แต่งตัวไปกู้ : ทางออกหลัก 5 (First Way Out 5)

แต่งตัวไปกู้ : ทางออกหลัก 5 (First Way Out 5)

01 กุมภาพันธ์ 2013

ในการพิจารณาตัวผู้กู้ของการให้กู้ยืมของสถาบันการเงินจะเน้นให้ความสำคัญในเรื่องความสามารถในการชำระหนี้ (Ability to Repay) และความตั้งใจในการชำระหนี้ (Willingness to Repay) เป็นทางออกหลักของหนี้แต่ละราย แต่สิ่งที่สำคัญในการพิจารณาประกอบคือการให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลของผู้กู้ ซึ่งเป็นการดูความตั้งใจในการชำระหนี้อันเป็นปัจจัยที่สำคัญ เพราะหากข้อมูลที่ได้มาจากผู้กู้ไม่น่าเชื่อถือแล้วก็จะทำให้การพิจารณาของผู้ให้สินเชื่อผิดพลาดได้

จากการสัมภาษณ์-ปัจจัยที่อาจถูกมองได้ว่าเป็นการให้ข้อมูลที่พิจารณาแล้วว่า “ไม่น่าเชื่อถือ” มีดังนี้

 • ใส่แว่นตาดำ แม้ดวงตายังปกปิด ข้อมูลก็น่าจะปกปิดด้วย
 • ลุกลี้ลุกลนในการตอบคำถาม ข้อมูลที่ให้ถูกเสริมแต่งแบบรีบร้อน
 • เลี่ยงคำตอบ บ่ายเบี่ยง ปกปิดข้อมูล จนต้องเลี่ยงข้อมูลจริง
 • ข้อมูลไม่ตรง ไม่รู้จริง แสดงว่าไม่ได้ทำจริง หลอกลวง
 • เร่งด่วนเกินความจำเป็น ซึ่งอาจมีเหตุจำเป็นอื่นที่ไม่ใช่วัตถุประสงค์การกู้ที่แท้จริง
 • เสนอผลตอบแทนให้พนักงาน มีความไม่สุจริตย่อมเป็นหนี้ อาจมีปัญหาได้
 • ข้อมูลขัดกันเอง แสดงว่าไม่รู้จริง ไม่ได้ทำจริง
 • กลิ่นเหล้าจัด ไม่มีความรับผิดชอบ แม้แต่การมาให้สัมภาษณ์ยังไม่ควบคุมตัวเอง แสดงว่ามีความไม่รับผิดชอบมาก
 • โชว์ความมั่งมีมากไป เพราะคนมีมากไม่อวด คนอวดแสดงว่าไม่มี

สำหรับข้อมูลที่พิจารณาแล้วว่า “ควรเชื่อได้” มีดังนี้

 • เปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา แสดงว่าได้ทำจริง ไม่ปกปิดข้อมูล
 • มีการให้สอบถามได้ แสดงถึงความจริงใจ เพราะให้สอบถามผู้อื่นได้
 • มีหลักฐานอ้างอิง แสดงถึงความตั้งใจในการให้ข้อมูลที่ไม่บิดเบือน

สิ่งสำคัญที่ผู้กู้ควรปฎิบัติคือการให้ข้อมูลที่แท้จริง เปิดเผย มีหลักฐานอ้างอิงและสอบถามได้โดยไม่ปิดบัง

ข้อมูลจาก:
นิตยสารโฮมบายเออร์ไกด์ เชียงใหม่ ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2556
07 เมษายน 2016