามาตรฐานพอสมควร ในการเดินเท้าหรือการเป็นแหล่งพาณิชย์ศูนย์กลางชุมชน

คนที่อยู่อาศัยในย่านนี้ : กลุ่มชาวชุมชนเกษตรกรรม คนโรงงาน และกิจกรรมพาณิชย์ระดับชุมชน
เมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนพื้นที่กับกลุ่มอาคารหรือย่านอยู่อาศัยสามารถสรุปได้ว่านี่คือย่านชานเมือง มีลักษณะเป็นสังคมเกษตรกรรม คนในพื้นที่เป็นชาวบ้านมีอาชีพเป็นเกษตรกร มีกลุ่มโรงงานขนาดกลางและใหญ่ กระจุกตัวอยู่บ้าง ถือว่าเป็นแหล่งงานและเกิดตลาดที่อยู่ภายในพื้นที่ แต่ก็ยังมีจำนวนไม่มากนัก นอกจากนี้ย่านชุมชนเมืองของขามทะเลสอจะมีขนาดเล็ก กลุ่มร้านค้าและบริการพื้นฐานยังมีไม่หลากหลายนัก เป็นลักษณะรองรับการใช้ชีวิตประจำวันเสียมากกว่า อาทิ ร้านสะดวกซื้อ ร้านอาหาร และคลินิก เป็นต้น

สิ่งที่คาดหวังจากย่านนี้ : การยกระดับการพัฒนาความเจริญ โครงสร้างพื้นฐาน และความเป็นเมืองเชื่อมโยงกิจกรรมกับเมืองโคราช
ในส่วนของแนวโน้มของการพัฒนาย่านนี้ในอนาคต คาดกันว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีความเจริญเข้ามามากขึ้น เนื่องจากมีโครงการถนนวงแหวนและถนนมอเตอร์เวย์ตัดผ่าน ทั้งนี้โครงการถนนทั้งสองมีช่องทางเชื่อมโยงกับถนนของย่านนี้อีกด้วย ดังนั้นสิ่งที่คาดหวังว่าจะเกิดขึ้นคือ การพัฒนาโครงข่ายถนนเชื่อมโยงกับเมืองโคราชและพื้นที่อื่นระหว่างจังหวัดได้สะดวกมากขึ้น ปัจจัยดังกล่าวจะส่งผลให้พื้นที่ย่านนี้มีการพัฒนาในอนาคต

การใช้ชีวิตของคนย่านนี้ : ชุมชนเกษตรกรรม
เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรมทำให้วิถีชีวิตของคนย่านนี้มีลักษณะเป็นวิถีชุมชนชานเมืองแบบเกษตรกร ส่งผลให้การพัฒนาย่านที่มีความเป็นชุมชนเมืองไม่มากนัก ย่านนี้อาจจะเหมาะสมสำหรับวิถีคนเมืองที่ต้องการหลุดพ้นจากความวุ่นวายและมลภาวะของเมืองเพื่อเข้ามาพักอาศัยในวิถีชีวิตที่ช้าลงและสัมผัสธรรมชาติมากขึ้น (Slow Life, Slow City)

สิ่งที่คุณไม่เคยรู้เกี่ยวกับย่านนี้ : บึงหนองสรวง สระน้ำขนาดใหญ่ของย่านขามทะเลสอ
แม้ว่าย่านขามทะเลสอจะมีบริบทเป็นย่านชุมชนเกษตรชานเมืองโคราช แต่ปัจจุบันจากปัจจัยหลายอย่าง ทำให้พอจะกล่าวได้ว่ามีแนวโน้มในการพัฒนาไปสู่ความเป็นเมืองมากขึ้น ปัจจุบันจำนวนประชากรของตำบลขามทะเลสออยู่ในช่วง 25,000-30,000 คน สามารถระบุว่าเป็นระดับเทศบาลเมืองได้ โครงการพัฒนาต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการพัฒนาเพื่อรองรับความเจริญมากขึ้นอีกด้วย

นอกจากนี้โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ อาทิ โรงเรียน สถานีตำรวจ และการไฟฟ้าฯ ที่ตั้งอยู่ในย่านขามทะเลสอก็มีขนาดใหญ่เพียงพอที่จะรองรับในระดับเมือง สุดท้ายบึงหนองสรวง คือ แหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพรองรับต่อจำนวนประชากรที่จะเข้ามาอยู่อาศัยภายในพื้นที่แห่งนี้ และยังมีศักยภาพในการพัฒนาการเป็นแหล่งนันทนาการและแหล่งการค้าขนาดใหญ่ให้เป็นสเน่ห์ของย่านในระดับเมืองได้เลย

ตลาดที่อยู่อาศัยของย่านนี้: อนาคตที่มีแนวโน้มการพัฒนาและความต้องการที่เพิ่มขึ้น
ปัจจัยการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานระดับภูมิภาคทั้งถนนวงแหวนและถนนมอเตอร์เวย์ทำให้ย่านขามทะเลสอได้รับผลประโยชน์เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะศักยภาพที่ง่ายต่อการเดินทางเชื่อมโยงกับเมืองโคราชที่เป็นพื้นที่ศูนย์กลางกิจกรรมขนาดใหญ่ ทำให้สามารถพัฒนาเป็นชุมชนเมืองรองรับความต้องการที่อยู่อาศัยแบบบ้านเดี่ยวจากกลุ่มคนที่ทำงานอยู่ในเมืองโคราช

ทั้งนี้เป็นเพราะศักยภาพเชิงพื้นที่มีโครงข่ายถนนเชื่อมโยงกับเมืองโคราชหลายเส้นทาง ประกอบกับการเดินทางของคนโคราชส่วนใหญ่ใช้รถส่วนบุคคลกับระยะทางไม่ไกลเกินไปสำหรับการเดินทางไปทำงานแบบเช้าไป-เย็นกลับ ตลอดจนแนวโน้มทำเลที่ตั้งของโครงการที่อยู่อาศัยจากเมืองโคราชเมืองมีแนวโน้มมาในทิศทางนี้อีกด้วย อาทิ โครงการเอ็นทริโอ และโครงการสิวลี ดังนั้นย่านขามทะเลสอในอนาคตอาจจะมีบทบบาทเป็นเมืองบริวาร (Satellite Town) หรือเมืองรองมีหน้าที่รองรับความต้องการด้านที่อยู่อาศัยจากเมืองโคราช

สิ่งที่จะทำให้คุณหลงรักย่านนี้ : การผสมผสานพื้นที่ระหว่างความเจริญกับธรรมชาติชานเมือง
ด้วยปัจจัยด้านระบบโครงข่ายถนนในปัจจุบันและในอนาคตที่จะเกิดขึ้น ทำให้ย่านพื้นที่แห่งนี้สามารถเดินทางระหว่างเมืองโคราชและระหว่างจังหวัดได้โดยสะดวก นอกจากนี้บริบทของการใช้ประโยชน์ที่ปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมและมีชุมชนร้านค้ารองรับการดำรงชีวิตประจำวันได้ดี ประกอบกับส่วนหนึ่งของผังเมืองรวมจังหวัดนครราชสีมาได้กำหนดให้พื้นที่ย่านขามทะเลสอมากกว่าร้อยละ 50 เป็นพื้นที่เกษตรกรรม จึงสามารถบอกได้เลยว่า ย่านขามทะเลสอจะเป็นพื้นที่ผสมผสานระหว่างความเจริญชานเมืองกับพื้นที่ธรรมชาติแบบเกษตรกรรมที่สเน่ห์จนทำให้ผู้คนหลงรักและอยากที่จะเข้ามาพักอาศัย

โครงการพัฒนาในอนาคต

  • ถนนวงแหวนรอบเมือง
  • ถนนมอเตอร์เวย์บางปะอิน-นครราชสีมา

บทความแนะนำ

27 มิถุนายน 2017