Neighborhood Guide: ย่านหัวทะเล

Neighborhood Guide: ย่านหัวทะเล

19 เมษายน 2017

เดิมในสมัยเมืองโคราชยุคแรก ย่านหัวทะเลเป็นพื้นที่รับน้ำของเมืองโคราชยามเมื่อมีน้ำเพียงพอภายในเมืองจากการผันน้ำจากลำตะคองเข้าสู่ภายในเมืองเก่า ถึงได้เรียกย่านแห่งนี้ว่า “หัวทะเล” เพราะเป็นพื้นที่รองรับน้ำขนาดใหญ่อยู่บริเวณท้ายเมืองโคราช

ต่อมาเริ่มมีระบบประปาที่ดีมากขึ้นจึงทำให้พื้นที่ย่านนี้สามารถพัฒนาเป็นย่านที่อยู่อาศัย แต่อย่างไรก็ตามปัจจัยในการสร้างเส้นทางรถไฟที่มีพื้นที่ทหารตั้งอยู่บริเวณทิศใต้ของเมืองเก่าโคราชทำให้พื้นที่ย่านหัวทะเลค่อนข้างถูกจำแนกจากการเชื่อมโยงกับพื้นที่เมืองโคราชพอสมควร และมีโครงข่ายถนนเข้าสู่ย่านแห่งนี้ค่อนข้างจำกัด จนมาถึงช่วง 20 ปี ที่ผ่านมา เมืองโคราชได้รับบทบาทเป็นศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมของจังหวัด จึงทำให้ย่านหัวทะเลได้รับคัดเลือกเป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมสุรนารี สิ่งนี้ถือว่าปัจจัยของการเกิดการพัฒนาที่อยู่อาศัยและการพัฒนาเมืองเพื่อรองรับกลุ่มคนจำนวนมากที่ย้ายเข้ามาอยู่ในย่านแห่งนี้

Tags: #โรงแรมเฮอร์มิเทจ #FullMarket #Lotus #Makro #ดูโฮม #โฮมโปร #ป่าช้าจีน #โครงการอนุรักษ์พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ #มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานหนองระเวียง #สวนพระเทพ #นิคมอุตสาหกรรมสุรานารี #ถนนวงแหวน #โรงเรียนสารสาสน์วิเทศ #โรงเรียนบุญวัฒนา

ภาพรวมของย่าน: ความเจริญจากการตั้งนิคมอุตสาหกรรมสุรนารี
ย่านหัวทะเลในสมัยก่อนจะมีเพียงชุมชนหรือหมู่บ้านเกษตรกรรมกระจายตัวอยู่ แต่ปัจจุบันย่านแห่งนี้ได้รับบทบาทเป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมสุรนารี และมีจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู่มากที่สุดในเมืองโคราช ทำให้ย่านแห่งนี้เริ่มมีการพัฒนาเป็นเมืองมากขึ้น จากความต้องการด้านที่อยู่อาศัยใกล้แหล่งงานของกลุ่มคนจำนวนมากที่เข้ามาในพื้นที่ และกลุ่มคนเหล่านี้ก็มีความหลากหลายของอาชีพตามลักษณะของโรงงานที่เข้ามาตั้งทำการนี้เอง ส่งผลให้เกิดกลุ่มโครงการหมู่บ้านจัดสรรจำนวนมากตามมา และการมีที่อยู่อาศัยจำนวนมากทำให้มีสถานบริการต่างๆ เกิดขึ้นเพื่อรองรับการใช้ชีวิตเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน สิ่งเหล่านี้ทำให้ย่านหัวทะเลค่อนข้างเป็นย่านที่มีความหลากหลายทั้งกลุ่มคนและลักษณะของความเป็นพื้นที่เมืองกับชนบท

คนที่อยู่อาศัยในย่านนี้: ความหลากหลายของวิถีชีวิต
ย่านแห่งนี้ค่อนข้างจะมีความหลากหลายของวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ เนื่องจากเดิมย่านหัวทะเลเป็นพื้นที่ของชุมชนหรือหมู่บ้านเกษตรกรรม จนมีนิคมอุตสาหกรรมสุรนารีเข้ามาจึงทำให้สัดส่วนของกลุ่มอาชีพของคนเข้ามาในพื้นที่เป็นด้านอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น ทำให้วิถีชีวิตและร้านค้าบริการมีการเปลี่ยนแปลงตามความต้องการของกลุ่มคนประกอบอาชีพ แต่อย่างไรก็ดีย่านหัวทะเลยังเป็นพื้นที่มีสมดุลความเป็นย่านชุมชนเกษตรกรรมที่ค่อนข้างมีความเป็นธรรมชาติมาก และมีการพัฒนาความเจริญเป็นเมืองที่มีบริการด้านต่างๆ อย่างครบครัน อาทิ ตลาดอาหารฟูลมาร์เกต โลตัส แม็คโคร ดูโฮม โฮมโปร โรงเรียนบุญวัฒนา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศ

สิ่งที่คาดหวังจากย่านนี้: การพัฒนาโครงข่ายขนส่งสาธารณะภายในเมืองโคราช และสมดุลระหว่างพื้นที่ชนบทและพื้นที่เมือง
ย่านหัวทะเลเป็นหนึ่งในย่านที่ได้รับการวางแนวเส้นทางขนส่งสาธารณะ LRT ภายในเมืองโคราช ในอนาคตจะกลายเป็นพื้นที่ศักยภาพของการเดินทางภายในเมืองโคราชได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้การพัฒนาย่านนี้จำเป็นต้องตระหนักถึงการรักษาสมดุลของระหว่างพื้นที่เกษตรกรรมกับความเป็นเมืองที่เป็นเสน่ห์ของย่าน แต่อย่างไรก็ตามการสร้างถนนวงแหวนอาจจะเป็นประเด็นสำคัญทำให้ย่านแห่งนี้มีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับวิสัยทัศน์การพัฒนาของท้องถิ่นและการควบคุมทางผังเมืองรวมนครราชสีมาเป็นสำคัญ

การใช้ชีวิตของคนย่านนี้: วิถีโรงงาน
แม้ว่าย่านหัวทะเลจะมีลักษณะการผสมผสานระหว่างชุมชนเกษตรกรรมกับชุมชนกลุ่มคนโรงงาน แต่อย่างไรก็ตามวิถีการใช้ชีวิตทุกอย่างเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับต่อกลุ่มคนโรงงานตามละระดับรายได้เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะด้านร้านค้าและบริการ ในวิถีชีวิตเกษตรกรรมเมื่อมีการเพาะปลูกเรียบร้อยระหว่างรอผลิตผลมักจะมีอาชีพเสริมเป็นด้านบริการประเภทต่าง ๆ ให้กับกลุ่มคนในเมือง ถ้าอาชีพเสริมเริ่มสามารถสร้างรายได้มั่นคงมากขึ้นย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดา นอกจากนี้สังเกตได้จากร้านค้าและบริการจะรองรับกลุ่มอาชีพในโรงงานเป็นสำคัญอีกด้วยเช่นกัน สังเกตได้จากร้านวัสดุแต่งบ้าน ดูโฮมและโฮมโปร ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่แม็คโครและโลตัส ตลอดจนสถานบันเทิงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่

สิ่งที่คุณไม่เคยรู้เกี่ยวกับย่านนี้: โครงการอนุรักษ์พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
แม้ว่าหัวทะเลจะมีแนวโน้มการพัฒนาย่านกลายเป็นเมืองเพิ่มมากขึ้น แต่ย่านหัวทะเลยังมีพื้นที่อนุรักษ์ป่าเพื่อเป็นพื้นที่ศึกษาพันธุ์พืชโดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีจำนวนพื้นที่กว่า 2,500 ไร่ ซึ่งเป็นผืนป่าขนาดใหญ่ที่สามารถสร้างบรรยากาศที่ดีให้กับย่านหัวทะเลแห่งนี้ อย่างหาย่านพื้นที่เมืองอื่น ๆ มาเปรียบเทียบไม่ได้


ตลาดที่อยู่อาศัยของย่านนี้: พื้นที่รองรับการอยู่อาศัยกลุ่มคนโรงงานและรองรับกลุ่มคนทำงานในศูนย์กลางธุรกิจเมืองโคราช
นอกจากจะเป็นพื้นที่ตั้งกลุ่มโครงการหมู่บ้านจัดสรรรองรับกลุ่มคนทำงานโรงงานต่าง ๆ ภายในพื้นที่โดยเฉพาะนิคมอุตสาหกรรมสุรนารีแล้ว ยังถือว่าย่านแห่งนี้เป็นพื้นที่ศักยภาพที่มีทำเลที่ตั้งเชื่อมโยงกับพื้นที่แหล่งงานและย่านศูนย์กลางธุรกิจของโคราชที่ดีย่านหนึ่ง ทำให้ย่านหัวทะเลนี้เป็นพื้นที่ตลาดที่อยู่อาศัยศักยภาพรองรับกลุ่มคนทั้งภายในย่านและกลุ่มคนทำงานในศูนย์กลางเมืองโคราชอีกด้วย ซึ่งรูปแบบของตลาดที่อาศัยจะขึ้นอยู่กับแนวทางกลยุทธที่สร้างความน่าสนใจของกลุ่มผู้ประกอบการเป็นสำคัญ โดยตลาดที่อยู่อาศัยในย่านหัวทะเลนิยมเป็นหมู่บ้านจัดสรรในลักษณะของบ้านเดี่ยว 1-2 ชั้น

สิ่งที่จะทำให้คุณหลงรักย่านนี้: สมดุลของความเป็นย่านชนบทกับความเจริญของเมือง
แม้ว่าย่านหัวทะเลจะเป็นแหล่งที่ตั้งกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมจำนวนมาก แต่ที่ตั้งกลุ่มโรงงานเหล่านี้กระจุกตัวอยู่ตามแนวถนนสายหลัก 224 (โคราช-โชคชัย) กับถนน 226 (โคราช-จักราช) และภายในนิคมอุตสาหกรรม ส่วนพื้นที่ภายในย่านเมื่อเข้ามาตามถนนสายรองหรือสายย่อยของย่านจะกลายเป็นย่านชุมชนเกษตรกรรมหรือหมู่บ้านที่มีลักษณะที่ใกล้ชิดธรรมชาติอย่างมาก ทำให้ที่นี่กลายเป็นพื้นที่มีเสน่ห์ของความสมดุลระหว่างย่านชนบทกับความเจริญของเมืองอย่างลงตัว

โครงการพัฒนาในอนาคต

  • ระบบขนส่งสาธารณะภายในเมืองโคราช LRT
  • ถนนวงแหวนเมืองโคราช ทิศใต้ ตอนที่ 3

บทความแนะนำ

16 พฤษภาคม 2017