ดอกเบี้ยแหล่งที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย

แพคเกจดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยู่อาศัยจากสถาบันการเงิน


ธนาคาร
แพคเกจ
1. MRR-3.2% ตลอดระยะเวลาเงินกู้
2. อัตราดอกเบี้ย 3.9% ในสามปีแรก และปีต่อๆไป MRR-2.35%
3. อัตราดอกเบี้ย 3.65% ในปีแรก ปีที่สองและปีที่สาม 4.4% และปีต่อๆไป MRR-2.35% (ไม่มีค่าธรรมเนียมจำนอง)
4. อัตราดอกเบี้ย 2.9% ในปีแรก ปีที่สองได้ 3.9% และปีที่สามได้ 4.9% และปีต่อๆไป MRR-2.35%
5. อัตราดอกเบี้ย 6.65% ในปีแรก ปีที่สองและปีที่สามได้ 4.9% และปีต่อๆไป MRR-2.35% (ไม่มีค่าธรรมเนียมจำนอง)
6. อัตราดอกเบี้ย 0.75% ในปีแรก ปีที่สองและปีที่สามได้ MRR-2.45 และปีต่อๆไป MRR-2.35%
7. อัตราดอกเบี้ย 0.5% ในปีแรก ปีที่สองและปีที่สามได้ MRR-1.95 และปีต่อๆไป MRR-2.35% (ไม่มีค่าธรรมเนียมจำนอง)
1. อัตราดอกเบี้ย 0.99% ในปีแรก ปีที่สองและปีที่สาม MRR-2.4% ปีต่อๆไป MRR-1.5%
1. อัตราดอกเบี้ย 1.25% สำหรับปีแรก ปีที่สองได้ MRR-2.0% และปีต่อๆไป MRR-0.75%
2. อัตราดอกเบี้ย 4.5% สำหรับสามปีแรก และปีต่อๆไป MRR-0.75%
1. สำหรับวงเงินกู้ไม่เกิน 1 ล้านบาท
1.1) 4 ปีแรก อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.75%
1.2) ปีที่ 5 และปีต่อไป สำหรับผู้ที่ทำงานในบริษัทที่มีข้อตกลงกับธนาคารได้อัตราดอกเบี้ย MRR-1.0% และสำหรับผู้กู้ทั่วไปได้อัตราดอกเบี้ย MRR-0.75%
2. สำหรับวงเงินกู้มากกว่า 1 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 2 ล้านบาท
2.1) 4 ปีแรก อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.0%
2.2) ปีที่ 5 และในปีต่อไป สำหรับผู้ที่ทำงานในบริษัทที่มีข้อตกลงกับธนาคารได้อัตราดอกเบี้ย MRR-1.0% และ สำหรับผู้กู้ทั่วไปได้อัตราดอกเบี้ย MRR-0.75%
3. สำหรับวงเงินกู้ไม่เกิน 3 ล้านบาท
3.1) อัตราดอกเบี้ย 3 ปี แรก MRR-3.32% ปีที่ 4 MRR-2%
3.2) ปีที่ 5 เป็นต้นไป สำหรับผู้ที่ทำงานในบริษัทที่มีข้อตกลงกับธนาคารได้อัตราดอกเบี้ย MRR-1.0% สำหรับผู้กู้ทั่วไปได้อัตราดอกเบี้ย MRR-0.50%
4. สำหรับลูกค้าทุกกลุ่ม ไม่กำหนดวงเงินกู้
4.1) อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-2 MRR-3.85% ปีที่ 3 MRR-2.80%
4.2) ปีที่ 4 เป็นต้นไป สำหรับผู้ที่ทำงานในบริษัทที่มีข้อตกลงกับธนาคารได้อัตราดอกเบี้ย MRR-1.0% และ สำหรับผู้กู้ทั่วไปได้อัตราดอกเบี้ย MRR-0.50%
1. อัตราดอกเบี้ย 3.25% ในปีแรก และปีต่อๆไป MLR-0.25%
1. อัตราดอกเบี้ย 4.25% ในสามปีแรก และปีต่อๆไป MRR-2.025%
1. วงเงินกู้น้อยกว่า 500,000 บาท ได้อัตราดอกเบี้ย MRR-0.625% ตลอดระยะเวลากู้
2. วงเงินกู้ระหว่าง 500,000 - 1,000,000 ได้อัตราดอกเบี้ย 1.5% ในปีแรก และปีต่อๆไปได้ MRR-1.0%
3. วงเงินกู้ระหว่าง 1 - 3 ล้านบาท ได้อัตราดอกเบี้ยดังนี้
3.1) 2.99% ปีแรก และปีต่อๆไป MRR-1.0%
3.2) 5.0% ในสองปีแรก และปีต่อๆไป MRR-1.0%
3.3) MRR-3.0% ในสองปีแรก และปีต่อๆไป MRR-1.0%
4. วงเงินกู้ระหว่าง 3 - 5 ล้านบาท ได้อัตราดอกเบี้ยดังนี้
4.1) 2.75% ในปีแรก และปีต่อๆไป MRR-1.25%%
4.2) 5.0% ในสองปีแรก และปีต่อๆไป MRR-1.25%
4.3) MRR-3.0% ในสองปีแรก และปีต่อๆไป MRR-1.25%
5. วงเงินกู้ 5 ล้านบาทขึ้นไป ได้อัตราดอกเบี้ยดังนี้
5.1) 2.5% ในปีแรก และปีต่อๆไป MRR-1.5%
5.2) 4.75% ในสองปีแรก และปีต่อๆไป MRR-1.5%
5.3) MRR-4.0% ในปีแรก และปีที่สอง MRR-2.5% และปีต่อๆไป MRR-1.5%
1. อัตราดอกเบี้ย 2.95% ในปีแรก และปีต่อๆไป MRR-0.75%
2. อัตราดอกเบี้ย 4.85% ในสองปีแรก และปีต่อๆไป MRR-0.75%
3. อัตราดอกเบี้ย 5.5% ในสามปีแรก และปีต่อๆไป MRR-0.75%
4. MRR-4.95% ในปีแรก และปีต่อๆไป MRR-0.75%
5. MRR-2.90% ในสองปีแรก และปีต่อๆไป MRR-0.75%
6. MRR-2.20% ในสามปีแรก และปีต่อๆไป MRR-0.75%
7. MRR-1.6%% ตลอดระยะเวลาเงินกู้
1. ผู้กู้ที่ได้เงินเดือนน้อยกว่า 30,000 บาท/เดือน หรือเจ้าของกิจการ MRR-3.75% ในปีแรก ปีที่สองและปีที่สาม MRR-2.0% และปีต่อๆไป MRR-1.5%
2. ผู้กู้ที่ได้เงินเดือนสูงกว่า 30,000 บาท/เดือน MRR-3.41% ในสามปีแรก และปีต่อๆ MRR-1.75%
1. อัตราดอกเบี้ย 3.9% ในสามปีแรก และปีต่อไปๆได้ MRR-2.25%


คำอธิบาย MLR, MOR และ MRR

MLR (Minimum Loan Rate)

อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี เช่น มีประวัติทางการเงินดี มีความสามารถในการชำระหนี้สูง มีทรัพย์ค้ำประกันเพียงพอ เป็นต้น ส่วนใหญ่ใช้กับเงินกู้ระยะยาวที่มีกำหนดระยะเวลาที่แน่นอน ได้แก่ สินเชื่อเพื่อการประกอบธุรกิจ

MOR (Minimum Overdraft Rate)

อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทเบิกเงินเกินบัญชี

MRR (Minimum Retail Rate)

อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บจากลูกค้ารายย่อยชั้นดี เช่น สินเชื่อบุคคล สินเชื่อที่อยู่อาศัย