"ขวัญเวียง” เปิดเดินรถเมล์ปอ.10 ค่าโดยสาร 20 บาทตลอดสาย

"ขวัญเวียง” เปิดเดินรถเมล์ปอ.10 ค่าโดยสาร 20 บาทตลอดสาย

04 พฤษภาคม 2016

นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า เส้นทางเดินรถโดยสารประจำทางสาย 10
หมู่บ้านขวัญเวียง-รอบเมืองเชียงใหม่ ทางคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดเชียงใหม่
ได้มีการประชุมครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 อนุมัติให้บริษัทขวัญเวียงขนส่ง จำกัด เป็นผู้
ได้รับอนุญาตประกอบการขนส่ง ที่แต่เดิมการเดินรถเส้นทางนี้บริษัท เอ ซี ซี เรียลเอสเตท จำกัด ได้รับ
อนุญาตให้จัดการเดินรถโดยสารปรับอากาศ “ขวัญเวียง” ในช่วงปี พ.ศ.2539-2551

หลังจากบริษัท ขวัญเวียงขนส่ง จำกัด ได้รับสัมปทานเส้นทางรถโดยสารประจำทางหมวด 1 สายที่ 10 
เส้นทางหมู่บ้านขวัญเวียง-รอบเมืองเชียงใหม่ จึงเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน ที่ผ่านมา ถือเป็น
การประสานงานระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะของจังหวัดเชียงใหม่ ให้บริการ
เดินรถลักษณะรถโดยสารประจำทางหมวด 1 คือ ให้บริการเดินรถสำหรับประชาชนเพื่อเดินทางเข้าสู่
ตัวเมืองเชียงใหม่ โดยจะเริ่มต้นและสิ้นสุดที่หมู่บ้านขวัญเวียง โดยใช้รถบัสโดยสารปรับอากาศขนาด
กลางจำนวน 8 คัน ให้บริการทุกวัน ตั้งแต่ 05.30 น.ถึง 22.00 น. โดยรถจะออกทุก 10 นาที อัตรา
ค่าโดยสาร 20 บาท ตลอดสาย นักเรียนในเครื่องแบบ และพระภิกษุ 15 บาทตลอดสาย

ทั้งนี้ เส้นทางเดินรถเริ่มจากหมู่บ้านขวัญเวียง-ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่แอร์พอร์ต-สนามบิน
นานาชาติเชียงใหม่ ผ่านประตูสวนดอก, ถนนมณีนพรัตน์, ประตูช้างเผือก, ถนนพระปกเกล้า, อนุสาวรีย์
สามกษัตริย์, ตลาดสมเพชร เข้าสู่ถนนช้างม่อย, ตลาดวโรรส, วัดอุปคุต, เข้าสู่ถนนช้างคลาน, ผ่าน
โรงเรียนมงฟอร์ต ประถม, โรงเรียนพระหฤทัย, โรงเรียนเรยีนาฯ, เข้าสู่ถนนศรีดอนชัย, ประตูเชียงใหม่,
ถนนวัวลาย, สนามบินนานาชาติเชียงใหม่ (เพื่อให้บริการผู้โดยสารที่อยู่ในตัวเมืองที่ต้องการเดินทาง
ต่อโดยเครื่องบิน) เข้าสู่ถนนเชียงใหม่-หางดง เพื่อกลับไปยังต้นทางที่หมู่บ้านขวัญเวียง

ข้อมูลจาก:
นิตยสารโฮมบายเออร์ไกด์เชียงใหม่ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2559
04 พฤษภาคม 2016