แต่งตัวไปกู้ : ทางออกหลัก (6)

แต่งตัวไปกู้ : ทางออกหลัก (6)

01 มีนาคม 2013

ในบรรดาปัจจัยต่างๆ ของทางออกหลักที่ลูกหนี้และเจ้าหนี้ต้องการออกจากการเป็นหนี้ โดยบรรลุถึงวัตถุประสงค์ของแต่ละฝ่ายแล้ว คือผู้กู้ได้เป็นเจ้าของบ้านและสถาบันที่ให้กู้ได้รับเงินต้นและดอกเบี้ยคืนครบถ้วน   รายได้ของผู้กู้จึงนับว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดสำหรับการพิจารณาในประเด็นนี้ เพราะหากปราศจากซึ่งรายได้หรือ Cash Flow สำหรับชำระหนี้แล้ว หนี้รายนั้นๆ ก็คงเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-performing Loan: NPL) กลายเป็นปัญหาที่ไม่มีใครต้องการ

“รายได้ประจำ” ในการชำระหนี้คืนให้แก่ผู้ให้กู้ส่วนใหญ่จะชำระกันเป็นงวดเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ และงวดโดยทั่วไปจะเป็นเดือนละครั้ง ฉะนั้นรายได้ที่เป็นประจำจึงมีความหมายที่ผู้กู้ต้องแสดงให้ผู้ให้กู้เห็น และเชื่อได้ว่าจะมีรายได้เป็นประจำเพื่อชำระหนี้คืนตามงวดที่กำหนด ดังนั้นการพิจารณาในเรื่องรายได้ประจำของผู้กู้จึงสามารถแยกเป็น 2 ประเด็นใหญ่ ซึ่งจะได้กล่าวต่อไปดังนี้

รายได้ของมนุษย์เงินเดือน มนุษย์เงินเดือนที่เราเรียกกันติดปากก็คือพนักงาน ลูกจ้างขององค์กร บริษัท ห้างร้านใดๆ ที่ทำงานให้กับนายจ้างโดยมีผลตอบแทนเป็นค่าจ้าง ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นรายเดือน บางแห่งอาจแบ่งจ่ายเป็นรายสัปดาห์หรือรายครึ่งเดือน เงินรายได้ที่เป็นประจำจะเรียกว่าเงินเดือน ส่วนเงินที่ได้เพิ่มจากการทำงานล่วงเวลาหรือเบี้ยเลี้ยงพิเศษ ค่าเดินทาง หรือมีเงินโบนัสจากผลกำไร ส่วนนี้จะเป็นเงินส่วนเพิ่มต่างหาก ไม่นับเป็นเงินเดือน

อะไรคือรายได้ประจำ รายได้ประจำคือเงินเดือนสุทธิ (หลังหักภาษีเงินได้) รวมกับเงินเพิ่มที่เป็นประจำ เช่น เงินช่วยเหลือค่าครองชีพที่จ่ายคงที่ หรือรวมถึงเงินโบนัสที่จ่ายคงที่ (Fix Bonus) ในบางอาชีพ เช่นแอร์โฮสเตส สจ๊วต นักบิน ส่วนใหญ่จะมีเงินเพิ่มสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในการบิน ซึ่งอาจจะมีจำนวนสูงกว่าเงินเดือนและได้ค่อนข้างสม่ำเสมอ โดยมีตารางการทำงานกำหนดแน่นอน เช่นนี้เงินเพิ่มนี้ก็จะนำมาคำนวณเป็นรายได้ประจำได้เช่นกัน เป็นต้น

หลักฐานแสดงรายได้ ปัจจุบันหลักฐานที่สำคัญในการตรวจสอบยืนยันนอกเหนือจากสลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือนขององค์กรที่พนักงานทำงานอยู่แล้ว ยังมีหลักฐานบัญชี Statement ของธนาคาร ซึ่งส่วนใหญ่จะขอถึง 6 เดือน ทั้งนี้เพื่อจะได้ยินยันว่ามีเงินเข้าบัญชีถูกต้อง ไม่ใช่ถูกหักหนี้อื่น เช่น หนี้ภายในองค์กร หนี้สหกรณ์ออมทรัพย์อีก เงินสุดท้ายอาจจะเหลือไม่พอชำระหนี้ ถึงแม้ผู้ให้กู้จะดูละเอียดแล้วก็ยังไม่พ้นเจ้าหนี้เงินกู้นอกระบบที่ยึดบัตร ATM ไว้พร้อมรหัสเป็นหลักประกัน เมื่อเงินเดือนเข้าก็พากันไปกดถอนมาชำระหนี้ของตนก่อน จนธนาคารต้องหาวิธีหักชำระหนี้ทันทีเมื่อมีเงินเดือนเข้า แย่งกันทั้งเจ้าหนี้นอกระบบและในระบบ

การตรวจยืนยัน (Verification) ถึงแม้จะมีหลักฐานทั้งสลิปเงินเดือน หนังสือ หรือการเดินบัญชีแล้วก็ตาม การทำหนังสือรับรองปลอม สลิปเงินเดือนที่ทำขึ้นเอง หรือแม้กระทั่งปลอม Statement ก็เป็นเรื่องที่ผู้ให้กู้ตรวจพบได้เสมอสำหรับผู้ที่ไม่มีรายได้เพียงพอที่จะชำระหนี้ ผู้ให้กู้ที่มีประสบการณ์จะสามารถวิเคราะห์เบื้องต้นได้ว่าบุคคลระดับตำแหน่งใดควรจะมีรายได้เท่าใดในประเภทอาชีพใด โดยบางแห่งจะทำตารางมาตรฐานเงินได้ตามประเภทอาชีพและตำแหน่งหน้าที่ สำหรับตรวจสอบความเป็นไปได้ที่ไม่ขัดแย้งกัน (Consistency) เช่น เป็นพนักงานธนาคารจบปริญญาตรีในประเทศ มีประสบการณ์ 1 ปี รายได้ควรอยู่ระหว่าง 15,000-30,000 บาท เป็นต้น

การตรวจยืนยันโดยโทรศัพท์ การใช้โทรศัพท์ตรวจยืนยันกับองค์กร บริษัท ห้างร้านที่ผู้ขอกู้ทำงานอยู่ ก็สามารถเช็คสอบสถานะปัจจุบันที่แท้จริงได้ เช่น โทรไปสอบถามกลับพบว่าเจ้าตัวถูกไล่ออกจากงานไปแล้ว หรือถูกย้ายตำแหน่งงานที่ลดลง เป็นต้น ก็สามารถทำให้วิเคราะห์ข้อมูลตามความจริงได้ไกล้เคียงที่สุด

ข้อมูลจาก:
นิตยสารโฮมบายเออร์ไกด์ เชียงใหม่ ฉบับเดือนมีนาคม 2556
07 เมษายน 2016