แนวโน้มราคาที่อยู่อาศัยชลบุรี - โซนแหลมฉบัง

แนวโน้มราคาที่อยู่อาศัยชลบุรี - โซนแหลมฉบัง

01 พฤษภาคม 2018

HIGHLIGHT

  • "โซนแหลมฉบัง" พื้นที่เขตอุตสาหกรรมและการขนส่งที่สำคัญอีกแห่งของภาคตะวันออก 52% จัดเป็นอุตสาหกรรมและคลังสินค้า ตามมาด้วยพื้นที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย และพื้นที่เกษตรกรรม 
  • ด้วยความหนาแน่นของพื้นที่อุตสาหกรรม ทำให้ย่านที่อยู่อาศัยค่อนข้างกระจายตัว ย่านที่มีค่ากลางสูงสุดในต้นปี 2018 อยู่ที่ย่านเขาน้ำซับ 2.25 ล้านบาท เฉลี่ย 13,800 บาทต่อตารางเมตร
  • อัตราการเติบโตของโครงการบ้านจัดสรรเฉลี่ย 0.23 % ต่อปี

เทศบาลนครแหลมฉบังตั้งอยู่ในเขตอำเภอศรีราชาและอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครเป็นระยะทางประมาณ 125 กิโลเมตร มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 109.65 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 2.5 ของพื้นที่จังหวัดชลบุรี โดยเทศบาลนครแหลมฉบังมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

  • ทิศเหนือ เชื่มต่ออำเภอศรีราชา
  • ทิศใต้ เชื่มต่อตำบลบางละมุง (เทศบาลตำบลบางละมุง) และตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลหนองขามและตำบลบึง อำเภอศรีราชา
  • ทิศตะวันตก จรดอ่าวไทย


ปัจจุบันมีประชากรในพื้นที่ประมาณ 85,000 คน โดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย รับจ้างทั่วไป และบางส่วนประกอบอาชีพเกษตรและประมง และมีประชากรแฝงกว่า 40,000 คนที่เข้ามาทำงานในพื้นที่ทั้งในเขตนิคมอุตสาหกรรม ท่าเรือแหลมฉบัง เครือสหพัฒน์ฯ และอื่นๆ 

Baania ได้รวบรวมข้อมูลโครงการที่อยู่อาศัย เพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์และศึกษาแนวโน้มราคาที่อยู่อาศัยในโซนเมืองพัทยาจากอดีต ปัจจุบัน และรวมถึงเทรนด์ในอนาคต โดยแบ่งพื้นที่ศึกษาออกเป็น 4 ช่วงตามเส้นถนนและจุดตัดที่สำคัญ ดังภาพ

จากเทคนิคในการวิเคราะห์พื้นที่รัศมีตามโครงข่ายคมนาคมขนส่งทางถนนจริง ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ทำให้เราสามารถวิเคราะห์รูปแบบเชิงพื้นที่และแนวโน้มของราคาที่อยู่อาศัยได้ดังนี้

 
 

พบว่าราคาเฉลี่ยและราคากลางของโครงการในแต่ละย่านไม่ต่างกันมากนัก โดยทำเลที่มีค่ากลางราคาขายสูงสุด คือ ย่านเขาน้ำซับ 2.55 ล้านบาท เฉลี่ย 13,800 บาทต่อตารางเมตร รองลงมาที่ย่านแหลมทอง 2.49 ล้านบาท เฉลี่ย 12,000 บาทต่อตารางเมตร และย่านเคหะชุมชนแหลมฉบัง 2.44 ล้านบาท เฉลี่ย 14,200 บาทต่อตารางเมตร ตามลำดับ


ทางด้านประวัติและแนวโน้มราคา ค่ากลางราคาขายในปี 2017 ขยับมาอยู่ที่ 4.23 ล้านบาท เฉลี่ย 34,700 บาทต่อตารางเมตร สูงขึ้นจากปีก่อน 3.0 %
จากการวิเคราะห์แนวโน้มราคาที่อยู่อาศัยโซนแหลมฉบัง มีอัตราการเติบโตอยู่ที่ปีละ 1.13% หรือเติบโตขึ้น 5.7% จากปี 2012

จากข้อมูลข้างต้น ทั้งภาพรวมสิ่งอำนวยความสะดวกของพื้นที่ และอัตราการเติบโตของความต้องการที่อยู่อาศัยตามแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมและท่าเรือแหลมฉบัง พื้นที่ในโซนแหลมฉบังจึงเป็นพื้นที่หนึ่งที่มีศักยภาพและโอกาสทางการขยายตัวของโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัยได้ดีอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดชลบุรี

ข้อมูลจาก:
Baania.com
29 มิถุนายน 2018