TTWต้อนรับ Mitsui เยี่ยมชมโรงผลิตน้ำฯ พร้อมยันรับภัยแล้งได้

TTWต้อนรับ Mitsui เยี่ยมชมโรงผลิตน้ำฯ พร้อมยันรับภัยแล้งได้

21 มิถุนายน 2017

มั่นใจว่าจะสามารถผลิตและส่งจ่ายน้ำประปาที่มี“คุณภาพ”ให้กับประชาชนในพื้นที่บริการ ทั้งในภาคครัวเรือนภาคพาณิชยกรรมและภาคอุตสาหกรรมได้ต่อเนื่อง

คุณชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ กรรมการผู้จัดการ บมจ.ทีทีดับบลิว (ที่ 2 จากซ้าย) ให้การต้อนรับ Mr.Sato Shingo (ที่ 2 จากขวา) President of Mitsui & Co., (Thailand)และคณะ เข้าเยี่ยมชมการดำเนินธุรกิจ และกระบวนการผลิตน้ำประปาณ โรงผลิตน้ำประปาบางเลน จ.นครปฐม โดยปัจจุบัน Mitsui & Co., (Thailand) เป็นผู้ถือหุ้นอันดับ 1 ของ TTW ซึ่งมีจำนวนหุ้นคิดเป็นสัดส่วน 25.98% หรือคิดเป็น 1,036,500,000 หุ้น (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558)

สำหรับการรับมือสถานการณ์ภัยแล้งในปัจจุบันนั้นบริษัทฯ ได้ทำการตรวจสอบคุณภาพน้ำดิบ ค่าคลอไรด์และค่านำไฟฟ้าซึ่งยังอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้ โดยได้มีการเฝ้าระวัง ตรวจติดตามปริมาณน้ำดิบ และอัตราการไหลเป็นรายวัน ทั้งในพื้นที่บริการฝั่งสมุทรสาคร-นครปฐม ซึ่งใช้น้ำดิบจากแม่น้ำท่าจีนและฝั่งพื้นที่บริการปทุมธานี-รังสิตซึ่งใช้น้ำดิบจากแม่น้ำเจ้าพระยาในการผลิตน้ำประปา รวมถึงบริษัทฯ ยังได้จัดทำแผนรับเหตุภัยแล้งซึ่งมีสาระสำคัญเกี่ยวกับการเฝ้าระวังระดับน้ำ และคุณภาพน้ำดิบ สื่อสารให้การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ในพื้นที่รับทราบสถานการณ์อยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ประสานกับกรมชลประทาน เพื่อสังเกตการณ์ปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆ และอัตราการปล่อยน้ำจากเขื่อน รวมถึงแนวทางการบริหารจัดการน้ำ ร่วมกับการศึกษาข้อมูลน้ำขึ้น-น้ำลง จากกรมอุทกศาสตร์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการเฝ้าระวังและติดตามเรื่องน้ำทะเลหนุนอีกทางหนึ่งด้วย

 

บริษัทฯ ได้สร้างโรงผลิตน้ำประปาแห่งที่ 2 กระทุ่มแบน (จ.สมุทรสาคร) เพื่อรองรับการขยายตัวของเมือง และภาคอุตสาหกรรมฝั่งตะวันตกของกรุงเทพฯ โดยมีกำลังการผลิตสูงสุด 400,000ลบ.ม./วัน (เริ่มต้น 100,000 ลบ.ม./วัน) และได้นำเทคโนโลยีเมมเบรน (Membrane) มาใช้ในกระบวนการผลิต ซึ่งเป็นระบบไฮบริด (Hybrid) ที่สามารถเปลี่ยนระบบการกรองจาก Conventional เป็นระบบการกรองแบบ Ultra Filtrationที่สามารถกำจัดสิ่งปนเปื้อน เชื้อโรค ไวรัส และแบคทีเรียได้อย่างมีประสิทธิภาพ คาดก่อสร้างแล้วเสร็จปลายปี 2559

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ขยายความจุของถังเก็บน้ำใสที่สถานีจ่ายน้ำมหาชัยเพิ่มเติมอีก 10,000 ลบ.ม. (เดิม 20,000 ลบ.ม.) ทำให้สามารถกักเก็บได้ถึง 30,000 ลบ.ม. และสถานีเพิ่มแรงดันกระทุ่มแบนขยายความจุถังเก็บน้ำใสอีก 20,000 ลบ.ม. (เดิม 20,000 ลบ.ม.) รวมกักเก็บได้ 40,000 ลบ.ม. ทั้งนี้ หากรวมปริมาตรถังเก็บน้ำใสทั้งหมด 5 สถานีในพื้นที่ให้บริการ (สมุทรสาคร-นครปฐม) แล้วจะสามารถกักเก็บน้ำใสได้ทั้งสิ้น 186,000 ลบ.ม.

ด้านฝั่งปทุมธานี-รังสิต (บจ.ประปาปทุมธานี บริษัทย่อยของ TTW) ได้มีการขยายกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นอีก 56,400 ลบ.ม./วัน ทำให้มีกำลังการผลิตรวมทั้งสิ้น 444,400 ลบ.ม./วัน อีกทั้งยังได้มีการสร้างถังเก็บน้ำใสขนาด 10,000 ลบ.ม. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำให้เพียงพอกับผู้ใช้น้ำในพื้นที่ดังกล่าว ทำให้ฝั่งปทุมธานี-รังสิตมีความจุของถังเก็บน้ำใสรวมทั้งสิ้น 101,500 ลบ.ม. ในฐานะของผู้ผลิตน้ำประปาภาคเอกชนรายใหญ่ที่สุดของประเทศในพื้นที่สมุทรสาคร-นครปฐม และปทุมธานี-รังสิต เรามั่นใจว่าจะสามารถผลิตและส่งจ่ายน้ำประปาที่มี“คุณภาพ”ให้กับประชาชนในพื้นที่บริการ ทั้งในภาคครัวเรือน ภาคพานิชยกรรม และภาคอุตสาหกรรมได้อย่าง“เพียงพอ” และ“ต่อเนื่อง”

สอบถามข้อมูลข่าวเพิ่มเติมกรุณาติดต่อส่วนประชาสัมพันธ์

คุณชยันต์                               โทรศัพท์ 0-2091-9490 ต่อ 1116 หรือ 083-490-2526

คุณชานนท์ (นนท์)                                 โทรศัพท์ 0-2091-9490ต่อ 1110 หรือ 089-989-1252

 

ที่มา : bangkokbiznews

27 มิถุนายน 2017