แต่งตัวไปกู้ : เช็คลิสต์เอกสารหลักประกัน (Checklist 3)

แต่งตัวไปกู้ : เช็คลิสต์เอกสารหลักประกัน (Checklist 3)

01 มีนาคม 2014

สำหรับการขอเอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อ โดยทั่วไปธนาคารจะแจ้งคร่าวๆ ไว้ในแผ่นพับ เพื่อให้ลูกค้ารู้สึกสบายๆ ดีกว่าการแจ้งโดยละเอียดในขั้นต้น ส่วนใหญ่ก็จะแจ้งให้ลูกค้าเตรียมเอกสาร 3 ส่วนด้วยกันคือ

 • เอกสารข้อมูลส่วนตัว ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน และเอกสารอื่นๆ ถ้ามี
 • เอกสารข้อมูลรายได้ ได้แก่ หนังสือรับรองรายได้ สำเนา Statement บัญชีเงินฝากย้อนหลัง เอกสารอื่นๆ
 • เอกสารข้อมูลหลักประกัน ได้แก่ สำเนาโฉนด สัญญามัดจำซื้อขาย ใบอนุญาตก่อสร้าง (กรณีสร้างบ้าน) เอกสารอื่นๆ

สำหรับเอกสารข้อมูลส่วนตัวและรายได้ รวมถึงเอกสารขอกู้ของชาวต่างชาติได้กล่าวไว้โดยละเอียดในบทก่อนไปแล้ว ในบทนี้จะขอกล่าวถึงเอกสารหลักประกันต่อไป

 

ต้องเตรียมเอกสารหลักประกันอย่างไร

กรณีซื้อบ้านพร้อมที่ดิน เอกสารที่ต้องจัดเตรียมเพื่อนำไปขอยื่นกู้เงินกับธนาคาร

 • สำเนาโฉนดที่ดิน/น.ส.3 ก./หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด (อ.ช.2) ทุกหน้าที่ผู้กู้ต้องการซื้อ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อจากผู้ประกอบการบ้านจัดสรร และ/หรือซื้อบ้านจากผู้ขายมือสอง
 • สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดินฉบับกรมที่ดิน กรณีซื้อบ้านจากผู้ขายมือสอง
 • หลักฐานการเป็นเจ้าของอาคาร กรณีแยกแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินต่างหากจากสิ่งปลูกสร้าง โดยดูจากสัญญาขายที่ดินฉบับกรมที่ดินว่าระบุโอนขายเฉพาะที่ดินหรือรวมสิ่งปลูกสร้าง ถ้าระบุเฉพาะที่ดินก็ต้องหาหลักฐานการเป็นเจ้าของอาคาร เช่น มีหนังสืออนุญาตปลูกสร้างอาคาร ใบขอมิเตอร์น้ำประปา-ไฟฟ้าที่เป็นของผู้ขาย เป็นต้น
 • แผนที่แสดงที่ตั้งหลักประกัน เพื่อใช้สำหรับการสำรวจหลักประกันของสถาบันการเงิน
 • เอกสารหลักฐานการชำระเงินดาวน์กรณีมีการผ่อนชำระกับผู้ขาย
 • หนังสือสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างแสดงเงินมัดจำและเงื่อนไข

 

กรณีขอซื้อที่ดินและขอปลูกสร้างบ้านบนที่ดิน

 • สำเนาโฉนดที่ดิน/น.ส.3 ก.ทุกหน้าที่ผู้กู้ต้องการซื้อ
 • ใบอนุญาตปลูกสร้าง/ต่อเติมจากทางราชการ เช่น เทศบาล, อบต. ฯลฯ
 • แบบแปลน (พิมพ์เขียว) สำหรับปลูกสร้างบ้าน
 • ใบประมาณการปลูกสร้าง/สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง เพื่อใช้คำนวณสำหรับขอสนับสนุนค่าก่อสร้างจากสถาบันการเงิน

 

กรณีซื้อที่ดินแต่สิ่งปลูกสร้างมีอยู่เดิม

ในกรณีซื้อขายที่ดินแต่ไม่ได้ระบุสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่เดิม จำเป็นที่ผู้ซื้อต้องได้รับการยืนยันจากหน่วยงานของราชการ เช่น หนังสือรับรองจากผู้ใหญ่บ้านว่ามีสิ่งปลูกสร้างสำหรับอยู่อาศัย และองค์การท้องถิ่นอนุญาตให้เลขที่บ้านสำหรับการนำไปขอมิเตอร์น้ำประปา-ไฟฟ้าเพื่อการอยู่อาศัยต่อไปได้

ข้อมูลจาก:
นิตยสารโฮมบายเออร์ไกด์ เชียงใหม่ ฉบับเดือนมีนาคม 2557
08 เมษายน 2016