Phuket A Home You Love
400+ โครงการ 1,000+ แบบบ้าน 2,500+ ยูนิต ใน ภูเก็ต

Phuket - A Home You Love

โครงการแนะนำ ภูเก็ต

ดูเพิ่มเติม

ประวัติราคาและแนวโน้ม ภูเก็ต

ข้อมูลราคาบ้าน
300 โครงการ

4,920,000

ราคากลาง บาท/หลัง

33,000

ราคาเฉลี่ย/ตร.ม.

112,000

ราคาเฉลี่ย/ตร.ว.
ข้อมูลราคาคอนโด
134 โครงการ

3,400,000

ราคากลาง บาท/ยูนิต

71,000

ราคาเฉลี่ย บาท/ตร.ม.

ข้อมูลราคาระดับอำเภอของ ภูเก็ต

3 อำเภอ
ข้อมูลราคาบ้าน
อำเภอ ราคากลาง
บาท/หลัง
ราคาเฉลี่ย
บาท/ตร.ม.
ราคาเฉลี่ย
บาท/ตร.ว.
เมืองภูเก็ต 5,390,000 34,000 120,000
กระทู้ 4,500,000 31,000 101,000
ถลาง 3,500,000 32,000 104,000
3 อำเภอ
ข้อมูลราคาคอนโด
อำเภอ ราคากลาง
บาท/ยูนิต
ราคาเฉลี่ย
บาท/ตร.ม.
เมืองภูเก็ต 2,800,000 67,000
กระทู้ 3,600,000 69,000
ถลาง 4,495,000 85,000

เปรียบเทียบบ้านในฝันของคุณ ภูเก็ต