ดอกเบี้ย

** แหล่งที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

แพคเกจดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยู่อาศัยจากสถาบันการเงิน
อัพเดทดอกเบี้ยสินเชื่อบ้าน ปี 2561


ธนาคาร ดอกเบี้ย
แพคเกจ เงื่อนไข ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 หลังจากนั้น เฉลี่ย 3 ปี
MRR 7.2%
1 __ 4.0% MRR-3.2% 4.00%
2 __ 3.9% 4.85% MRR-2.35% 3.90%
3 ไม่มีค่าธรรมเนียมจำนอง 3.65% 4.4% 4.85% MRR-2.35% 4.15%
4 __ 3.9% 4.9% 4.85% MRR-2.35% 4.23%
5 ไม่มีค่าธรรมเนียมจำนอง 6.65% 4.9% 4.85% MRR-2.35% 5.48%
6 __ 0.75% 4.75% MRR-2.45% 4.85% MRR-2.35% 3.42%
7 ไม่มีค่าธรรมเนียมจำนอง 0.5% 5.25% MRR-1.95% 4.85% MRR-2.35% 3.67%
MRR 7.37%
1 __ 0.99% 4.97% MRR-2.4% 5.87% MRR-1.5% 3.64%
MRR 6.75%
วงเงินกู้ไม่เกิน 1 ล้านบาท
1.1 วงเงินกู้ไม่เกิน 1 ล้านบาท สำหรับผู้ที่ทำงานในบริษัทที่มีข้อตกลงกับธนาคาร สำหรับผู้ที่ทำงานในบริษัทที่มีข้อตกลงกับธนาคาร 2.75% 5.75% MRR-1.0% 2.75%
1.2 วงเงินกู้ไม่เกิน 1 ล้านบาท สำหรับผู้กู้ทั่วไป สำหรับผู้กู้ทั่วไป 2.75% 6.0% MRR-1.0% 2.75%
วงเงินกู้มากกว่า 1 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 2 ล้านบาท
2.1 วงเงินกู้มากกว่า 1 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 2 ล้านบาท สำหรับผู้ที่ทำงานในบริษัทที่มีข้อตกลงกับธนาคาร สำหรับผู้ที่ทำงานในบริษัทที่มีข้อตกลงกับธนาคาร 3.0% 5.75% MRR-1.0% 3.00%
2.2 วงเงินกู้มากกว่า 1 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 2 ล้านบาท สำหรับผู้กู้ทั่วไป สำหรับผู้กู้ทั่วไป 3.0% 6.0% MRR-0.75% 3.00%
วงเงินกู้ไม่เกิน 3 ล้านบาท
3.1 วงเงินกู้ไม่เกิน 3 ล้านบาท สำหรับผู้ที่ทำงานในบริษัทที่มีข้อตกลงกับธนาคาร สำหรับผู้ที่ทำงานในบริษัทที่มีข้อตกลงกับธนาคาร 3.43% MRR-3.32% 4.75% MRR-2% 5.75% MRR-1.0% 3.43%
3.2 วงเงินกู้ไม่เกิน 3 ล้านบาท สำหรับผู้กู้ทั่วไป สำหรับผู้กู้ทั่วไป 3.43% MRR-3.32% 4.75% MRR-2% 6.25% MRR-0.50% 3.43%
ลูกค้าทุกกลุ่ม ไม่กำหนดวงเงินกู้
4.1 ลูกค้าทุกกลุ่ม ไม่กำหนดวงเงินกู้ สำหรับผู้ที่ทำงานในบริษัทที่มีข้อตกลงกับธนาคาร สำหรับผู้ที่ทำงานในบริษัทที่มีข้อตกลงกับธนาคาร 2.9% MRR-3.85% 3.95% MRR-2.8% 5.75% MRR-1.0% 3.25%
4.2 ลูกค้าทุกกลุ่ม ไม่กำหนดวงเงินกู้ สำหรับผู้กู้ทั่วไป สำหรับผู้กู้ทั่วไป 2.9% MRR-3.85% 3.95% MRR-2.8% 6.25% MRR-0.5% 3.25%
MRR 7.0%
1 __ 1.25% 5.0% MRR-2.0% 6.25% MRR-0.75% 3.75%
2 __ 4.5% 6.25% MRR-0.75% 4.50%
MLR 6.28%
1 __ 3.25% 6.03% MLR-0.25% 5.10%
MRR 7.275%
1 __ 4.25% 5.25% MRR-2.025% 4.25%
MRR 7.125%
1 วงเงินกู้น้อยกว่า 500,000 บาท 6.5% MRR-0.625% 6.50%
2 วงเงินกู้ระหว่าง 500,000 - 1,000,000 บาท 1.5% 6.125% MRR-1.0% 4.58%
3.1 วงเงินกู้ระหว่าง 1 - 3 ล้านบาท 2.99% 6.125% MRR-1.0% 5.08%
3.2 วงเงินกู้ระหว่าง 1 - 3 ล้านบาท 5.0% 6.125% MRR-1.0% 5.36%
3.3 วงเงินกู้ระหว่าง 1 - 3 ล้านบาท 4.125% MRR-3.0% 6.125% MRR-1.0% 4.79%
4.1 วงเงินกู้ระหว่าง 3 - 5 ล้านบาท 2.75% 5.625% MRR-1.25% 4.67%
4.2 วงเงินกู้ระหว่าง 3 - 5 ล้านบาท 5.0% 5.875% MRR-1.25% 5.29%
4.3 วงเงินกู้ระหว่าง 3 - 5 ล้านบาท 4.125% MRR-3.0% 5.875% MRR-1.25% 4.71%
5.1 วงเงินกู้ 5 ล้านบาทขึ้นไป 2.5% 5.625% MRR-1.5% 4.58%
5.2 วงเงินกู้ 5 ล้านบาทขึ้นไป 4.75% 5.625% MRR-1.5% 5.04%
5.3 วงเงินกู้ 5 ล้านบาทขึ้นไป 3.175% MRR-4.0% 4.625% MRR-2.5% 5.625% MRR-1.5% 4.48%
MRR 7.275%
1 __ 2.95% 6.37% MRR-0.75% 5.23%
2 __ 4.85% 6.37% MRR-0.75% 5.36%
3 __ 5.5% 6.37% MRR-0.75% 5.50%
4 __ 2.17% MRR-4.95% 6.37% MRR-0.75% 4.97%
5 __ 4.22% MRR-2.90% 6.37% MRR-0.75% 4.94%
6 __ 4.92% MRR-2.20% 6.37% MRR-0.75% 4.92%
7 __ 5.52% MRR-1.6% 5.52%
MRR 7.275%
1 ผู้กู้ที่ได้เงินเดือนน้อยกว่า 30,000 บาท/เดือน หรือเจ้าของกิจการ 4.0% MRR-3.75% 5.75% MRR-2.0% 6.25% MRR-1.5% 5.17%
2 ผู้กู้ที่ได้เงินเดือนสูงกว่า 30,000 บาท/เดือน 4.34% MRR-3.41% 6.0% MRR-1.75% 4.34%
MRR 7.75%
1 __ 3.9% 5.5% MRR-2.25% 3.90%
ข้อมูลล่าสุด: 14 พฤษภาคม 2561

คำอธิบาย MLR, MOR และ MRR

MLR (Minimum Loan Rate)

อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี เช่น มีประวัติทางการเงินดี มีความสามารถในการชำระหนี้สูง มีทรัพย์ค้ำประกันเพียงพอ เป็นต้น ส่วนใหญ่ใช้กับเงินกู้ระยะยาวที่มีกำหนดระยะเวลาที่แน่นอน ได้แก่ สินเชื่อเพื่อการประกอบธุรกิจ

MOR (Minimum Overdraft Rate)

อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทเบิกเงินเกินบัญชี

MRR (Minimum Retail Rate)

อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บจากลูกค้ารายย่อยชั้นดี เช่น สินเชื่อบุคคล สินเชื่อที่อยู่อาศัย