โยธาฯ เชียงใหม่ ชงแก้ไข 126 ข้อผังเมือง คาดประกาศใช้ได้ในปี’61

โยธาฯ เชียงใหม่ ชงแก้ไข 126 ข้อผังเมือง คาดประกาศใช้ได้ในปี’61

22 มีนาคม 2016

นายสมหวัง บุญระยอง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า กรณีผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ พ.ศ.2555 ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม  พ.ศ.2556 ได้มีขอแก้ไขตามมาตรา 26/1 ดังนั้งสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จึงได้รวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการแก้ไข และปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ พ.ศ.2555 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2556

ทั้งนี้การดำเนินการเป็นรูปแบบการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์เพื่อลดความขัดแย้ง เพื่อให้ประชาชนได้พัฒนากรอบโครงผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ร่วมกัน โดยได้รวบรวมข้อเรียกร้องในการแก้ไขผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ ทั้งประเด็นเรื่องการเปลี่ยนสี การใช้ประโยชน์ที่ดิน การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน, การคมนาคมขนส่งและ, บัญชีท้ายกฎกระทรวงรวมทั้งสิ้น 126 ข้อ โดยมติที่ประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่เห็นชอบ จึงได้สำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ พ.ศ. 2555 โดยมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ 1. องค์กรพัฒนาเอกชน (NGO), 2. หน่วยงานราชการส่วนกลาง, 3. หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ในเขตเทศบาลเมืองเชียงใหม่), 4. หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นอกเขตเทศบาลเมืองเชียงใหม่), 5. ประชาชนทั่วไปในเขตผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ จำนวน 365 คน

พบว่าร้อยละ45 เห็นว่าผังเมืองมีความเหมาะสม อีกร้อยละ42 เห็นว่าควรปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่  ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่พอใจเรื่องการกำหนด บริเวณการใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละประเภท พร้อมข้อห้ามกิจกรรมที่อาจสร้างความเดือดร้อนรำคาญบางบริเวณตามข้อกำหนดผังเมืองรวม และมีความพอใจที่กำหนดโครงการ, แนวถนนที่ควรขยายหรือปรับปรุง รวมทั้งแนวถนนก่อสร้างใหม่ ไว้ในผังเมืองรวม ส่วนความคิดเห็นด้านการปรับปรุงผังเมืองรวม ต้องการให้มีตัวแทนประชาชนเข้าไปร่วมตั้งแต่ขั้นตอนการจัดทำผัง รวมถึงการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบขั้นตอนและวิธีการมีส่วนร่วม

นอกจากนั้นมีการจัดประชุมระดมความคิดเห็นกลุ่มย่อยของส่วนราชการ, เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, องค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) และกลุ่มวิชาชีพ ที่ได้ดำเนินการไปแล้ว แต่จะมีการจัดเวที “เลือก” แนวทางการปรับผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ ภายใต้กรอบความคิดเห็นทั้ง 5 ส่วน ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2559 เพื่อให้ได้กรอบการพัฒนาผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ทั้งหมด และเสนอต่อคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ มีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธาน  หากเป็นไปตามกระบวนการคาดว่าผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ฉบับปรับปรุงนี้จะประกาศใช้ได้ในปี 2561          

ข้อมูลจาก:
กองบรรณาธิการ นิตยสารโฮมบายเออร์ไกด์เชียงใหม่
22 มีนาคม 2016